Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka.


Źródła energii wykorzystywanej przez ludzi możemy podzielić na: 

I. Nieodnawialne – to źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie, a w wyniku ich spalania produkuję się wiele zanieczyszczeń, które emitowane są to atmosfery.

Źródłami nieodnawialnymi są: węgiel brunatny oraz kamienny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny.

Paliwa te służą do produkcji ciepła i elektryczności w energetyce oraz w transporcie do zasilania pojazdów. W naszym kraju energetyka bazuje głównie na paliwach konwencjonalnych co przyczynia się do dużego  zanieczyszczenie atmosfery, a w konsekwencji powoduje wiele negatywnych zjawisk.

II. Odnawialne – są to źródła powszechnie dostępne, które w błyskawiczny sposób się odnawiają i ich źródła są niewyczerpalne, ponadto nie zanieczyszczają środowiska naturalnego.

Źródła odnawialne to:

  • Energia słoneczna, dzięki której można produkować ciepło za pomocą kolektorów słonecznych oraz elektryczność za pomocą ogniw fotowoltaicznych.
  • Energia wodna, która do produkcji energii wykorzystuje energię kinetyczną wody,  która poprzez zapory i przy użyciu turbiny przemieniana jest na energię elektryczną.
  • Energia wiatrowa, którą przetwarza się na elektryczność za pomocą turbin wiatrowych.
  • Energia geotermalna,  będąca źródłem wód geotermalnych, które są „ogrzewane” poprzez gorące wnętrze Ziemi. Wiąże się także z pozyskiwaniem ciepła za pomocą pomp ciepła, które w ekologiczny sposób ogrzewają budynki jednorodzinne.
  • Biomasa, wykorzystywana jest poprzez spalanie w kotłach. Bilans emisji CO2  w przypadku biomasy jest zerowy. Służy także do produkcji biogazu oraz paliw ciekłych.

Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko

Rosnące zapotrzebowanie na energię, uczyniło ze spalania węgla, ropy i gazu główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych. Do produktów spalania, które najbardziej zanieczyszczają powietrze należą:

– dwutlenek węgla ( ok. 50 % udziału w efekcie cieplarnianym)

– dwutlenek siarki (ok 5%)

– tlenki azotu (ok.6%)

– pyły

– tlenek węgla

Skutkami zanieczyszczeń powietrza są:

·       Kwaśne deszcze, zawierają m.in. kwas siarkowy powstały w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami siarki, ze spalania zasiarczonego węgla.
·       Smog– zanieczyszczone powietrze, zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest motoryzacja i przemysł
·       Dziura ozonowa, spadek zawartości ozonu na wysokości ok. 15 km. Największe znaczenie w tym procesie mają związki freonu. Tempo globalnego          spadku ozonu, pod wpływem działalności człowieka wynosi ok. 0,5%/rok.
·       Efekt cieplarniany- zjawisko zachodzące w atmosferze, powodujące wzrost temperatury Ziemi, głownie za sprawą, CO2, CH4.

Ponadto zanieczyszczenia:

– działają niekorzystnie na świat roślinny, zaburzając m.in. fotosyntezę

– skażają wody i gleby, powodując w nich wzrost zawartości ołowiu, miedzi, kadmu, cynku.

– powodują korozję metali, niszczenie zabytków i architektury


Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych

Konsekwencje społeczne są zróżnicowane w zależności od szerokości geograficznej , wieku , płci i stanu zdrowia. Do  negatywnych skutków zaliczamy pogłębianie się podziałów społecznych oraz ubóstwa w niektórych krajach czy wysokie ceny pożywienia oraz wody.

Oprócz problemów społecznych zmiana klimatu skutkuje również problemami zdrowotnymi. W niektórych regionach odnotowuje się wzrost zgonów spowodowanych falami upałów. Oprócz zmian klimatu bardzo szkodliwe dla ludzi jest również zanieczyszczenie powietrza, które powodują :

·       Śmiertelność z powodu chorób układu krwionośnego i oddechowego
·       Chroniczne zmiany w fizjologicznych funkcjach
·       Rak płuc


Wyczerpywanie się surowców

W miarę wyczerpywania się danego złoża, rosną koszty pozyskania surowca, więc jeśli cena surowca na rynku nie zwiększy się odpowiednio, następuje spadek wydobycia. Współcześnie energia i surowce odgrywają ważną rolę w formułowaniu koncepcji i strategii geopolitycznej wielu państw. Trudno oszacować na ile lat wystarczy surowców naturalnych. Pewne jest to, że kiedyś się skończą. Dlatego już teraz należy poszukiwać alternatywnych rozwiązać, a więc pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto czynnikiem który przemawia za ich wykorzystaniem jest brak produkcji zanieczyszczeń, które wypływają na zmiany klimatyczne.

Koncentracja gazów cieplarnianych emitowanych z działalności człowieka zmusza do zmiany modelu światowego systemu energetycznego. Przejście do gospodarki niskoemisyjnej, rozumianej przede wszystkim jako gospodarka niskowęglowa, może znacząco doprowadzić do obniżenia konkurencyjności przemysłu niektórych państw (gdzie „czarne złoto” stanowi ważną składową krajowego miksu energetycznego) i eliminacji węgla jako paliwa.

 Źródła wiedzy 

·       Góralczyk, R.Tytko, „Racjonalna gospodarka energią”
·       Tytko „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”
·       http://www.instsani.pl/