Mam już konto Zaloguj się

Regulamin

I. ORGANIZATOR PROJEKTU

 1. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej jako „organizator”).
 2. Biuro organizacyjne projektu (dalej jako „biuro”) znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną projektu.
 3. Kontakt do biura:
  1. Tel.: 507 006 579, codziennie w godzinach 10:00-14:00
  2. Strona konkursu: www.postawnaslonce.pl
  3. E-mail: postawnaslonce@fundacjabos.pl

II. PARTNERZY GŁÓWNI

 1. Bank Ochrony Środowiska.
 2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

III. PATRONI I SPONSORZY

 1. Projekt „Postaw na Słońce” został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Sponsorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

IV. GŁÓWNE CELE PROJEKTU

 1. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
 2. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

V. CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych w społeczeństwie.
 2. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii.
 3. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej.
 4. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu.
 5. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek.
 6. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami.
 7. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna.
 8. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

VI. PRZEDMIOT PROJEKTU

 1. Projekt jest realizowany w formie konkursu.
 2. Projekt jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych domów jednorodzinnych, a także budynku szkoły.

VII. ADRESACI I ZASIĘG

 1. Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół, mogący składać się z członków jednej lub wielu klas.
 2. Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.

VIII. TERMINARZ

 1. Projekt trwa w okresie: październik 2023 – wrzesień 2024.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie projektu w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie projektu.

IX. STRONA PROJEKTU

 1. Do zarządzania projektem przygotowano stronę www.postawnaslonce.pl.
 2. Na stronie projektu znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wzięcia w nim udziału.

X. REJESTRACJA ZESPOŁÓW

 1. Projekt ma zasięg ogólnopolski.
 2. W projekcie może reprezentować tylko jeden zespół projektowy (dalej jako „zespół”).
 3. Zespół składa się z od 2 do 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i nauczyciela – opiekuna zespołu (dalej jako „opiekun”).
 4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zarejestrowanie zespołu w terminie do 30 listopada 2023 roku przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie projektu.
 5. Zgłaszając zespół opiekun oświadcza, że Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na przeprowadzenie projektu zgodnie z niniejszym regulaminem.
 6. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy oraz miejscowości szkoły, do której uczęszczają i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych organizatora, w publikacjach wydawniczych organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników projektu.
 7. Podczas rejestracji tworzone jest konto opiekuna, za pomocą którego opiekun zgłasza członków zespołu oraz przesyła raporty z realizacji zadań.
 8. Rejestracja zespołu kończy się otrzymaniem maila powitalnego na adres mailowy podany podczas rejestracji. Jest to potwierdzenie udanej rejestracji.
 9. Opiekun poprzez panel „Twój zespół”:
  1. dodaje członków zespołu wpisując ich dane (imię, nazwisko, e-mail);
  2. załącza pliki ze skanami zgód na przetwarzanie danych uczniów (w przypadku osób poniżej 16 roku życia zgody podpisują rodzice lub opiekunowie prawni; osoby powyżej 16 roku życia same podpisują zgody);
  3. tworzy indywidualny dostęp do konta ucznia dla każdego członka zespołu.
 10. Wzór zgody opiekunów prawnych na udział w projekcie ucznia poniżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 11. Wzór zgody na udział w projekcie powyżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 12. W projekcie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 13. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy oraz przesłanie do organizatora raportów z realizacji zadań.

XI. ETAPY

 1. Projekt jest podzielony na dwa etapy:
  1. Etap I „ENERGIA SŁOŃCA”;
  2. Etap II „ZARABIAJ NA SŁOŃCU”.
 2. W etapie I realizowane są 4 zadania.
 3. W etapie II realizowane są 3 zadania.
 4. Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1 raport.

XII. REALIZACJA ZADAŃ I RAPORTY

 1. Zespoły w ramach etapów wykonują kolejne zadania. Raport z realizacji zadań danego etapu przesyłany jest do organizatora przez opiekuna za pośrednictwem strony projektu.
 2. Wszystkie zadania opisane są na stronie projektu w zakładce ZADANIA, gdzie opisane są czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 3. Terminy przesłania raportów są określone w TERMINARZU dostępnym na stronie projektu.
 4. Wszystkie zadania oceniane będą przez komisję sędziowską (dalej jako „komisja”) powołaną przez organizatora. Sędziowie oceniać będą raporty z realizacji poszczególnych etapów. Każdy z sędziów działa niezależnie.
 5. Raporty z etapów tworzą uczniowie po zalogowaniu na konto uczniów. Natomiast opiekun przesyła raport do oceny w zakładce ZADANIA po zalogowaniu na koncie opiekuna.
 6. Raporty są oceniane oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 7. Raport z I etapu może zostać oceniony na maksymalnie 350 punktów, z czego:
  1. W zadaniu 1 – 50 pkt;
  2. W zadaniu 2 – 100 pkt;
  3. W zadaniu 3 – 150 pkt;
  4. W zadaniu 4 – 50 pkt.
 8. Raport z II etapu może zostać oceniony na maksymalnie 300 punktów z czego:
  1. W zadaniu 1 – 150 pkt;
  2. W zadaniu 2 – 100 pkt;
  3. W zadaniu 3 – 50 pkt.
 9. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne – za każdy dzień opóźnienia 5 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów – nie będą one przyjmowane do oceny.
 10. Końcowa ocena raportu jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków komisji, pomniejszona o naliczone punkty karne za nieterminowe przesłanie raportu.
 11. Komisja, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 15 punktów dodatkowych za działania, które nie zostały przewidziane w scenariuszach do realizowanych zadań.
 12. O nagrody mogą ubiegać się zespoły, które wezmą udział w obu etapach.
 13. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

XIII. NAGRODY

 1. W projekcie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe przyznawane przez komisję:
  1. 6 nagród grand prix za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap przyznawane uczniom i nauczycielom w kategorii szkoły podstawowe
  2. 6 nagród grand prix za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap przyznawane uczniom i nauczycielom w kategorii szkoły ponadpodstawowe
 2. Łączna pula nagród rzeczowych wynosi 30 tys. zł.
 3. Nagrody rzeczowe przyznawane są:
  1. uczniom będącym członkami zespołu;
  2. opiekunom zespołu;
 4. Każdy członek zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez zespół. Przyjmuje się, że zespół liczy od 2 do 10 uczniów i 1 opiekuna.
 5. Nagrody w projekcie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 6. Zwycięzcy projektu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 8. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 9. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie projektu w zakładce WYNIKI.
 10. O sposobie przekazania nagród organizator poinformuje opiekunów nagrodzonych i wyróżnionych zespołów drogą mailową.
 11. Opiekun nagrodzonego zespołu jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

XIV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 2. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich zespołów (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników projektu) na stronie internetowej projektu oraz w materiałach prasowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem zespołów w projekcie.
 4. Zespoły, które naruszą regulamin projektu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczone z projektu.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z projektu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez zespół.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 9. Złamanie ustaleń regulaminu projektu przez zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w projekcie.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany organizator zobowiązują się do poinformowania o tym uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej projektu.

23

23

Zmiany w Regulaminie:
 • XII 7 Aktualizacja punktacji zgodnie ze stanem faktycznym (03.04.2024)

Partnerzy

Patroni honorowi

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos