ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu.
 3. Kontakt do Biura:
  • Tel.: 507 006 579, codziennie w godzinach 10:00-14:00
  • Strona konkursu: www.postawnaslonce.pl
  • E-mail: postawnaslonce@fundacjabos.pl

PARTNER GŁÓWNY

 1. Bank Ochrony Środowiska

PATRONI I SPONSORZY

 1. Projekt „Postaw na Słońce” został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

GŁÓWNE CELE KONKURSU

 1. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
 2. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych w społeczeństwie;
 2. Zaznajomienie społeczeństwa z pojęciem „prosument”, oznaczającym osobę będącą zarazem producentem i konsumentem energii elektrycznej, wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym;
 3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii;
 4. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii;
 5. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej;
 6. Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz dokonywania obliczeń oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych;
 7. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu;
 8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek;
 9. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami;
 10. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
 11. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Konkurs badawczy jest realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „Postaw na Słońce”,
 2. Konkurs jest skierowany do szkół oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych domów jednorodzinnych, a także budynku szkoły.
 3. Konkurs realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji.

ADRESACI I ZASIĘG

 1. Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół, mogący składać się z członków jednej lub wielu klas.
 2. Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.

TERMINARZ

 1. Konkurs trwa w okresie: październik 2022 – wrzesień 2023.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie konkursu.

STRONA KONKURSU

 1. Do zarządzania konkursem przygotowano stronę www.postawnaslonce.pl.
 2. Na stronie konkursu znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wzięcia w nim udziału.

REJESTRACJA ZESPOŁÓW

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. Szkołę może reprezentować w konkursie tylko jeden zespół.
 3. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i opiekuna (nauczyciela).
 4. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie zespołu w terminie do 30 listopada 2022 roku poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie konkursu;
 6. Zgłaszając zespół opiekun zespołu oświadcza, że Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy oraz miejscowości szkoły, do której uczęszczają i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 8. Podczas rejestracji tworzony jest Panel Opiekuna, za pomocą którego Opiekun zgłasza członków zespołu oraz przesyła raporty z realizacji zadań.
 9. Rejestracja Zespołu kończy się automatycznym zalogowaniem do Panelu Opiekuna, co jednocześnie jest potwierdzeniem udanej rejestracji.
 10. Opiekun poprzez Panel Opiekuna:
  • dodaje członków zespołu wpisując ich dane (imię, nazwisko, e-mail);
  • załącza pliki ze skanami zgód na przetwarzanie danych uczniów (w przypadku osób poniżej 16 roku życia zgody podpisują rodzice lub opiekunowie prawni; osoby powyżej 16 roku życia same podpisują zgody);
  • tworzy indywidualny dostęp do Panelu Ucznia dla każdego członka zespołu konkursowego.
 11. Wzór zgody opiekunów prawnych na udział w konkursie ucznia poniżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Wzór zgody na udział w konkursie powyżej 16 roku życia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 13. Zespoły są zobowiązane do zapoznania się z dokumentami umożliwiającymi wzięcie udziału w projekcie, które są zamieszczone na stronie konkursu.
 14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy oraz przesłanie do Organizatora konkursu raportów z realizacji zadań każdego z etapów.

ETAPY

 1. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:
  • Etap I „ENERGIA SŁOŃCA”;
  • Etap II „ZARABIAJ NA SŁOŃCU – PROMOCJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH”.
 2. Etap I to zdobycie wskazanej wiedzy, Etap II to jej praktyczne wykorzystanie.
 3. W etapie I pn. „ENERGIA ZE SŁOŃCA” zespoły konkursowe realizują następujące zadania:

Zadanie 1.1. Budowa zespołu

 • Opisać członków zespołu.

Zadanie 1.2. Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska

 • Przygotować krótki referat dotyczący wszystkich poniższych zagadnień:
  • obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka;
  • wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze (m. in. smog, zmiany klimatu);
  • społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych;
  • wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika;
  • załączyć źródła wiedzy wykorzystane przy pisaniu referatu.

Zadanie 1.3. Analiza problemu – możliwe rozwiązania – efektywność energetyczna, nowoczesne technologie grzewcze, OZE

 • Przygotować krótki referat dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej. Poruszcie w nim m.in. poniższe zagadnienia:
  • odnawialne źródła energii (OZE) – definicja, rodzaje;
  • efektywność energetyczna;
  • sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE;
  • możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców – program Czyste Powietrze;
  • taryfy FIT, net metering i net billing, środki publiczne (programy gminne, WFOŚiGW), komercyjne oferty bankowe;
  • załączyć źródła wiedzy wykorzystane przy pisaniu referatu.

 • Przygotować krótki referat dotyczący fotowoltaiki. Poruszcie w nim m.in. poniższe zagadnienia:
  • zasady działania fotowoltaiki – aspekt teoretyczny;
  • sposób działania systemu fotowoltaicznego – aspekt techniczny, rodzaje systemów fotowoltaicznych
   (technologia produkcji, on/off grid);
  • czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego (aspekty klimatyczne i techniczne);
  • definicja prosumenta;
  • załączyć źródła wiedzy wykorzystane przy pisaniu referatu.

4. W etapie II pn. „ZARABIAJ NA SŁOŃCU – PROMOCJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH” zespoły konkursowe realizują następujące zadania:

Zadanie 2.1. OZE dla domu

 • Podać krótką charakterystykę trzech domów, które będą przedmiotem obliczeń.
 • Przedstawić „raport energetyczny domu”.
 • Wskazać pomieszczenie w domu zużywające największą ilość energii, opisać sposoby oszczędzania energii elektrycznej w domu oraz porównać zużycie energii przez dom jednorodzinny do zużycia energii przez innych odbiorców.
 • W kalkulatorze Emisja i kompensacja CO2 oraz ekonomia rozwiązań fotowoltaicznych należy określić:
  • emisję CO2;
  • liczbę drzew potrzebnych do jej skompensowania dla wszystkich domów oraz przyrównać ją do emisji wytwarzanej przez inne obiekty np. samoloty, samochody, zakłady produkcyjne;
  • moc systemu fotowoltaicznego;
  • liczbę modułów w systemie fotowoltaicznym;
  • wydajność systemu;
  • koszt instalacji;
  • wartość prądu wyprodukowanego przez instalację;
 • Przygotować schematyczny plan domów, z naniesionymi na dachu panelami fotowoltaicznymi.

Zadanie 2.2. OZE dla szkoły

 • Podać krótką charakterystykę budynku szkoły, która będzie przedmiotem obliczeń.
 • Przedstawić raport energetyczny budynku szkoły.
 • Wskazać pomieszczenie w budynku szkoły zużywające największą ilość energii, opisać sposoby oszczędzania energii elektrycznej w szkole oraz porównać zużycie energii przez szkołę do zużycia energii przez innych odbiorców.
 • W kalkulatorze Emisja i kompensacja CO2 oraz ekonomia rozwiązań fotowoltaicznych należy określić:
  • emisję CO2;
  • liczbę drzew potrzebnych do jej skompensowania oraz przyrównać ją do emisji wytwarzanej przez inne obiekty np. samoloty, samochody, zakłady produkcyjne;
  • moc systemu fotowoltaicznego;
  • liczbę modułów w systemie fotowoltaicznym;
  • wydajność systemu;
  • koszt instalacji;
  • wartość prądu wyprodukowanego przez instalację;
 • Przygotować schematyczny plan szkoły, z naniesionymi na dachu panelami fotowoltaicznymi.

Zadanie 2.3. Promocja OZE

 • Przygotować prezentację podsumowującą pracę z Etapu I konkursu.
 • Opisać przebieg promocji.
 • Załączyć plan promocji.
 • Załączyć zdjęcia różnych materiałów promocyjnych przygotowanych przez zespół.
 • Załączyć zdjęcia dokumentujących informację w mediach.
 • Załączyć zdjęcia dokumentujących wykonanie promocji.
 1. Każdy z etapów kończy się przesłaniem przez zespół konkursowy raportu z realizacji zadań.

REALIZACJA ZADAŃ I RAPORTY

 1. Zespoły w ramach etapów wykonują kolejne zadania konkursowe zgodnie z PLANEM DZIAŁAŃ. Raport z realizacji zadań danego etapu przesyłany jest do Organizatora przez opiekuna za pośrednictwem strony konkursu.
 2. Wszystkie zadania opisane są na stronie konkursu w zakładce PLAN DZIAŁAŃ, który wskazuje czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 3. Terminy przesłania raportów są określone w TERMINARZU dostępnym na stronie konkursu.
 4. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zespół Sędziowski powołany przez Organizatora tj. Fundację BOŚ. Sędziowie oceniać będą raporty z realizacji poszczególnych etapów. Każdy z sędziów działa niezależnie.
 5. Raporty z etapów tworzą uczniowie w PANELU UCZNIA. Natomiast opiekun przesyła raport do oceny w PANELU OPIEKUNA.
 6. Raporty są oceniane oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 7. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w PLANIE DZIAŁAŃ):
  1. Etap I – łączna ocena: maksymalnie 305 pkt;
  1. Etap II – łączna ocena: maksymalnie 330 pkt;
 8. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne – za każdy dzień opóźnienia 5 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów – nie będą one przyjmowane do oceny.
 9. Końcowa ocena raportu jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego pomniejszona o naliczone punkty karne za nieterminowe przesłanie raportu.
 10. Klasyfikowane będą tylko te zespoły konkursowe, które zrealizują wszystkie etapy tj. etap I i II konkursu.
 11. Za najlepszą realizację każdego z etapów przydzielane są nagrody.
 12. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

NAGRODY

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski:
  • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  • Trzy nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap, przyznawane uczniom i nauczycielom.
 2. Nagrody Główne i nagrody za etapy przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 3. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł.
 4. Nagrody przyznawane są:
  • Członkom Zespołów Konkursowych.
  • Opiekunowi Zespołu.
 5. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 9. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 10. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.
 11. Opiekun nagrodzonego zespołu jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 2. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników Konkursu) na stronie internetowej konkursu oraz w materiałach prasowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych.
 4. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczone z konkursu.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.

23

23

Aktualizacja 27.10.2022 r. 19:25 (zmiana numeru telefonu)

Aktualizacja 03.11.2022 r. 10:57 (nowy patron honorowy konkursu)