Masa spalonego paliwa

W celu wyliczenia masy spalonego paliwa należy podzielić energię uzyskaną ze spalenia przez iloczyn jego wartości opałowej i sprawności spalania. W zależności od rodzaju paliwa współczynniki spalania są różne

$$m=\frac{Etot}{Wu \cdot \eta}$$
 • $m$ - masa spalonego paliwa [kg]
 • $Etot$ - energia uzyskana ze spalenia paliwa [kWh] (wielkość rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku, czyli - $Erz$ wartość rocznego zużycia energii)
 • $Wu$ - wartość opałowa paliwa [MJ/kg]
 • $η$ - sprawność spalania [%], w przypadku węgla - 30%
$Etot$
kWh
$Wu = 22 \frac{MJ}{kg}$
$η = 30\%$

Emisja CO2

Emisję CO2 można wyliczyć następująco:

$$E={\color{blue}m} \cdot W$$
 • $E$ - emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg]
 • $m$ - masa spalonego paliwa [kg]: w przypadku paliw stałych oraz ciekłych, wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych, wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys. m3]
 • $W$ - wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa

Kompensacja CO2

Kalkulator ten orientacyjnie pokazuje liczbę 30-letnich dębów, które od momentu posadzenia do osiągniecia wieku 30 lat mogłyby zrekompensować roczną emisję CO2 do atmosfery spowodowaną korzystaniem z energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł nieodnawialnych.

$$x=\frac{E\ [kg]}{D\ [kg]}$$
 • $E$ - roczna emisja CO2 [kg]
 • $D$- ilość pochłoniętego CO2 przez 30-letni dąb w całym cyklu jego życia

Dobór systemu fotowoltaicznego

Kalkulator ten pozwala na dobranie systemu fotowoltaicznego do określonego zapotrzebowania energetycznego. Przyjęte zostało robocze założenie, że dobierany system odpowiada 100% wyliczonego wcześniej zapotrzebowania energetycznego.

$$Mm=\frac{Erz \cdot G\ (STC)}{N \cdot wk \cdot ww}$$
 • $Mm$ - moc systemu fotowoltaicznego
 • $Erz$ - roczne zapotrzebowanie energetyczne obiektu [kWh] - wartość wyliczona w kalkulatorze zużycia energii
 • $N$ - nasłonecznienie w danej lokalizacji na powierzchnię horyzontalną $[\frac{kWh}{mkw}]$ - wartość odczytana z mapy nasłonecznienia Polski
 • $G(STC)$ - natężenie promieniowania słonecznego w warunkach $STC (1000 \frac{W}{mkw}) = (1 \frac{kW}{mkw}) $
 • $wk$ - współczynnik korekcyjny, uwzględniający kąt nachylenia i azymut systemu PV
 • $ww$ - współczynnik wydajności (100% - poziom wszystkich strat). Do obliczeń w ramach projektu należy przyjmować wartość współczynnika wydajności równą 92% strat tj. ww = 0,92 dla wysokiej jakości materiałów współczynnik wydajności systemu fotowoltaicznego należy przyjmować ok. 92%, natomiast przy gorszych produktach (chińscy producenci) wartość może wynosić poniżej 85%. Do wyliczeń należy przyjąć wymiany dachu o wystawie południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej.
$N$
kWh / m2
$wk$
$ww$
%

Liczba modułów systemu PV

W celu obliczenia ilości modułów PV należy wyliczoną moc systemu fotowoltaicznego podzielić przez moc standardowego modułu. $$x=\frac{Mm}{Mstand}$$
 • $x$ - liczba modułów fotowoltaicznych
 • $Mm$ - moc systemu fotowoltaicznego [kW]
 • $Mstand$ - moc standardowego modułu fotowoltaicznego [kW]
$Mstand$
kW

Wydajność systemu fotowoltaicznego

Kalkulator ekonomiczny pomoże oszacować oszczędności, które zostaną wygenerowane w wyniku zainstalowania systemu fotowoltaicznego. $$P=W \cdot Mm$$
 • $P$ - roczna produkcja energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny [kWh]
 • $W$ - wydajność systemu fotowoltaicznego [kWh/rok]
Do obliczeń należy przyjąć wydajność produkcji energii elektrycznej zależnej od orientacji systemu:
 • dobrze zaprojektowany system zorientowany w kierunku południowym powinien produkować ok. 950kWh/rok z zainstalowanego 1 kW
 • dobrze zaprojektowany system zorientowany w kierunku wschód-zachód powinien produkować ok. 850kWh/rok z zainstalowanego 1 kW
$W$
kWh / rok

Koszt instalacji fotowoltaicznej

Koszt instalacji systemu = koszt jednostkowy instalacji 1W x wielkość systemu $$K=Kj \cdot Mm$$
 • $K$ - koszt instalacji systemu fotowoltaicznego [PLN]
 • $Kj$ - koszt jednostkowy instalacji systemu (ok. 3.70 PLN / wat)
 • $Mm$ - moc zainstalowanego systemu fotowoltaicznego [kW]
$Kj$
PLN

Wartość prądu wyprodukowanego we własnej instalacji fotowoltaicznej

Wartość wyprodukowanego prądu z własnego systemu = cena jednostkowa 1kWh x roczna produkcja systemu fotowoltaicznego

$$En=Enj \cdot Mm$$
 • $En$ - wartość energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym systemie fotowoltaicznym [PLN]
 • $Enj$ - cena jednostkowa 1kWh energii elektrycznej [PLN/kWh]
 • $Mm$ - roczna produkcja energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny [kWh]
$Enj$
PLN/kWh
Zapisz do PDF