1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski:
  • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
  • Trzy nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap, przyznawane uczniom i nauczycielom.
 2. Nagrody Główne i nagrody za etapy przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 3. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł.
 4. Nagrody przyznawane są:
  • Członkom Zespołów Konkursowych.
  • Opiekunowi Zespołu.
 5. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 9. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 10. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.