Energia elektryczna we współczesnym świecie towarzyszy nam wszędzie. Używana jest do oświetlania, do zasilania urządzeń elektrycznych, do napędzania aut i wielu innych rzeczy. Pozyskiwać energię elektryczną możemy na dwa sposoby:
Konwencjonalny– polegający na wytwarzaniu energii z surowców wyczerpywalnych
Niekonwencjonalny – który polega na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych np. z wiatru, wody lub słońca
Podstawowe surowce wykorzystywane w Polsce to węgiel kamienny i brunatny oraz ropa naftowa i  gaz ziemny. Około 70% wydobywanego u nas węgla  przeznaczone jest na produkcję energii elektrycznej. Węgiel z Górnego Śląska i Lubelszczyzny trafia do elektrowni w całym kraju. Największe z tych elektrowni znajdują się względnie niedaleko kopalń. Elektrownie zazwyczaj są też położone nad dużymi rzekami (Wisła, Odra) lub zbiornikami sztucznymi, których woda służy do chłodzenia bloków energetycznych.
W skali całego świata również większa część energii pozyskiwana jest ze źródeł nieodnawialnych, którymi są paliwa kopalne, czyli m.in. węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, które znikają z naszej ziemi, z powodu wielkiego popytu na nie. Co prawda, przynoszą one oczekiwane skutki, jest produkowana z nich bardzo duża ilość energii, ale niestety również zanieczyszczają bardzo środowisko. Wyczerpanie się surowców energetycznych z pewnością wywoła większy lub mniejszy kryzys energetyczny na całym świecie. Ceny prądu i związanych z nim kosztów drastycznie wzrosną, a w wielu miejscach na ziemi prąd nie byłby dostępny. Kryzys nie ograniczyłby się do samego wzrostu cen. Wiele tysięcy ludzi straciłoby pracę, co spowodowałoby wzrost niepokojów i frustracji na całym świecie. Na szczęście nie stanie się to z dnia na dzień. Jest to stosunkowo powolny proces, ale przeciwdziałać powinniśmy mu już dziś.
Energetyka konwencjonalna w znacznym stopniu przyczynia się do jednej z największych plag naszej epoki jaką jest zanieczyszczenie powietrza. Wpływa ono na zmiany klimatyczne, ale także na zdrowie publiczne i indywidualne w wyniku rosnącej zachorowalności i śmiertelności. Istnieje wiele zanieczyszczeń, które są głównymi czynnikami chorobotwórczymi u ludzi. Wśród nich cząstki stałe, cząstki o zmiennej, ale bardzo małej średnicy, wnikają do układu oddechowego drogą inhalacji, powodując choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dysfunkcje rozrodczego i ośrodkowego układu nerwowego oraz raka. Pomimo tego, że ozon w stratosferze pełni rolę ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym, jest szkodliwy w wysokim stężeniu na poziomie gruntu, wpływając również na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy. Popularny tlenek węgla, znany bardziej jako czad może wywołać nawet bezpośrednie zatrucie, gdy jest wdychany w dużych ilościach. Metale ciężkie, takie jak ołów, po wchłonięciu do organizmu człowieka mogą, w zależności od narażenia, prowadzić do bezpośredniego zatrucia lub chronicznego zatrucia. Choroby wywoływane przez wyżej wymienione substancje to przede wszystkim problemy z oddychaniem, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, zapalenie oskrzelików, a także rak płuc, incydenty sercowo-naczyniowe, dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego i choroby skóry. Wreszcie, zmiany klimatyczne wynikające z zanieczyszczenia środowiska wpływają na geograficzne rozmieszczenie wielu chorób zakaźnych, podobnie jak klęski żywiołowe. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest podniesienie świadomości społecznej w połączeniu z multidyscyplinarnym podejściem ekspertów naukowych: organizacje krajowe i międzynarodowe muszą zająć się eliminacją tego zagrożenia i zaproponować trwałe rozwiązania. Narażenie na ciepło i zimno, zanieczyszczenie powietrza, pyłki, zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, zakłócenia w dostępie do usług i obiektów zdrowotnych i ich funkcjonowaniu, pojawiające się infekcje i powodzie są badane jako kluczowe skutki zmiany klimatu wpływające na stan zdrowia. Stwierdzono, że wiek, wcześniejsze schorzenia i deprywacja społeczna są kluczowymi czynnikami, które sprawiają, że ludzie są narażeni i doświadczają bardziej niekorzystnych skutków zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu. W przyszłości zmiany te, starzenie się społeczeństwa i malejące wydatki publiczne na opiekę zdrowotną i społeczną mogą pogłębić nierówności w wynikach zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu. Skutki zdrowotne zmiany klimatu nie będą takie same dla wszystkich z powodu zróżnicowanego narażenia, wrażliwości i zdolności adaptacyjnych jednostek i grup, które razem składają się na ich wrażliwość. Na przykład ludzie mieszkający na terenach zalewowych lub w mieszkaniach na najwyższym piętrze mogą być nieproporcjonalnie narażeni na skutki zmiany klimatu, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie.
My jako młode pokolenie musimy zadbać o stan zdrowia nasz i naszej planety. Musimy stanowczo dążyć do szerzenia ideologi odnawialnych źródeł energii i wszystkiego co wiąże się z życiem w stylu eko. Czyste powietrze jest gwarancją lepszego życia. Zacznijmy zmieniać nawyki by kolejne pokolenia mogły już w pełni z tego korzystać.