Referat 2

 • Odnawialne źródła energii (OZE) – źródła energii, które uzupełniają się (lub odnawiają) w sposób naturalny. W odróżnieniu od nieodnawialnych źródeł energii cechują się tym, że nie ulegają wyczerpaniu. Dlatego też jest to przyszłościowa inwestycja

Rodzaje odnawialnych źródeł energii:

 • biomasa i odpady (organiczne zasoby pochodzenia biologicznego, które mogą zostać użyte do wytwarzanie energii cieplnej lub elektrycznej;  składa się na nie: drewno i odpady drzewne, biogaz, stałe odpady komunalne oraz biopaliwa; obejmuje także odnawialną część odpadów przemysłowych);
 • energia wodna (energia elektryczna wytwarzana z potencjalnej i kinetycznej energii wody w elektrowniach wodnych);
 • energia geotermalna (energia pozyskiwana w postaci ciepła z wnętrza skorupy ziemskiej, zwykle w formie gorącej wody lub pary);
 • energia wiatru (energia kinetyczna wiatru przekształcona w energię elektryczną w silniku wiatrowym);
 • energia słoneczna (promieniowanie słoneczne wykorzystywane do ogrzewania słonecznego i produkcji energii elektrycznej);
 • ciepło otoczenia (pompy ciepła, które są napędzane energią elektryczną lub inną energią dodatkową w celu ekstrakcji zmagazynowanej energii z powietrza, ziemi lub wody i przekształca ją w energię wykorzystywaną w mieszkaniach).

Mikroinstalacje OZE – instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Do mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych należą:

 •  Pompa ciepła
 • Kolektory solarne
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Małe siłownie wiatrowe

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących już budynków polega na ich termomodernizacji do poziomu wymagań uregulowanych w prawie, a nowe budynki należy projektować zgodnie z tymi wymaganiami.

Korzyści stosowania Odnawialnych źródeł energii:

 • Pozwalają znacząco zmniejszyć rachunki za prąd czy wodę;
 • Zapewniają stały jednostkowy koszt energii – nie jest się (lub jest się w minimalnym stopniu) zależnym od zmieniających się cen rynkowych prądu czy wody;
 • Cechuje je wysoka wydajność, jeśli zestawić odnawialne źródła energii z tradycyjnymi nieodnawialnymi źródłami energii takimi jak paliwami;
 • Są ekologiczne. Większość OZE nie emituje do środowiska szkodliwych produktów ubocznych spalania, dzięki czemu poprawiają klimat oraz przynoszą korzyść także zdrowiu domowników;
 • Urządzenia te są praktycznie bezawaryjne, a w razie komplikacji nie grożą wybuchem pożaru;
 • Zapewniają niezależność od dużych komercyjnych czy państwowych dostawców energii;
 • Mają niższe wymagania dotyczące konserwacji.

Sytuacja korzystania z OZE w Polsce

Taryfa gwarantowana– to mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych.

System net meteringu polega na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0, 8 kilowatogodziny (80% zmagazynowanej energii) za darmo.

Program jest wdrażany na trzy sposoby:

1.Dla jednostek samorządu terytorialnego (jst), ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst:

 • Pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • Wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • Nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • Kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł.

2.Za pośrednictwem banków:

 • Środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • Nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

3.Za pośrednictwem WFOŚiGW:

 •  Środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 • Nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jst lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

Źródła:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Renewable_energy_sources/pl

https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/co-to-jest-net-metering-i-jak-to-wyglada-w-praktyce.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Taryfa_gwarantowana

https://bip.proszkow.pl/download//5873/czym-sa-mikroinstalacje-oze.doc.

https://www.ekoradcy.pl/blog/wady-i-zalety-odnawialnych-zrodel-energii

https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/3.-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii.pdf

 

Referat 3

1.Zasady działania fotowoltaiki

Zasada działania paneli fotowoltaicznych jest dosyć prosta. Polega mianowicie na tym, że ogniwa fotowoltaiczne których złożone są panele, zamieniają energie słoneczną na elektryczną.

1.Sposób działania systemu fotowoltaicznego oraz rodzaje.

Ogniwa fotowoltaiczne z których zbudowane są panele zamieniają energie słoneczną na elektryczną. Aby do tego doszło foton ( czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę z krzemu, z której zbudowane jest ogniwo. Jednostka światła zostaje pochłonięta przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ruch ten to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej, w ten sposób energia świetlna zostaje przekształcona w elektryczną.

Rodzaje systemowa fotowoltaicznych:

 • On-grid- jest to instalacja podłączona do sieci, a zatem mieszkańcy domu mogą stale wykorzystywać wyprodukowaną w panelach energię. Natomiast nadwyżki energii której nie są w stanie zużyć, mogą wykorzystać na dwa sposoby:

– pierwszy z nich polega na magazynowaniu nadwyżek w akumulatorach, to jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami,

– drugim możliwym rozwiązaniem jest sprzedaż energii elektrycznej do sieci korzystających z  net meteringu.

 • Off-grid- jest to instalacja, która nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, co oznacza, że w przypadku nadwyżek wytworzonej energii, użytkownik nie ma możliwości sprzedaży energii do sieci oraz korzystania z net meteringu. Ten system fotowoltaiczny stosuje się, gdy nie ma w pobliżu linii energetycznej dlatego nie ma możliwości pobrania energii elektrycznej gdy panele nie będą wstanie wyprodukować wystarczającej energii. Wówczas korzystamy z akumulatorów, które gromadzą energię po to, aby wykorzystać ją w późniejszym czasie. Prąd wyprodukowany w panelu PV przekazywany jest do kontrolera pracy, a ten ma za zadanie regulować ładowanie i rozładowywanie akumulatora. Następnie prąd stały przepływa przez falownik i już jako prąd zmienny przekazywany jest do odbiorników.
 1. Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego

Sprzyjające:

 • niska temperatura
 • natężenie promieniowania słonecznego- im większe tym większa jest wydajność
 • nachylenie dachu- w Polsce idealne wynosi od 35 do 38
 • południowa orientacja dachu

Niesprzyjające: 

 • brud oraz zanieczyszczenia
 • duże zachmurzenia
 • wysoka temperatura
 1. Prosument

Słowo prosument pochodzi od dwóch wyrazów, jakimi są: „producent’’ oraz „konsument”.  W kontekście fotowoltaiki pod tym pojęciem rozumiany jest wytwórca energii elektrycznej wyprodukowanej z należącej do niego instalacji fotowoltaicznej.  Uściślona definicja znajduje się w ustawie o odnawialnych źródłach energii, gdzie przez prosumenta rozumie się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji.  Więc w skrócie można powiedzieć, że prosument jest to osoba, która korzysta z wyprodukowanej energii a jednocześnie jest zaangażowana w jej wytworzenie.

Źródła wiedzy

1 i 2. https://ekofachowcy.pl/fotowoltaika/faq/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej

Grafika:http://www.odnawialnefirmy.pl/_upload/posts/2015/foto_za_d/fotowoltaika_zasada_dzialania.jpg

3.http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html https://fotowoltaikaonline.pl/efektywnosc

4.https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/prosument.html  i https://stiloenergy.pl/prosument-czyli-kto-nowa-definicja-w-nowelizacji-ustawy-o-oze/