ENERGIA, JEJ WYTWARZANIE I PROBLEMY ŚRODOWISKA

  • Odnawialne źródła energii są alternatywnym sposobem na uzyskanie energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej. Obecnie w Polsce uzyskuje się jednak energię z tradycyjnych źródeł, takich jak spalanie węgli kopalnych, gazu ziemnego czy ropy naftowej, które są źródłami nieodnawialnymi. Węgle kopalne są to skały osadowe, które powstały na skutek nagromadzenia i przeobrażenia materii roślinnej. Gaz ziemny jest to naturalne paliwo wydobywane ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Ropa naftowa to ciecz o ciemnobrązowym zabarwieniu, charakteryzuje się łatwo rozpoznawalnym zapachu, z której w wyniku destylacji otrzymujemy cenne produkty.
  • Z powodu uwalniania się dużych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery coraz częściej występują ekstremalne warunki pogodowe. Dzieje się tak głównie przez spalanie paliw kopalnianych. Poprzez spalanie tych paliw powietrze staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Smog jest bardzo szkodliwy dla ludzi może zwiększać ryzyko raka lub wyrządzić długo długotrwałe szkody w organizmie. Jest bardzo szkodliwy równie dla roślin i zwierząt. Przebywanie zwierząt w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem może negatywnie wpływać na układ oddechowy, mięśniowy oraz kostny. Rośliny natomiast wchłaniają zanieczyszczenia przenoszone przez wiatr lub toksyny z gleby. Skutki tego są następujące: chlorozy liści i nekrozy oraz zmniejszenie plonów. Drzewa pod wpływem zanieczyszczeń rosną wolniej i są osłabione.
    • Zanieczyszczenia powietrza bardzo negatywnie wpływają i będą wpływać  na zdrowie i życie ludzi, rocznie w Polsce właśnie przez zanieczyszczenia ginie 45 tysięcy osób. A budżet państwa przez zanieczyszczenia traci około 80 milionów złotych. Ludzie, którzy przez dłuższy czas mają styczność z zanieczyszczeniami zapadają na choroby układu oddechowego i krążenia, mają alergię oraz są bardziej rozdrażnieni i mało odporni na stres. Dzieci, które zostały urodzone przez matki przebywające w zanieczyszczonym otoczeniu 3 razy częściej chorują na zapalenie oskrzeli i płuc.
    • Zmiany klimatu mają wpływ na cały świat. Lodowce topnieją co łączy się ze wzrostem poziomu wód w morzach. Intensywne opady deszczu mogą prowadzić do powodzi. Patrząc na rolnictwo, zmiany klimatu wpłyną na zbiory, lokalizację produkcji czy gospodarkę hodowlaną.  A biorąc pod uwagę glebę i jej żyzność nie będzie najlepiej, zmniejszy się jej żyzność przez zmniejszenie zawartości materii organicznej, będącej głównym czynnikiem zapewniającym jej żyzność. W innych regionach może być zupełnie odwrotnie, pojawiają się upały i susze. Z prognoz dotyczących oddziaływania zmian klimatu na opady i topnienie się lodowców wynika, że w Północnej Europie możliwy jest wzrost produkcji energii wodnej o co najmniej 5%, na południu Europy zaś spadek o co najmniej 25 %. Uszkodzenia mienia spowodowane powodziami i pogarszanie się stanu zdrowia ludzi dotkniętych upałami wiąże się z wysokimi kosztami dla gospodarki i społeczeństwa.
    • W związku z tym, że złoża mineralne paliw są na wyczerpaniu, sięga się po takie, które są coraz gorszej jakości, przez co jest je trudno eksportować. Gdy wyczerpią się te surowce, zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów i przedmiotów elektronicznych, ale także samochodów, urządzeń przemysłowych czy paneli słonecznych i wiatraków potrzebnych do produkcji odnawialnych źródeł energii. Może się również zdarzyć tak, że  energia służąca do wydobywania będzie niestety większa niż ta, która jest pozyskiwana. Zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego przy racjonalnym gospodarowaniu wystarczą na kilkadziesiąt lat. Warunkiem jest jednak odkrywanie nowych złóż gazu, co jest realne. Natomiast udokumentowane zasoby ropy naftowej są małe, a odkrywanie nowych złóż nie jest takie pewne. Roczne wydobycie ropy naftowej zarówno z lądu jak i z Bałtyku wynosi obecnie (2006r.) 0,70 Mton, zaś zużycie ropy 20 Mton.

Używane źródła: