Odnawialne źródła energii – ogół zasobów, które wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Długotrwałe wykorzystywanie ich nie powoduje znacznego deficytu oraz proces odnawiania trwa krótko. Rodzaje odnawialnych źródeł energii:

  • Energia wiatru
  • Energia promieniowania słonecznego
  • Energia geotermalna
  • Energia wodna
  • Energia fal, prądów i pływów morskich
  • Energia otrzymana z biomasy, biogazu oraz biopłynów

Efektywność energetyczna- To stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji, w wyniku czego obniżone zostają koszty eksploatacyjne oraz zmniejszone zostaje zużycie energii pierwotnej. Łatwiejsze wytłumaczenie definicji to uzyskiwanie lepszych rezultatów bez zwiększania nakładów energetycznych.

Dzięki temu zagadnieniu możemy oszczędzać jednocześnie chroniąc środowisko naturalne.

Im większa efektywność energetyczna tym większe zapotrzebowanie na energię.

Co ważne wpływ na nią może mieć każdy człowiek choćby kupując żarówki LED w których zużycie energii jest około 80%  mniejsze niż w żarówkach żarowych, a ich eksploatacja jest dłuższa.

Główne powody podnoszenia efektywności energetycznej:

  • Konkurencyjność
  • Oszczędność energii
  • Ekologia

Znając pojęcia odnawialne źródła energii i  efektywność energetyczna przyjrzyjmy się sytuacji Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych od kilku lat systematyczne się zwiększa. Mimo, że w 2011 roku udział OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej wzrósł do poprzednich lat 8%, to w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej jest niewielki. Najnowsze dane według Eurostatu wskazują, że w 2016 r. udział OZE w konsumpcji energii spadł w naszym kraju do 11,3% w stosunku do 11,7% w roku 2015 i wobec 11,5% w roku 2014. Cel dla Polski na rok 2020 to poziom 15 %. Eurostat wskazuje, że pośród 28 krajów Unii Europejskiej w 2016 roku swoje, krajowe cele OZE na rok 2020 wypełniało 11 państw, w tym Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Niestety wszystko wskazuje na to, że Polsce byłoby trudno osiągnąć ten cel.

 

Fotowoltaika proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Warto na początek poznać definicje związaną min. z fotowoltaiką-prosument. Prosument-pochodzi od wyrazów producent” oraz „konsument”. W kontekście ochrony środowiska pod pojęciem tym rozumiany jest wytwórca energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii np. mikroinstalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach(230V). Ogniwa fotowoltaiczne z których składają się panele, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Energia świetlna zostaje przekształcona na elektryczną. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, jak chcemy korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować falownik (inwerter), który zmieni prąd stały na prąd zmienny. Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach lub przyłączyć instalacje do sieci elektrycznej i odsprzedać nadmiar wyprodukowanej i nie użytej energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne występują w wariantach:

-Instalacja fotowoltaiczna On-grid- to system który zamienia pozyskiwano energię słoneczną na energię elektryczną, która przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektrycznej. Pozwala na to, aby system zarabiał sam na siebie.

-Instalacja fotowoltaiczna Off-grid-system nie podłączony do publicznej sieci elektrycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. Moduły fotowoltaiczne magazynują wytworzono energię w akumulatorach, w celu jej późniejszego wykorzystania. Ze zmagazynowanej energii można skorzystać w dowolnym czasie, a nawet miejscu. Zastosowanie akumulatorów jako nośników energii odróżnia systemem off-grid od systemu On-grid. Omawiając zagadnienie fotowoltaiki należy pamiętać o istniejących czynnikach sprzyjających i ograniczających wydajność systemu. Do czynników tych należą:

a) Natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Należy pamiętać, że np. dni pochmurne, miesiące zimowe, wieczorem wydajność moduły jest mniejsza.

b) Kąt padania promieni słonecznych. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe, a każde odchylenie od tego kierunku oraz pochylenie poza wskazany zakres, będzie skutkowało spadkiem produkowanej rocznie energii.

c) Sposób i miejsce montażu instalacji. Najwyższy zysk (nawet stosujący te same komponenty) będą miały instalacje wolnostojące, które są naturalnie składane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylacje zmniejsza wydajność, w stosunku do instalacji wolnostojących o 2-5%.

d) Technologia zastosowana do produkcji paneli fotowoltaicznych- uzyskanie wysokiej wydajności zależy również od parametrów komponentów paneli fotowoltaicznych i inwertera.

Źródła wiedzy:

https://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html (dn. 18.03.2021)

https://max-energy.pl/fotowoltaika/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej (dn. 16.03.2021)

https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/prosument.html (dn. 18.03.2021)

https://gramwzielone.pl/trendy/29837/eurostat-polska-dalej-od-celu-oze-na-2020-r (dn. 22.03.2021)

https://www.atmoterm.pl/rozwiazania-podnoszace-efektywnosc-energetyczna/ (dn. 22.03.2021)

https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/efektywnosc-energetyczna.html    (dn. 22.03.2021)

https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/poprawa-efektywnosci-energetycznej-szansa-na-zwiekszenie-konkurencyjnosci-przedsiebiorstwa    (dn. 22.03.2021)

https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87_energetyczna      (dn. 22.03.2021)