Energia to pojęcie bardzo szerokie. Niezależnie od tego czy mówimy o energii elektrycznej, cieplnej, transportowej czy chemicznej- jest to jeden z najbardziej potrzebnych zasobów na ziemi i dane zapotrzebowanie wzrasta z niewiarygodną prędkością. Duże zapotrzebowanie na energię przekłada się na duże zapotrzebowanie na zasoby, z których ją pozyskujemy. Z jakich surowców oraz w jakich ilościach pozyskujemy energię?  Jakie są skutki jej pozyskiwania oraz jaki wpływ na nasze zdrowie, klimat i przyszłe pokolenie mają te działania?

Człowiek uzyskuje energię z różnych źródeł. Źródła odnawialne, m. in. energia wody czy słońca, występują w przyrodzie i praktycznie nie wyczerpują się. Natomiast źródła nieodnawialne, przede wszystkim surowce energetyczne, po wyczerpaniu nie ulegają odtworzeniu. W pierwszym okresie industrializacji (czyli procesie polegającym na szybszym rozwoju przemysłu od innych działów gospodarki narodowej) ogromną rolę odgrywał węgiel kamienny. Jego znaczenie zaczęło maleć w połowie XX wieku, głównie na rzecz ropy naftowej i gazu ziemnego. Coraz większa dbałość o środowisko przyrodnicze powoduje, że od lat 60. XX wieku wzrasta znaczenie źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł energii (za wyjątkiem uranu) wiąże się, z ich spalaniem. Produktem ubocznym jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Uzyskiwanie energii w elektrowni jądrowej również przyczynia się do powstawania odpadów. Są one radioaktywne. Przechowuje się je w składowiskach umieszczonych głęboko pod powierzchnią Ziemi. Awaria elektrowni atomowej czy to na skutek awarii urządzenia (Majak 1957 r.), błędu człowieka (Czarnobyl 1986 r.) lub klęski żywiołowej (Fukushima 2011 r.) powoduje skażenie środowiska na znacznym obszarze. Elektrownie cieplne stanowią około 27% światowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jest to stosunkowo niski koszt produkcji energii, natomiast świadomość i niechęć ludzi rośnie do zanieczyszczania środowiska mając do dyspozycji tyle pozytywnych alternatyw.

Okres największej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze rozpoczął się wraz z pierwszą rewolucją przemysłową. Industrializacja przyczyniła się do znacznego zanieczyszczenia środowiska, głównie poprzez emisję gazów i pyłów. Substancje te wpływają na wzrost naturalnego efektu cieplarnianego, a gdy wejdą w reakcje z parą wodną zawartą w atmosferze, powodują powstawanie kwaśnych opadów. Najważniejszymi skutkami ich występowania są: degradacja roślinności, zakwaszanie gleb i wód, niszczenie budowli. Na skutek działalności człowieka stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze wzrasta. Wzmaga to działanie naturalnego efektu cieplarnianego i prowadzi do ocieplenia klimatu na Ziemi. Zjawisko to powoduje m.in. topnienie lodowców górskich i lądolodów, w którego wyniku może dojść do podniesienia poziomu wód wszechoceanu, zalania znacznych obszarów przybrzeżnych, a nawet zatopienia niektórych wysp. Ocieplenie klimatu może równocześnie prowadzić do pustynnienia obszarów wykorzystywanych rolniczo. Ekstremalne zjawiska pogodowe już należą do najważniejszych skutków zmian klimatu, które mają wpływ na zdrowie publiczne. Ponadto oczekuje się, że wzrośnie umieralność związana z falami upałów i powodziami, szczególnie w Europie. Również zmiany pod względem występowania chorób wektorowych.

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe oznaki kryzysu energetycznego na świecie. Rosną ceny ropy naftowej, benzyny, gazu ziemnego, a wraz z nią koszty produkcji i transportu. Według pesymistycznych prognoz kurczą się zasoby podstawowych surowców energetycznych, dlatego konieczne stało się poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Z każdym rokiem sięgamy po złoża, które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału i coraz trudniej je eksploatować. A to oznacza, że prowadzenie działań wydobywczych pochłania coraz więcej pieniędzy i energii. Równocześnie dostępne zasoby paliw kopalnych także się wyczerpują. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów czy telefonów, ale też samochodów, urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii odnawialnej. Co więcej, również w przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne złoże, tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego eksploatację. W pewnym momencie okaże się więc, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Stałe rozwiązywanie tego problemu ma wielkie znaczenie w dłuższej perspektywie by skutki braków w tej dziedzinie nie wstrząsnęły porządkiem ekonomicznym i politycznym krajów, regionów i całego świata.