Odnawialne źródła energii (OZE) to naturalne, powtarzające się procesy przyrodnicze dostarczające energii będącej alternatywą dla tradycyjnych, pierwotnych i nieodnawialnych jej nośników – paliw kopalnych. Zaliczamy do nich: Energia wodna (zwana też hydroenergią), wiatru, słoneczna, geotermalna (zwana inaczej energią geotermiczną lub geotermią), biomasa, biopłyny, biogazy.

Efektywność energetyczna – oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Przykładowo izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia – tak by osiągnąć i utrzymać komfortową temperaturę. Instalowanie lamp fluorescencyjnych (świetlówek) albo świetlików zmniejsza ilość energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia jak przy użyciu tradycyjnych żarówek. Świetlówki kompaktowe zużywają o dwie trzecie mniej energii, a ich czas pracy jest od 6 do 10 razy dłuższy niż tradycyjnych żarówek. Poprawa efektywności energetycznej jest najczęściej osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych.

Obecnie udział OZE w naszej energetyce jest dość mały w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Planowane wykorzystanie OZE dla poszczególnych krajów wyraźnie się różni. Wiąże się to z początkowym różnym stopniem wykorzystania OZE w energetyce poszczególnych krajów. W większości krajów założono dwukrotny wzrost wykorzystania OZE po 15 latach. W kilku założono znaczny wzrost – wymienić tu należy Irlandię, Cypr czy Maltę. Produkcja energii pierwotnej – energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych – w UE zanotowała 10% spadek w latach 1998–2008. Znaczący spadek dotknął wykorzystanie węgla, jako nośnika energii pierwotnej – 42%. Tuż za nim plasuje się olej ze spadkiem 37% i gaz 16%. Znaczny wzrost natomiast zanotowały Odnawialne Źródła Energii (57%).

W Polsce w 2014r. rzeczywisty udział energii ze źródeł odnawialnych wyniósł ok. 12%. Państwa, które są w czołówce z OZE produkują ok. 40% energii, a Szwecja nawet ponad 50%.

Program CZYSTE POWIETRZE to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje do 30-37 tys. zł na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu.

STOP SMOG- to program dla gmin na wsparcie domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Łączna dotacja – ze środków programu (70%) i wkładu gminy (30%) – do 53 tys. zł na wymianę lub likwidację tzw. „kopciucha”, termomodernizację domu, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Feed in tariff (FIT)  System FIT polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej. Sprzedawców zobowiązanych wyłania każdego roku w drodze decyzji administracyjnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Są nimi przedsiębiorstwa obrotu, które w okresie poprzedzającym ich wybór do pełnienia tej funkcji na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego, a także operatora przesyłowego, osiągnęły największy wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Na mocy przepisów ustawy OZE przedsiębiorstwa te mają obowiązek zakupu energii elektrycznej od wytwórców korzystających z systemu FIT.

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Panele fotowoltaiczne wykorzystują półprzewodnikowe złącza typu p-n w którym pod wpływem fotonów , elektrony kierują się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Przemieszczenie się ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się napięcia elektrycznego (różnicy potencjałów). Ogniwo fotowoltaiczne zostało wynalezione w 1883 roku i wykonane było z półprzewodnikowego selenu z cienką warstwą złota. Ogniwa fotowoltaiczne najczęściej są zbudowane z krzemu, w różnej postaci. Poza krzemem ogniwo składa się także z szyby przez którą promienie słoneczne trafiają do środka, obudowy oraz z połączeń elektrycznych między komórkami krzemowymi.

Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach lub przyłączyć instalację do sieci i odsyłać nadmiar energii. Właśnie ze względu na sposób wykorzystywana energii elektrycznej wyprodukowanej przez zestaw paneli wyróżnia się dwa typy instalacji PV: On-gridInstalacja typu „on-grid” to taka instalacja, która jest podłączona do sieci.  Off-grid- wyspowa

Instalacja typu „off-grid” to taka instalacja, która nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Przy nadwyżkach energii elektrycznej użytkownicy nie mają możliwości sprzedaży energii do sieci i korzystania z net meteringu. Off-grid stosuje się gdy nie mamy w zasięgu żadnej linii energetycznej, dlatego nie mamy możliwości pobrania energii elektrycznej gdy panele nie będą wstanie wyprodukować wystarczającej energii. Korzystamy wtedy z akumulatorów, które gromadzą nam energię, byśmy mogli wykorzystać ją w późniejszym czasie.

Na wydajność systemu fotowoltaicznego mają wpływ:

Temperatura: sprawność systemu fotowoltaicznego zmienia się w zależności od temperatury. Wysokie temperatury mają negatywny wpływ na wydajność.

Cieniowanie: cieniowanie jest przeszkodą dla napromieniowania spowodowaną drzewami, budynkami, terenem i innymi obiektami w otoczeniu. Wpływ zacienienia na moc wyjściową instalacji fotowoltaicznej jest bardzo zmienny.

Okablowanie i połączenia: Rezystancja w połączeniach elektrycznych instalacji fotowoltaicznej zazwyczaj powoduje straty energii o kilka procent.

Niedopasowanie: ze względu na warianty produkcyjne moduły tego samego typu mogą mieć nieco inne właściwości elektryczne. To niedopasowanie między modułami może prowadzić do utraty wydajności.

Wydajność falownika: przetwarzanie prądu stałego na prąd przemienny za pomocą falownika jest zazwyczaj wydajne w około 96-97%. Falowniki mają zwykle wyższą wydajność, gdy moc wejściowa prądu stałego jest wysoka.

Wiek: panele fotowoltaiczne wytwarzają mniej energii, im są starsze. Zazwyczaj zakłada się, że spadek wydajności wyniesie około 0,5% rocznie.

Powyższe współczynniki są łączone w współczynnik zwany współczynnikiem obniżenia wartości znamionowej systemu, który reprezentuje całkowite straty instalacji fotowoltaicznej.

Istnieją czynniki sprzyjające wydajności systemu fotowoltaicznego. Są to:

a).Natężenie promieniowania słonecznego

b).Kąt pod jakim promieniowanie pada.

c).Sposób montażu instalacji.

d).Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych.

Zgodnie z wpisaną do ustawy o OZE definicją, przez prosumenta rozumie się „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywno%C5%9B%C4%87_energetyczna

https://www.crse.org.pl/blog/73-odnawialne-zrodla-energii-rodzaje

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania

https://www.cire.pl/pliki/2/taryfy_gwarantowane_fit.pdf

Wykorzystanie OZE w Polsce na tle Unii Europejskiej

https://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/sytuacja-polski-na-tle-innych-krajow-w.html

https://doradcatransakcyjny.pl/fit-fip-system-wsparcia-dla-biogazowni-hydroelektrowni/

https://czystepowietrze.gov.pl