Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej pod adresem www.fundacjabos.pl
Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa oraz prowadząca stronę internetową www.fundacjabos.pl.
Zbieramy następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy komunikacji elektronicznej;
  • login i hasło;
  • adres zamieszkania.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu:

  • zgłoszenia Pani/Pana danych do konkursu;
  • przeprowadzenia konkursu „Postaw na Słońce”;
  • kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej;
  • prowadzenia korespondencji dotyczącej przeprowadzanego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności i brak możliwości świadczenia usług. Dane mogą podlegać profilowaniu oraz innym formom zautomatyzowanego przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów – m. in. zewnętrznej firmie księgowej, FreshMail Sp. z o.o., Caltha – Krzewski, Potempski Sp. z o.o, Poczcie Polskiej S.A., Cormo sp. z o.o., Emerald Media sp. z.o.o. przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Ponadto, Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w tym roszczeniami organów podatkowych) wynikającymi ze zrealizowanej usługi.

Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States.

Administrator korzysta również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierowane są reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkowników odwiedzających stronę www.postawnaslonce.pl, został na niej zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu


Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO), prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracja do projektu „Postaw na Słońce” jest równoznaczna z akceptacją regulaminu projektu oraz zgodą na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu.