1.Odnawialne źródła energii to naturalne zasoby, które powstają na nowo pomimo ciągłego zużywania. Przez lata opracowane zostały efektywne metody pozyskiwania prądu i ciepła z tych źródeł. Wszystkie zapewniają to, czego nie daje węgiel i podobne surowce, przychylność środowisku. Obejmują one energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, wodną, energię fal, prądów i pływów morskich oraz otrzymywaną z biomasy, biogazu rolniczego i z biopłynów. Energia wodna jest energią mechaniczną płynącej wody i może być przetworzona na elektryczną.Energię ze Słońca można wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej oraz do celów grzewczych. Jest przetwarzana przy pomocy kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Wiatr dostarcza energii kinetycznej, którą wykorzystują turbiny wiatrowe zmieniające ją w energię elektryczną. Energię biomasy stanowią odpady i pozostałości po produkcji leśnej i rolnej, które ulegają biodegradacji. Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających szczeliny skalne, to jeden z najtrudniejszych do pozyskania źródeł. W wyniku odwiertów pobiera się gorącą wodę lub parę wodną, która dalej przekształcana jest na energię cieplną.  

Efektywność energetyczna wg ustawowej definicji to „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację…”. Mówiąc prościej chodzi o to, aby z dostępnej jednostki energii uzyskać maksymalny efekt użytkowy w postaci ciepła. W związku z tym, nie wystarczy efektywnie spalić paliwa w nowoczesnym kotle grzewczym, ale poprzez odpowiednią izolację termiczną budynku należy także zapobiec szybkiej ucieczce wytworzonego ciepła.  

Udział energii odnawialnej na świecie wzrósł na koniec 2019 roku do 34,7%. Prym wiedzie Azja, która odpowiada za ponad połowę przyłączonych w poprzednim roku mocy. Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z każdym kolejnym rokiem nie tylko wzrasta, ale robi to w szybkim tempie. Na koniec ubiegłego roku instalacje OZE w Polsce miały łączną moc 9106 MW. W naszym kraju najwięcej energii odnawialnej generują instalacje bazujące na sile wiatru i biomasie. Według stanu na 1.08.2020 r. moc energii z promieniowania słonecznego wyniosła w Polsce 2261,347 MW. Mikroinstalacja OZEto niewielka, przydomowa instalacja fotowoltaiczna, zwykle o niewielkiej mocy, zasilająca w energię elektryczną budynek. Pozwala na znaczące ograniczenie lub całkowitą eliminację wydatków na prąd.   

Program Czyste Powietrze to stosunkowo nowe przedsięwzięcie rządu mające na celu aktywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Dofinansowanie przewiduje m.in. zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Odbiorcami akcji Czyste Powietrze mogą zostać zarówno właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych. Finansowanie instalacji odbywa się za pośrednictwem WFOŚiGW. Nabór wniosków jest organizowany w trybie ciągłym przez fundusze, które podpisały umowę z NFOŚiGW, można je składać np. przez serwis gov.pl lub za pośrednictwem gmin. Taryfa FIT to gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Jej plusem jest fakt, że każda osoba fizyczna może sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej przez okres 15 lat, dzięki czemu możemy optymistycznie myśleć o zwrocie poniesionych kosztów. Z kolei idea net meteringu polega na rozliczaniu się za energię w systemie kWh za kWh. Jeśli instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje więcej prądu niż jesteśmy w stanie zużyć, to nadwyżka energii zostanie zmagazynowana w sieci i będziemy mogli z niej skorzystać w te dni, gdy produkcja prądu będzie zbyt mała. Niektóre banki komercyjne angażują się i odpowiadają na wyzwania globalne i krajowe związane z ochroną środowiska, wdrażają innowacje. Jednym z nich jest BOŚ, który w swojej ofercie posiada m.in. EKOkredyt na fotowoltaikę, kredyt z premią na termomodernizację, EKOkredyt z dopłatami we współpracy z WFOŚiGW czy pożyczkę „Pełnym oddechem” z hasłem „Postaw na czyste powietrze nad swoim domem”.  

https://linkd.pl/pzdp9  

https://linkd.pl/pzdpa  

https://linkd.pl/pzdpk  

https://linkd.pl/pzdpc  

https://linkd.pl/pzdpd  

https://linkd.pl/pzcce  

https://linkd.pl/pzdpr  

https://linkd.pl/pzccd 

2.Słońce dostarcza nam duże ilości energii, z której większość ulega rozproszeniu. Zjawiska fizyczne pozwalają nam tę energię przetworzyć na energię użyteczną. Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia, które przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Efekt fotowoltaiczny to zjawisko polegające na generacji nośników ładunku w półprzewodniku pod wpływem działania promieniowania słonecznego. Należy do rodzaju zjawisk wewnętrznych, gdyż ma miejsce wewnątrz struktury materiału, a nie poza nią. Pod wpływem działania Słońca, elektrony znajdujące się np. w krysztale krzemu zostają wzbudzone, przechodzą na wyższy poziom energetyczny i zostają wybite. Na skutek ich przemieszczania się pomiędzy elektrodami, powstaje różnica potencjałów, a tym samym prąd elektryczny stały. Aby korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować falownik, który zmieni prąd stały na prąd zmienny. Dzięki złączu półprzewodnikowemu typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej i wytworzenie prądu. Obecnie technologie można podzielić na 3 grupy. Za ogniwa I generacji uważa się te, które wykonane są na bazie krystalicznego krzemu, II generacja to ogniwa cienkowarstwowe. Ogniwa III generacji to ogniwa barwnikowe pozbawione złącz półprzewodnikowych pn. Budowane są na bazie polimerów i barwników, oparte na fotosyntezieSkładają się z nanokomórek zawierających w swojej strukturze syntetyczny barwnik, który przypomina chlorofil. Powszechnie stosuje się 2 rodzaje systemów instalacji fotowoltaicznych on-grid i off-grid. Podstawową różnicą jest to, że pierwszy jest zintegrowany z całą siecią zakładu energetycznego. Drugi system nie jest wpięty w sieć. W przypadku systemu on-grid produkowana energia jest zużywana na bieżąco, a jej nadwyżki trafiają do zakładu energetycznego. Jeśli instalacja ze względu na brak Słońca nie wytwarza na bieżąco prądu, oddaną energię można odebrać w 80%. Możliwe jest to, gdy instalację podłączy się do inwertera zmieniającego prąd stały na zmienny. System off-grid pozwala na magazynowanie energii, która została wytworzona przez instalację, a nie została zużyta na bieżąco. Takie rozwiązania sprawdzają się w miejscach, w których występują przerwy w dostawie prądu. Czynnikiem sprzyjającym wydajności systemu fotowoltaicznego jest wzrost natężenia promieniowania słonecznego padającego na moduły, które pracują cały czas, lecz z inną wydajnością. Wpływ ma kąt pod jakim promieniowanie pada. Ustawienie paneli pod kątem 30-40 stopni na południe zwiększa wydajność. Odchylenie będzie powodowało spadek produkcji. Ważny jest sposób montażu instalacji. Instalacje wolnostojące są wydajniejsze niż montaż generatora fotowoltaicznego na dachu. Prosument to osoba sterująca energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii według własnych korzyści za pomocą mikroinstalacji, która może przechowywać i podawać nadwyżkę do sieci energetycznej. Gdy mamy do czynienia z odnawialnymi źródłami energii to prosument produkuje energie elektryczną ze słońca, użytkuje i pobiera korzyści, natomiast nadmiar energii, którą uzyskał może przekazać do sieci i skorzystać w innym terminie. 

https://linkd.pl/pzdpu

https://linkd.pl/pzdpz 

https://linkd.pl/pzdme

https://linkd.pl/pzdps 

https://linkd.pl/pzdp7 

https://linkd.pl/pzdmf 

https://linkd.pl/pzdpm