Referat 1

OZE, czyli odnawialne źródła energii to takie, których naturalne zasoby się nie wyczerpują. Dzięki temu korzystanie z nich nie stanowi niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Do źródeł energii odnawialnej zaliczamy: promieniowanie słoneczne, wiatr, energię cieplną Ziemi, energię wody oraz biomasę. Korzystanie z nich stanowi bezpieczną dla środowiska alternatywę w porównaniu do wykorzystywania tradycyjnych nieodnawialnych źródeł energii-węgla kamiennego i brunatnego, torfu, ropy naftowej, gazu ziemnego czy uranu. Trzeba pamiętać o tym, że eksploatacja surowców nieodnawialnych prowadzi do ich wyczerpania, niszczy ekosystemy, a spalanie paliw kopalnych wiąże się z emisją do atmosfery gazów cieplarnianych i pyłów powodujących zanieczyszczenia powietrza. Na szczęście świadomość ludzi związana z ochroną środowiska wzrasta i coraz częściej do wytworzenia niezbędnej do życia codziennego energii elektrycznej wykorzystuje się właśnie OZE. Jedną z powszechnie stosowanych w ostatnich latach technologią OZE są ogniwa fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną. „Czysta energia” bądź „zielona energia” wytwarzana przy pomocy paneli fotowoltaicznych jest obecnie łatwo dostępna dla indywidualnych użytkowników. Osiąganie efektywności energetycznej to jedno z podstawowych działań mających na celu poprawę stanu środowiska, ale także obniżenie wysokości rachunków za energię. Zoptymalizowanie zużycia energii, jej racjonalne wytwarzanie i wykorzystywanie przynosi korzyści nie tylko dla indywidualnych użytkowników (w postaci niższych opłat) ale także znacznie spowalnia tempo wyczerpywania zasobów energii w danym kraju. W Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej pojęcie to zdefiniowano następująco: „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”. Co to oznacza?
W najprostszym ujęciu pojęcie efektywności energetycznej można tłumaczyć jako uzyskanie najlepszych rezultatów bez zwiększania nakładów energetycznych. Aby wprowadzić w życie efektywność energetyczną można np. stosować wydajne, energooszczędne żarówki, zainwestować w izolację i odpowiednią wentylację budynków, instalować nowoczesne urządzenia do wytwarzania ciepła oraz produkować energię ze źródeł odnawialnych a także zmniejszyć ilość energii nabywanej.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wyznaczone indywidualne cele w zakresie osiągania energii z OZE. Polska zobowiązała się do osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł OZE. Najwyższe zobowiązanie dotyczy Szwecji – to aż 49 %, natomiast najniższe Malty – 10%. W Polsce istnieje wiele możliwości wsparcia finansowego na zakup i montaż mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców. Wspólnie możemy osiągnąć założony cel. Dofinansowanie można uzyskać m.in. w ramach Programu Czyste Powietrze, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła bezpieczne dla środowiska. Budżet programu wynosi aż 103 miliardy złotych. Wśród wspieranych przez program przedsięwzięć znajdują się m.in. demontaż starego źródła energii i zakup innego – efektywnego, zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Beneficjenci Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać aż 5000 zł dotacji na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej (natomiast całkowity uśredniony koszt to wydatek 20-30tys. zł). Na mocy Ustawy o OZE dla prosumentów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii zagwarantowane są tzw. taryfy FIT, czyli stała ( w danym okresie 15 lat) cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej. Innym udogodnieniem dla osób wytwarzających energię elektryczną z OZE jest roczny system rozliczeniowy net metering, gwarantujący możliwość bezpłatnego odebrania sporej części zmagazynowanej energii wprowadzonej do sieci. Wszyscy, którzy zamontowali lub planują montaż instalacji fotowoltaicznej mogą liczyć na dotacje z Programu Mój Prąd (5000zł), dofinansowania ze środków WFOŚiGW, programów gminnych czy skorzystać z komercyjnych ofert bankowych. Przykładem takiej oferty bankowej jest korzystny EKOkredyt na fotowoltaikę udzielany przez Bank Ochrony Środowiska.

Dzięki wsparciu finansowemu, na terenie naszej gminy coraz więcej mieszkańców decyduje się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach swoich domów. Świadczy to o coraz większej świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród ludzi.

Źródła:

www.czystepowietrze.gov.pl, www.bosbank.pl, www.forum-energii.eu, www.cire.pl, www.ure.gov.pl, www.sigenergia.pl, www.brewe.pl, www.oze-biomasa.pl, www.innogy.pl, isap.sejm.gov.pl

 

Referat 2

Przetwarzanie energii słonecznej na prąd działa na podstawie efektu fotowoltaicznego. Zachodzi ono w ogniwach fotowoltaicznych, które zbudowane są z dwóch warstw półprzewodnika (najczęściej krzemu):

-warstwy typu n-umieszczone są na niej atomy posiadające większą liczbę elektronów walencyjnych, charakteryzuje się ona ładunkiem ujemnym

-warstwy typu p-charakteryzuje się dodatnim ładunkiem, posiada ona puste miejsca po elektronach-dziury elektronowe.

Na granicy warstw dodatkowe elektrony atomów z warstwy typu n są przekazywane do dziur elektronowych w warstwie typu p zapełniając je. Dzieje się to tylko wtedy, gdy pada na nie światło słoneczne (fotony). Powstaje wtedy prąd stały, trafia on do falownika, który przemienia go na prąd przemienny używany w domu. Grupa modułów zasilająca jeden falownik tworzy panel fotowoltaiczny, który montowany jest na tzw. konstrukcji wsporczej na dachu budynku lub gruncie.

Systemy PV dzielimy na:
– System on-gridenergia trafia od razu do sieci elektroenergetycznej. Są tu 2 liczniki jeden od produkowanej energii a drugi od pobranej.
– System off-grid-energia nie jest dostarczana do sieci elektroenergetycznej, ale prosto z paneli PV do akumulatora, lub użytku.
– System wyspowy jest podłączony zarówno do sieci elektroenergetycznej, jak i do akumulatorów.

Wydajność działania instalacji fotowoltaicznych (PV) zależy od wielu czynników. Są to m.in.:

  1. Orientacja i kąt nachylenia-wydajność paneli fotowoltaicznych zależy od kąta nachylenia. W Polsce optymalne nachylenie dachu dla PV wynosi 35-38°. Zarówno mniejszy jak i większy kąt wpływa na zmniejszenie wydajności. Panele skierowane w kierunku południowym, południowo-wschodnim, południowo-zachodnim osiągają najwyższą wydajność.
  2. Nasłonecznieniei warunki klimatyczne-to kluczowe czynniki wpływające na efektywność PV. W słoneczne dni z paneli można uzyskać najwięcej energii, a pochmurne dni wpływają na duże straty wydajności.
  3. Wpływ cienia-w pobliżu paneli nie powinny znajdować się obiekty rzucające cień na panel, np. komin, słupy, inne budynki.
  4. Zanieczyszczenia-każda instalacja ulega zabrudzeniu przez zanieczyszczenia przemysłowe, smog, pojazdy motorowe, pyłki roślin, zwierzęta. Zanieczyszczenia te  powodują zacienienie panelu i zmniejszenie jego efektywności.
  5. Temperatura-bardzo wysoka temperatura ma niekorzystny wpływ na wydajność PV. Zazwyczaj najwięcej energii z paneli fotowoltaicznych uzyskuje się między majem a lipcem; panele słoneczne w sposób efektywny wykorzystują również światło docierające jesienią i zimą, kiedy niska temperatura korzystnie wpływa na działanie paneli.
  6. Czas użytkowania-wraz z upływem lat obserwuje się straty efektywności pracy instalacji, ponieważ jak wszystkie sprzęty, PV zużywają się.

 

Kim jest prosument? Słowo powstało poprzez połączenie wyrazów: “producent” i “konsument”. Oznacza osobę, która jednocześnie produkuje i konsumuje dane dobra lub usługi. W odniesieniu do fotowoltaiki, określa kogoś kto posiada swoją mikroinstalacje PV i w tym samym czasie produkuje energię elektryczną oraz ją wykorzystuje. Gdy prosument w ciągu dnia produkuje więcej energii niż zużywa, może nadwyżkę przekazać do sieci energetycznej, a następnie w nocy pobrać więcej energii niż wynosi chwilowa produkcja. Czy warto zostać prosumentem? Tak! Zyska na tym nasz budżet domowy, koszt instalacji zwróci się po około 6-7latach, a przede wszystkim przyczynimy się do ochrony naszej Planety.

 

Źródła:

www.teraz-srodowisko.pl, www.electrotile.com, www.innogy.pl, www.ekofachowcy.pl,
www.portalrsi.it.kielce.pl, www.solartime.pl, www.fotowoltaikaonline.pl