1.Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna

Pojęcie odnawialne źródła energii (OZE) określa zasoby, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem. Ilość tych źródeł podlega stałemu uzupełnianiu w wyniku procesów występujących w naturze, co czyni je prawie niewyczerpalnymi. Do OZE zaliczamy energię pozyskiwaną z wodny, wiatru, Słońca, ciepła z wnętrza Ziemi, biomasy i biogazu oraz efektywność energetyczną. Energię. Mikroinstalacje pozwalają ograniczyć lub całkowicie zlikwidować opłaty za energię elektryczną oraz stanowią niezależną inwestycję dla gospodarstwa domowego, które wykorzystuje niekonwencjonalne źródła energii. Mówiąc o mikroinstalacjach fotowoltaicznych, mamy na myśli panele wytwarzające prąd z promieniowania słonecznego. Zajmując się tematyką oszczędzania i efektywnego wykorzystania energii poznajemy pojęcie efektywności energetycznej. Celem określenia efektywności energetycznej budynku jest wprowadzenie instalacji lub wymiana urządzeń, które pozwolą zaoszczędzić i racjonalnie spożytkować energię. W dzisiejszych czasach możemy zaopatrzyć się w energooszczędne sprzęty elektroniczne co w połączeniu z oszczędzaniem energii np. poprzez wyłączanie światła w pustym pomieszczeniu daje realne korzyści. Nie tylko mniej płacimy za rachunki, ale także przyczyniamy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Efektywność energetyczna w Polsce nie jest na najwyższym poziomie. Udział odnawialnych źródeł energii w naszym kraju jest nadal zbyt niski. Polski mix energetyczny cały czas się kształtuje i rozwija w stronę zielonej energii. Obecnie należą do niego: tradycyjne elektrownie węglowe, gazowe, na olej opałowy, wodne, na biomasę, farmy wiatrowe, fotowoltaiczne, samochody hybrydowe i elektryczne. Największy udział w polskim rynku OZE mają elektrownie wodne, wiatrowe oraz na biomasę. Jak wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki Polacy w 2020 r. wyprodukowali trzy razy więcej energii z OZE w stosunku do 2019 r. Z danych Eurostatu dowiadujemy się, że Polska w 2018 r. odnotowała 11,3% produkcji z zielonej energii, co w porównaniu ze Szwecją (54,6%) jest bardzo niskim wynikiem. Nasz kraj wypada gorzej niż słabo rozwinięte gospodarczo europejskie kraje, tj. Serbia, Kosowo. Alternatywne źródła energii rozwijają się nierównomiernie na świecie. W 2019 r. Azja była odpowiedzialna za 54% mocy oddanych w OZE, a Europa z 23% zajęła drugie miejsce w rankingu, przed Ameryką Północną (15%). Według danych IRENA, skumulowana moc zainstalowana w OZE na koniec 2019 r. wyniosła 2 537 GW. Istnieją w Polsce programy, które dofinansowują inwestycje w fotowoltaikę lub oferują pożyczki na ten cel. W kraju możemy korzystać z wsparcia z funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z funduszy krajowych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), pożyczki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska czy NFOŚiGW oraz finansowania komercyjnego w postaci leasingu lub kredytu udzielanych przez banki. Prywatni beneficjenci, czyli Polacy mogą skorzystać z programów: Mój Prąd, Energia Plus, Czyste Powietrze. Ich celem jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Osoby, które pragną skorzystać z programu Czyste Powietrze, mogą uzyskać nawet z 70% dotacji, otrzymać kredyt lub termomodernizacyjną ulgę podatkową. Działalność WFOŚiGW reguluje prawo ochrony środowiska. Misja instytucji, czyli wspomaganie przedsięwzięć realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej, jest wypełniana poprzez m.in. aktywny udział w wypełnianiu zobowiązań ekologicznych, jakie Polska przyjęła wchodząc do Unii Europejskiej. Priorytetami tego Funduszu jest między innymi: ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, gospodarowanie zasobami wodnymi i odpadami. Na rynku energetycznym istnieją też tzw. taryfy FIT. Są one piętnastoletnią gwarancją stałej stawki zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji OZE. Dużym plusem tej formy wsparcia jest fakt, iż każda osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą może sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej przez okres, wspomnianych piętnastu lat. Jest to realna korzyść uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Kolejną formą zachęcenia do skorzystania z fotowoltaiki jest system net metering. Pojęcie to określa sposób rozliczenia energii elektrycznej, którą wyprodukowano z instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na nieruchomości z energią elektryczną, która została wykorzystana przez ten budynek w okresie rozliczeniowym. Reasumując płacimy za energię, której nie byliśmy w stanie wytworzyć ze swoich paneli. 

www.stiloenergy.pl 

www.poznan.pl 

www.rechuneo.pl 

www.wosna5.pl 

www.globenergia.pl 

www.sigenergia.pl 

www.kompaniasolarna.pl 

www.teraz-srodowisko.pl 

www.ure.gov.pl 

www.gramwzielone.pl 

2.Fotowoltaika

Fotowoltaika to system przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Od wielu lat znane są małe urządzenia, tj. kalkulatory lub lampki solarne, które wykorzystują energię słoneczną. Obecnie rozwija się trend instalacji, które pozwalają wytworzyć prąd, który zrekompensuje zapotrzebowanie np. domu jednorodzinnego. Dzięki inwestycji w panele fotowoltaiczne można zostać prywatnym i niezależnym producentem odnawialnej energii i zarazem jej konsumentem, tzw. prosumentem. Bycie prosumentem daje możliwości obniżenia wydatków na zakup energii oraz sposobność bycia niezależnym od jej dostaw z ogólnej sieci.

Podstawą konstrukcji mikroinstalacji PV jest ogniwo fotowoltaiczne, które wykorzystuje materiał półprzewodnikowy (najczęściej krzem) przewodzący ładunek elektryczny, pochodzący np. z promieniowania słonecznego. Jakość zastosowanego krzemu, ma wpływ na efektywność mikroinstalacji. Najlepszym stosowanym rodzajem tego surowca jest krzem monokrystaliczny, później polikrystaliczny, najgorszą skutecznością odznacza się amorficzny. Ogniwa fotowoltaiczne łączone są w moduły, te zasilają falownik i cała konstrukcja tworzy panel, który jest montowany naziemnie lub na budynku. Falownik odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ przetwarza prąd stały w zmienny, który zasila typowe urządzenia w domach. Ogniwa krzemowe tworzą warstwy półprzewodnikowe, między którymi dochodzi do wymiany ładunków atomowych. Dzięki energii słonecznej docierającej do ogniwa wyzwalane jest większe napięcie, które pochłania odbiornik i tym samym pozwala na zamknięcie obwodu.

Decydując się na mikroinstalacje prosument musi określić sposób przyłączenia do ogólnej sieci dystrybucyjnej lub magazynowania wytworzonej energii. System on-grid oznacza instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci elektrycznej, którą operuje ogólny dostawca energii, w Polsce to np. Tauron, PGE, Energa, Enea. To rozwiązanie pozwala na kalkulację naszego zużycia energii i odsyłanie niewykorzystane. Łączy się to z brakiem konieczności magazynowania prądu i zapewnieniem dostaw w razie deficytu własnej energii. Instalacja off-grid nie jest podłączona do sieci zbiorczej. Nadmiar energii magazynuje się w akumulatorach i wykorzystuje w razie potrzeby. Obecnie coraz częściej tworzy się systemy hybrydowe, które umożliwiają decyzję właściciela, czy zmagazynować nadwyżkę w akumulatorach, czy przechować w sieci zbiorczej, którą możemy wykorzystać w późniejszym czasie, bez dodatkowych kosztów.

Czynniki sprzyjające wydajności paneli fotowoltaicznych to np. natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Środkowa i wschodnia część Polski mają lepsze warunki promieniowania całkowitego (pow.1048kWh/m2) niż zachodnie i północne regiony. Optymalne nachylenie paneli powinno wynosić ok. 30° w kierunku południowym. Systemy instalowane w warunkach klimatycznych Polski są narażone na okresowe opady śniegu, który zalegając ogranicza moc instalacji. Szacuje się, że 2cm śniegu na panelach ogranicza produkcję energii o 20%. Śnieg może też pozytywnie wpłynąć na albedo, co zwiększy ilość docierających promieni słonecznych do ogniw. Montując moduły można wybrać systemy na dachach lub wolnostojące. Naziemne instalacje uzyskują większą wydajność z powodu lepszej wentylacji i szybszego samoodśnieżania. Istotnym czynnikiem jest jakość półprzewodników opisanych wcześniej (rodzaj krzemu) i technologii zastosowanych przy produkcji paneli.

Pstraś L., Wpływ pokrywy śnieżnej na wydajność systemów fotowoltaicznych, Energetyka, 12, 2013

www.stiloenergy.pl

www.eco-technika.com.pl

www.innogy.pl

www.patrolslonce.blogspot.com