– OZE i efektywność energetyczna –

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

    OZE – są to takie źródła energii, których wykorzystanie nie wiąże się z ich długotrwałym niedoborem, gdyż samoczynnie stosunkowo szybko się odnawiają za sprawą działań natury, dlatego taką energię nazywamy zieloną energią.

Rodzaje OZE:

 • Energia Słońca – ogniwa fotowoltaiczne (służące do produkcji energii elektrycznej); kolektory słoneczne (służące do pozyskiwania energii cieplnej);
 • Energia wody – pływy, elektrownie przepływowe i pompowo – szczytowe, prądy morskie;
 • Energia wiatru – turbiny wiatrowe;
 • Energia z wnętrza Ziemi – elektrownie geotermalne, pompy ciepła;
 • Energia biomasy – rośliny energetyczne oraz drzewa;
 • Energia biopaliw – rośliny oleiste;
 • Energia biogazu – odpady pochodzenia organicznego;
 • Energia wodoru jako paliwo konwencjonalne.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

    Efektywność energetyczna – to oszczędzanie energii, które przejawia się w jej najkorzystniejszym i najbardziej optymalnym wykorzystaniu bez zwiększenia nakładów energetycznych. Dzięki temu przyczyniamy się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych i zauważamy rzeczywiste źródło oszczędności w domowym budżecie.

Prostym przykładem przedstawiającym działanie efektywności energetycznej jest porównanie oświetlenia żarowego i LED-owego. Oświetlenie LED-owe uzyskuje identyczny poziom natężenia światła, co oświetlenie żarowe, lecz zużywa o 80% mniej energii elektrycznej, niż tradycyjne żarówki.

Coraz częstszym rozwiązaniem przy próbie zwiększenia efektywności energetycznej stają się audyty energetyczne, które opracowują zakres możliwych działań w celu ograniczenia zużycia energii.

SYTUACJA POLSKI NA TLE INNYCH KRAJÓW W ASPEKCIE KORZYSTANIA Z OZE

    UE we współpracy z krajami członkowskimi postanowiła uzyskać 20% pozyskiwanej energii z OZE do 2020r. oraz co najmniej 32% do końca 2030r. Chcąc to uzyskać, każdy z 27 krajów otrzymał konkretną wartość pozyskania energii z OZE, którą należało zrealizować do końca ubiegłego roku.

Oczekiwania UE były uzależnione od zamożności państwa i aktualnego udziału OZE. Polska została zobowiązana do zwiększenia udziału energii odnawialnej w wysokości 15%, gdyż w 2005r. udział energii z OZE wynosił 7,2%. Natomiast np. zobowiązanie Danii to 30%, ponieważ w 2005r. udział energii z OZE wynosił 17%. Obecnie w Polsce produkcja energii z OZE wynosi ok. 11%. Postawione przez UE cele osiągnęło 12 krajów, które nie tylko były równe oczekiwaniom, ale też niekiedy przewyższały oczekiwany cel. Zdecydowanym liderem jest Szwecja, gdzie ok. 55% energii jest pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych. Miejsce drugie należy do Finlandii, której wynik to ok. 41%, a podium uzupełnia Łotwa z wynikiem ok. 40%. Polska zajmuje 21 pozycję.

Polska jest obecnie w pierwszej trójce/czwórce najbardziej aktywnych rynków transakcyjnych OZE w Europie.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA FINANSOWANIA MIKROINSTALACJI OZE DLA INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czynnikami, od których zależy możliwość otrzymania dofinansowania do mikroinstalacji dla indywidualnych odbiorców są:

 • status prawny podmiotu,
 • lokalizacja,
 • rodzaj wybranego OZE do instalacji,
 • złożenie wniosku na odpowiednim formularzu.

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszyć emisję pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez domy jednorodzinne. Działania tego programu polegają na dofinansowaniu osób fizycznych, którzy decydują się np. na wymianę starych pieców, termomodernizację domu jednorodzinnego lub budynku nowo powstającego. Budżet tego programu wynosi 103 mld zł. Data jego realizacji to lata 2018 – 2029.

Z ostatniej chwili…

NFOŚiGW poinformował, że osiem banków dołączyło do programu Czyste Powietrze. Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z programem i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w bankach w połowie 2021r. Polacy otrzymają informacje o programie oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u swoich doradców w bankach. Dzięki dołączeniu banków do powyższego programu, Polacy będą mieli do dyspozycji kilka tysięcy placówek, w których mogą skorzystać z nowego kredytu antysmogowego. NFOŚiGW przekonuje, że współpraca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

TARYFY FIT, NET METERING, ŚRODKI PUBLICZNE, KOMERCYJNE OFERTY BANKOWE

System FIT to sprzedaż energii elektrycznej w danym okresie czasu (15 lat) do tzw. sprzedawcy zobowiązanego, która została wytworzona w mikroinstalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Gwarantowana jest stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE o mocy do 500 kW.

System FIP to sprzedaż energii elektrycznej do wybranego podmiotu, innego niż tzw. sprzedawca zobowiązany. Wytwórcy Ci, otrzymują dopłatę w wysokości 90% wartości ujemnego salda, czyli różnicy między ceną referencyjną a cenami na rynku energii.

Net metering to bilansowanie energii elektrycznej wprowadzonej do publicznej sieci energetycznej z ilością, jaką pobraliśmy w okresie półrocznym z tej sieci. Program ten wspiera prosumentów, którzy mają możliwość sprzedaży nadwyżki energii.

Programy gminne skierowane są do osób prywatnych, zamieszkałych określony obszar. Jednostką, która zajmuje się programami wspierającymi OZE jest WFOŚiGW znajdujący się w każdym województwie.

Źródła w załączeniu.

 

– FOTOWOLTAIKA –

     DZIAŁANIE FOTOWOLTAIKI   

    Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przekształcaniem energii słonecznej w energię elektryczną, inaczej: wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego bez negatywnego wpływu na środowisko.

Działanie systemu fotowoltaicznego: foton – minimalna jednostka światła pada na moduł PV zbudowany z krzemu, po czym pochłonięte światło wprawia w ruch elektron, powodując wytworzenie energii elektrycznej. Dzięki odpowiedniemu natężeniu promieni ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych są w stanie pozyskać energię i przetworzyć ją na prąd stały, który jest zamieniony poprzez inwerter na prąd przemienny.

Systemy fotowoltaiczne:

 • On-grid – system, w którym wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej; niezbędnym urządzeniem jest licznik energii wytworzonej i zużytej. Instalacja ta pozwala na użytkowanie wyprodukowanego prądu i sprzedaż jego nadwyżki.
 • Off-grid – system nie podłączony do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona energia jest kontrolowana przez regulator ładowania zabezpieczający przed przeładowaniem akumulatora. Prąd stały jest przekazywany z akumulatorów do falownika, gdzie powstaje prąd zmienny. System praktykowany w domkach wypoczynkowych i u ludzi, którzy chcą być niezależni od dostawców energii elektrycznej. W takim rodzaju instalacji nie mamy możliwości sprzedaży wyprodukowanego prądu.
 • System hybrydowy – połączenie instalacji on/of grid. Składa się z paneli PV wspieranych dodatkowym zasilaniem z turbiny wiatrowej, generatora prądu lub sieci publicznej. Nadmiar energii może być składowany w akumulatorach. Rozwiązanie stosowane w mało nasłonecznionych miejscach, zasilające znaki drogowe i lampy znajdujące się przy chodnikach.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I OGRANICZAJĄCE WYDAJNOŚĆ SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

Sprzyjające:

 • Klimatyczne – umiarkowana temperatura i jej niewielkie wahania, słoneczne dni;
 • Techniczne – okresowe przeglądy, mycie instalacji.

Ograniczające:

 • Klimatyczne – wysoka temperatura, gradobicie;
 • Techniczne – powstanie punktu hot-spots, błędne usytuowanie paneli, brak cyrkulacji powietrza, rzucany cień.

PROSUMENT

    Prosument to osoba, która za pomocą OZE sama sobie wytwarza prąd i go zużywa. Może być nim każda osoba fizyczna, rolnik i przedsiębiorstwo, pod warunkiem że nie jest elektrownią, a produkcja prądu nie jest głównym przedmiotem produkcyjnym. Bycie prosumentem niesie za sobą znaczną ilość korzyści.

 

Osoby korzystające z OZE dzięki niezależności energetycznej oszczędzają na rachunkach za energię elektryczną i działają na rzecz środowiska przyrodniczego.

Źródła w załączeniu.