1. Odnawialne źródła energii (OZE)- źródła energii, których wykorzystanie nie spowoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawiane. Człowiek pozyskuje energię z wielu źródeł odnawialnych, przede wszystkim z energii słonecznej, energii wiatru i wody, energii geotermalnej oraz energii pozyskiwanej z biomasy.Energia wodna, zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną, wykorzystując energię spadku wody.Energia wodna- proces polega na pozyskiwaniu energii wód i jej przetwarzaniu na energię mechaniczną i elektryczną, wykorzystując energię spadku wody.

  Energia wiatru- wiejący wiatr to masy powietrza atmosferycznego poruszające się nad powierzchnią ziemi z pewną prędkością a przecież masa i prędkość to energia. Energię wiatru można okiełznać i wykorzystać przy pomocy turbin wiatrowych, które wytwarzają prąd elektryczny.

  Energia słoneczna- promieniowanie elektromagnetyczne Słońca. Jest ono wynikiem drgań pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Energia słoneczna uzyskiwana ze Słońca jest wysokoenergetyczna i dostępna na całej Ziemi. Z powodzeniem może zastępować konwencjonalne źródła energii jak gaz ziemny, ropa naftowa, uran czy węgiel.

  Energia geotermalna- energia skumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory oraz szczeliny skalne.

  Energia pozyskiwana z biomasy. Biomasę stanowi materia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, głównie odpady z produkcji rolnej, pozostałości leśnictwa, osady ściekowe, odpady przemysłowe oraz komunalne. Wykorzystanie biomasy pozwala spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki oraz nie emituje do środowiska tylu szkodliwych pierwiastków.

  Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Udział energii odnawialnej w Polsce jest niski w porównaniu do innych krajów. Naszym głównym sposobem pozyskiwania energii jest węgiel, który mocno oddziałuje na środowisko. W roku 2019 nasze OZE stanowiło zaledwie 9% w porównaniu do Szwecji gdzie OZE stanowi ok. 50% oraz Dani- ok. 51%.

  Indywidualni odbiorcy mogą uzyskać wsparcie finansowe na założenie instalacji fotowoltaicznej poprzez programy takie jak:

  • Mój prąd (od 1 lipca 2021)
  • Prosument 2
  • Ulga termomodernizacyjna
  • Agroenergia
  • Czyste Powietrze
  • Energia Plus
  • Programy regionalne
  • Pożyczki w bankach

  Program Czyste Powietrze

  Głównym założeniem programu nie są dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, a termomodernizacja i poprawa jakości powietrza. Jednak biorąc w nim udział i dodatkowo montując instalację, można uzyskać pożyczkę.

  Taryfa gwarantowana (FiT) – to stała (w danym okresie 15 lat) cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, wytworzonej w mikro-instalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Wysokość taryf zależy od mocy generatora fotowoltaicznego:

  • Instalacja fotowoltaiczna do 3kW- sprzedaż energii za 0,75zł/kWh (12szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).
  • Instalacja fotowoltaiczna od3kW do 10kW- sprzedaż energii za 0,65zł/kWh (maksymalnie 40szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).

  Net metering –rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej.

  Aby otrzymać dofinansowanie z WFOŚiGW na założenie paneli fotowoltaicznych, trzeba przeprowadzić termomodernizację na którą jest dofinansowanie, przy której możemy jedynie dostać pożyczkę na założenie paneli fotowoltaicznych nieprzekraczającą 5 tys zł.  Dofinansowania są bezzwrotne i częściowo zwrotne.

  Dla osób które nie dostały się do programów dofinansowań banki oferują pożyczki na takie przedsięwzięcie. Trzeba pamiętać, że jest to kredyt z odsetkami, który trzeba spłacić.

  Programy gminne różnią się od siebie. Jedne gminy oferują całkowite dofinansowanie na podstawie wyceny wykonanej przez wynajętą firmę, a inne dotują stała kwotę i całą resztę kosztów ponosi inwestor.

   

   

  https://www.sigenergia.pl/

  https://www.rachuneo.pl/artykuly/dofinansowanie-do-fotowoltaiki-2020

  www.kompaniasolarna.pl

  http://www.pwszprzemysl.edu.pl/

  https://pl.wikipedia.org/

  https://epodreczniki.pl/

  https://www.rachuneo.pl/

 2.  Zjawisko fotowoltaiczne wykorzystuje funkcjonowanie poniższych elementów: 
  • Ogniwa fotowoltaicznego– zakłada wykorzystanie półprzewodnika, bazując na różnicy potencjału (półprzewodniku typu P, półprzewodniku typu N, warstwie zubożonej z wbudowanym polem elektrycznym oraz elektrodzie ujemnej i dodatniej)
  • strumienia światła słonecznego

   

   

  https://columbusenergy.pl/blog/wp-content/uploads/2019/03/ogniwo-fotowoltaiczne-e1608038203973.jpg.webp

   

  Efekt fotowoltaiczny– reakcja zachodząca w półprzewodniku w wyniku działania promieni słonecznych. Prowadzi do powstania nośników ładunku. Jest zjawiskiem typu wewnętrznego.

  Aby można było wykorzystać powstałą energię w gospodarstwie domowym czy zakładzie produkcyjnym, potrzebne jest zastosowanie falownika zmieniającego prąd stały na zmienny.

   

  Rodzaje systemów fotowoltaicznych

  • panele monokrystaliczne
  • panele polikrystaliczne
  • panele typu „szyba-szyba”
  • panele cienkowarstwowe- wytwarza się je przy wykorzystaniu:

  – tellurku kadmu (panele CdTe)

  – silikonu amorficznego (panele a-Si)

  – połączenia miedzi, indu, galu i selenu (panele CIGS)

  – arsenku galu (ogniwa GaAs)

  • BIPV- moduły zintegrowane z budynkiem
  • Panele perowskitowe- produkowane z perowskitu

   

  Głównym surowcem do produkcji mono- i polikrystalicznych ogniw fotowoltaicznych jest krzem, który może mieć strukturę: monokryształu, multikryształu lub amorficzną. Krzem monokrystaliczny otrzymujemy metodą Czochralskiego, metodą topienia strefowego lub epitaksją molekularną z fazy gazowej lub ciekłej. Istnieją dwa sposoby pozyskiwania bloków multikrystalicznych. Podstawową różnicą jest użycie do krystalizacji jednego tygla w metodzie Bridgmana, a w metodzie „odlewania bloku” dwóch tygli.

   

  Instalacja on-gridinstalacja fotowoltaiczna podłączona do zewnętrznej sieci energetycznej. W wypadku nadwyżek energia zostaje przekazana do sieci energetycznej, z której będziemy mogli odebrać ją z powrotem w razie niedoborów.

  Instalacja off-grid– instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do akumulatora, który magazynuje nadwyżki wyprodukowanej energii.

   

  Czynniki sprzyjające wydajność systemu fotowoltaicznego:

  -wiatr- schładza moduły

  -niższe temperatury

  – odpowiednie ustawienie i montaż modułu, kąt padania promieni słonecznych

  – technologia produkcji fotoogniwa

  – układ nadążny

  W załączniku znajduje się tabela przedstawiająca sprawność paneli fotowoltaicznych względem odchyleń od warunków idealnych

  Czynniki ograniczjące wydajność systemu fotowoltaicznego:

  – mała ilość promieni słonecznych

  – wysoka temperatura powietrza

  – wiek i zużycie modułu

  – cień i bród

  – hotspoty

  – awaria skrzynki przyłączeniowej lub diod bocznikowych

  – inwerter i przewody (straty w przekazywanej mocy)

  „Prosument”– osoba, która jednocześnie konsumuje i produkuje. Często używa się tego określenia w odniesieniu do fotowoltaiki, nazywając tak osoby, posiadające własne instalacje fotowoltaiczne. Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne. Jest on osobą, firmą lub rolnikiem, która zamontowała panele słoneczne, a wyprodukowaną nadwyżkę prądu przekazuje do sieci energetycznej, w celu jej późniejszego odebrania.

   

   

   

   

  www.columbusenergy.pl

  www.innogy.pl

  https://stiloenergy.pl/

  https://globenergia.pl/