Źródła energii pozostające do dyspozycji człowieka możemy podzielić na:

– źródła nieodnawialne, do których zaliczamy wszystkie surowce kopalne czyli: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, łupki i piaski bitumiczne, asfalt i wosk naturalny, uran i torf

– źródła odnawialne, do których należą: energia spadku wód – „biały węgiel, energia słoneczna, energia wiatru, energia prądów morskich pływów, energia geotermiczna i energia biomasy.

Energia wodna- proces polega na pozyskiwaniu energii wód i jej przetwarzaniu na energię mechaniczną i elektryczną, wykorzystując energię spadku wody.

Energia wiatru- wiejący wiatr to masy powietrza atmosferycznego poruszające się nad powierzchnią ziemi z pewną prędkością a przecież masa i prędkość to energia. Energię wiatru można okiełznać i wykorzystać przy pomocy turbin wiatrowych, które wytwarzają prąd elektryczny.

Energia słoneczna- promieniowanie elektromagnetyczne Słońca. Jest ono wynikiem drgań pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Energia słoneczna uzyskiwana ze Słońca jest wysokoenergetyczna i dostępna na całej Ziemi. Z powodzeniem może zastępować konwencjonalne źródła energii jak gaz ziemny, ropa naftowa, uran czy węgiel.

Energia geotermalna- energia skumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory oraz szczeliny skalne.

Energia pozyskiwana z biomasy. Biomasę stanowi materia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, głównie odpady z produkcji rolnej, pozostałości leśnictwa, osady ściekowe, odpady przemysłowe oraz komunalne. Wykorzystanie biomasy pozwala spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki oraz nie emituje do środowiska tylu szkodliwych pierwiastków.

Wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł energii (za wyjątkiem uranu) wiąże się, z ich spalaniem. Produktem ubocznym jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Uzyskiwanie energii w elektrowni jądrowej również przyczynia się do powstawania odpadów. Są one radioaktywne. Przechowuje się je w składowiskach umieszczonych głęboko pod powierzchnią Ziemi. Awaria elektrowni atomowej czy to na skutek awarii urządzenia, błędu człowieka lub klęski żywiołowej, powoduje skażenie środowiska na znacznym obszarze.

Regiony Europy borykają się ze skutkami zmian klimatu, takimi jak podnoszący się poziom mórz, częstsze występowanie ekstremalnych warunków pogodowych, powodzie, susze i burze.

Do tych zmian dochodzi z powodu uwalniania dużych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery wskutek działalności człowieka na całym świecie– dotyczy to przede wszystkim spalania paliw kopalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz w celach związanych z transportem. Spalanie paliw kopalnych prowadzi także do emisji zanieczyszczeń powietrza, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka.

Taki stan rzeczy ma szereg bardzo negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Zaczynając od mniej lub bardziej dotkliwego kaszlu, podrażnienia oczu czy gardła, na udarach, demencji i nowotworach kończąc. Wpływa negatywnie na:

– Układ krążenia

– Układ oddechowy

– Układ rozrodczy

Rocznie na skutek smogu umiera na świecie 3 miliony osób.

Ekstremalne zjawiska pogodowe należą do najważniejszych skutków zmian klimatu, które mają wpływ na zdrowie publiczne. Oczekuje się, że wzrośnie umieralność związana z falami upałów i powodziami, szczególnie w Europie. Wyższe temperatury sprzyjają pożarom lasów, co jeszcze bardziej zwiększa zanieczyszcznie powietrza.

Wyższe temperatury, łagodniejsze zimy i bardziej deszczowe lata sprawiają, że poszerza się obszar, na którym pewne owady przenoszące choroby (tj. kleszcze i komary) mogą przetrwać i dobrze się rozwijać. Owady te mogą następnie przenosić choroby– takie jak borelioza, denga i malaria– na nowe obszary, gdzie wcześniej klimat im nie sprzyjał.

Zmiany klimatu mogą również oznaczać, że niektóre choroby będą słabiej rozprzestrzeniać się na obszarach, na których obecnie występują.

Należy spodziewać się, że zmiany temperatury powietrza i ilości opadów wpłyną na zdolność produkcji żywności, przy czym w Azji Środkowej nastąpi znaczący spadek tej zdolności, co może spowodować wzrost niedożywienia i cen żywności.

Wyczerpywanie się zasobów surowców stanowi coraz większy problem dla światowej gospodarki. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci, zasoby niektórych surowców (np. ropy naftowej) mogą się całkowicie wyczerpać. Ludzkość powinna maksymalnie oszczędnie gospodarować tymi surowcami.

Należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie ich wydobycia do niezbędnego minimum i umożliwiające wykorzystanie ich wielokrotnie tj:

– rozwój technologii materiałooszczędnych  i technologii energooszczędnych

– recykling

 

 

https://eszkola.pl/geografia/zasoby-nieodnawialne-5796.html?strona=4

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka

O smogu

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2017/artykuly/energia-a-zmiany-klimatu

Nieodnawialne źródła energii

https://geografia.na6.pl/nieodnawialne-surowce-energetyczne