Rozwój technologiczny i gospodarczy państw jest nieodzownie związany z wzrostem zapotrzebowania na różne rodzaje energii. Dotyczy to głównie dwóch jej rodzajów: energii  elektrycznej i cieplnej. Większość dziedzin gospodarki wymaga dużych nakładów energii elektrycznej. Do codziennego funkcjonowania potrzebna jest również energia cieplna (np. wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody). Procesy prowadzące do jej wytwarzania oparte na konwencjonalnych zasobach nie pozostają bez wpływu na środowisko oraz zdrowie człowieka. Obecne sposoby wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej  w głównej mierze opierają się na nieodnawialnych źródłach energii. Są to źródła energii, które nie posiadają zdolności do regeneracji w krótkim czasie. Okres ich powstawania jest bardzo długi, może trwać nawet miliony lat. Nieodnawialne źródła energii to przede wszystkim: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Każdy z tych naturalnych surowców występuje w ograniczonej ilości na Ziemi. Węgiel kamienny jest skała osadową wytworzoną ze szczątków roślin. Powstawał głównie w epoce karbonu przez wiele milionów lat. Głównym zastosowaniem węgla kamiennego jest wykorzystanie go jako paliwa do wytwarzania energii. Węgiel brunatny – powstał później niż węgiel kamienny. Jego spalanie dostarcza mniej energii. Węgiel brunatny jest wykorzystywany głównie na rynkach lokalnych, ponieważ wysoki stopień wilgotności i spopielenia utrudnia transport. Ropa naftowa – jest mieszaniną węglowodorów. Powstała ze szczątków roślinnych i zwierzęcych. Gaz ziemny złożony jest co najmniej głównie z metanu. Głównym zastosowaniem gazu ziemnego jest produkcja energii elektrycznej. Znajduje on także zastosowanie w naszych gospodarstwach domowych np. do podgrzewania wody czy potraw. Torf jest uznawany za najmłodszy węgiel kopalny. Jest w niewielkim stopniu wykorzystywany jako opał.  Wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł  wiąże się z ich spalaniem. Polski sektor energetyczny jest oparty o surowce, których duże zasoby znajdują się na terenie kraju. W  produkcji energii elektrycznej ważną rolę odgrywa węgiel kamienny i brunatny. Surowcem wykorzystywanym do produkcji energii cieplnej jest węgiel kamienny. Podczas spalania węgla brunatnego i kamiennego uwalniane są do atmosfery duże ilości tlenków węgla, siarki, azotu, rtęci i ołowiu, czyli substancje szkodliwe dla środowiska i człowieka. Na skutek  spalania paliw kopalnych na masową skalę pogłębia się problem występowania kwaśnych deszczy i efektu cieplarnianego. Klimat na świecie zmienia się, co wiąże się z coraz poważniejszymi zagrożeniami dla środowiska  i zdrowia. Kraje borykają się  ze skutkami zmian klimatu, takimi jak podnoszący się poziom mórz, występowanie ekstremalnych warunków pogodowych np. powodzi, susz. Do  zmian  tych dochodzi z powodu uwalniania dużych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. Proces ten jest efektem działalności człowieka. Dotyczy przede wszystkim spalania paliw kopalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej oraz w celach związanych z transportem. Zużywanie energii stanowi  największe źródło emisji gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego. Bardzo dużym problemem jest również smog. Głównym jego źródłem i  źródłem zanieczyszczeń powietrza jest spalanie różnego typu paliw w domowych piecach. Wdychanie produktów spalania, pyłów, zawieszonych w nich metalach ciężkich – powoduje procesy nieodwracalne organizmieSkażone zanieczyszczeniami powietrze wpływa na układ krwionośny i oddechowy. Przyczynia się do powstawania pylicy, astmy i nowotworów. Ciągłe zapotrzebowanie na energię powoduje, że dotychczas najczęściej wykorzystywane źródła energii nie są już wystarczające. Rozwój  gospodarki jest w znacznej mierze oparty na korzystaniu z nieodnawialnych zasobów, które przestają być efektywne. Z powodu wyczerpywania złóż, trwają poszukiwania ich coraz dalej. Wówczas wytwarzanie energii z takich źródeł staje się droższe i mniej rentowne. Nierównomiernie rozmieszczenie złóż na świecie jest często źródłem konfliktów między państwami i konkurencji  o zasoby. Wydobycie surowców nieodnawialnych często  prowadzi do wypadków np. w kopalniach. Uszkodzenia tankowców i wycieki ropy do wód stanowią ogromne zagrożenie dla ekosystemów. Ocieplenie klimatu powodowane w dużym stopniu przez wykorzystywanie  nieodnawialnych źródeł energii doprowadza, do podnoszenia się poziomu wód, co w konsekwencji  może powodować tragiczne w skutkach  powodzie. Przytoczone wyżej zagrożenie pokazują  konsekwencje  dynamicznego rozwoju cywilizacji. Skłaniają do refleksji, poszukiwania środków, innowacyjnych technologii, które przyczynią się do złagodzenia tych procesów. 

Źródła wiedzy: www.elektroenergetyka.pl, www.enerad.pl,www.programczystapolska.pl, www.eea.europa.eu,  www.innogy.pl, www.blogenergetyczny.pl