Odnawialne źródła energii są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się
z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Należą do nich naturalne zasoby Ziemi, Słońca oraz grawitacyjnego oddziaływania na siebie planet.
Energia wnętrza ziemi daje nam zasoby w postaci energii geotermalnej – czyli energii skumulowanej w gorących wodach cyrkulujących w przepuszczalnej warstwie skorupy ziemskiej na głębokości większej niż 1.000 m.
Dzięki Słońcu, mamy:
– energię elektryczną, którą produkujemy dzięki powstawaniu wiatru,
– ciepło, które powstaje dzięki pompom ciepła, które czerpią energię z kolei
z powierzchniowej warstwy ziemi i powietrza,
– ciepło, które wytwarzamy z biomasy, powstałej w procesach fotosyntezy,
– ciepło, które wytwarzamy w kolektorach słonecznych,
– prąd, który powstaje w panelach fotowoltaicznych.
Dzięki energii grawitacji mamy fale morskie i pływy morskie. Dzięki tym zjawiskom możemy również produkować prąd elektryczny niezbędny w każdym gospodarstwie domowym
i w każdej niemal dziedzinie życia.
Ważnym aspektem przy produkcji energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej jest jej efektywne wykorzystanie – czyli uzyskanie takiego samego efektu, przy wykorzystaniu mniejszej ilości energii. Wysoka efektywność energetyczna pozwala na mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie – płacimy niższe rachunki za energię, oszczędzamy surowce, nie musimy budować nowych instalacji energetycznych. Przykłady inwestycji zwiększających efektywność energetyczną to m.in.
– termomodernizacja budynków
– wymiana urządzeń (kotłów),
– ograniczanie strat w przesyle.
Efektywność energetyczna jest też ważnym parametrem podczas doboru instalacji OZE dla naszego domu. Wiadomo, że np. musimy tak dobrać moc pomy ciepła, aby była ona jak największa, przy jednoczesnym jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej niezbędnej do napędu sprężarki.
Niestety Polska nie należy Europie do czołówki państw, które mogą pochwalić się szybkim
i sprawnym wdrażaniem technologii podnoszących efektywność energetyczną. Nie jesteśmy też w czołówce państwa pod względem wdrażania „zielonych” technologii.
Zgodnie z naszym, krajowym celem OZE, w 2020 roku powinniśmy osiągnąć udział zielonej energii w konsumpcji energii brutto w elektroenergetyce, cieple i transporcie na poziomie 15 proc. Niestety, jeszcze w 2018r., brakowało nam sporo do osiągnięcia tego celu, bo osiągnęliśmy poziom 11,3 %. Jednocześnie w tym czasie 12 państw osiągnęło już cele, do których realizacji zobowiązało się w roku 2020. Polska pod tym względem wypadała zatem gorzej niż zdecydowana większość państw UE. Co więcej, mieliśmy niższy udział OZE niż europejskie kraje, które do Unii Europejskiej nie należą.
Dziwi ta sytuacja, tym bardziej, że w Polsce istnieją możliwości finansowania OZE. Jednym z programów jest program realizowany przez NFOŚiGW, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji OZE.
Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
– źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
– systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
Innym źródłem finansowania przedsięwzięć proekologicznych jest program „Czyste powietrze”. Jest on przeznaczony dla osób ubogich energetycznie, właścicieli budynków mieszkalnych oraz gmin. Dzięki programowi można występować o środki finansowe na: wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację, podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE czy zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię c.o. i c.w.u.
Wprowadzono także nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – to jest system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium). Z systemów FIT i FIP mogą korzystać wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w mikroinstalacji, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną Beneficjeńci otrzymają gwarantowaną, stałą cenę zakupu, która wynosi 90% ceny referencyjnej określonej na dany rok kalendarzowy. Systemy te dedykowane są dla instalacji odnawialnego źródła energii, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie: biogaz pochodzący z różnych źródeł oraz hydroenergię.

Źródła:

Polska na 21 miejscu w Unii pod względem rozwoju OZE


http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

STOP SMOG

Zasada działania paneli fotowoltaicznych (PV)
W panelach PV produkowana jest energia elektryczna z promieniowania słonecznego. Foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową,z której zbudowane jest ogniwo PV. Dodanie do krzemu arsenu powoduje pojawienie się swobodnego elektronu na powłoce walencyjnej (ładunek ujemny n), a dodanie np. glinu powoduje powstanie dziur na powłoce walencyjnej (ładunek dodatni p), czyli wolnych miejsc. W ten sposób powstają płytki krzemu typu p-positive i n-negative, a dosunięte do siebie tworzą złącze p-n. Foton przekazuje swoją energię wolnym elektronom, powodując wybicie ich ze swojej pozycji, zmuszając do ruchu i powodując różnice potencjałów. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Poprzez zastosowanie złącza półprzewodnikowego typu p-n, możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci
energetycznej. W ten sposób energia świetlna zostaje przekształcona w elektryczną.

Aspekt techniczny systemu PV
Moduły PV wykonane są przeważnie w technologii krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego. Te pierwsze mają większą
wydajność, lecz są droższe, dlatego panele polikrystaliczne wykorzystywane są częściej. Panele wytwarzają prąd stały. Panele PV mogą być montowane na dachu stromym, płaskim lub na ziemi (na specjalnych konstrukcjach). Optymalny kąt nachylenia paneli to ok. 30 o w okresie letnim, 60 o w zimie a dla pracy całorocznej 45 o . Instalacja skierowana powinna być na południe, ewentualnie kierunek SW lub SE. Nie powinna być zacieniana (np. drzewa, kominy). Instalacja najwięcej prądu produkuje przy niskich temperaturach otoczenia, ale dużym kącie padania promieni słonecznych.
Rodzaje systemów PV:
on-grid – instalacja PV podłączona do publicznej sieci elektroenergetycznej (EE). Wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do inwertera, który zmienia prąd stały na zmienny o odpowiedniej wartości (np. 230 V, 50 Hz). Wykorzystać go można na potrzeby własne lub przekazać do sieci EE (sprzedaż);
off-grid – system autonomiczny (wyspowy), nie podłączony do sieci EE. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów, zasilania prądem stałym układów (np. oświetlenia) lub do zasilania urządzeń elektrycznych (odbiorników) po zmianie z prądu stałego na zmienny. Regulator ładowania steruje pracą akumulatorów, chroniąc je przed przeładowaniem oraz rozładowaniem;
hybrydowe – energia elektryczna jest produkowana z instalacji PV oraz innego generatora prądu, np. elektrowni wiatrowej.

Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego:
Natężenie oraz kąt promieniowania słonecznego (max natężenie 800-1000 W/m2);
Sposób montażu instalacji;
Technologia wykorzystana do produkcji paneli fotowoltaicznych;
Warunki klimatyczne i meteorologiczne (najlepszy okres w warunkach polskich od kwietnia do września);
Temperatura otoczenia.

Prosument – wytwórca energii elektrycznej powstałej z instalacji OZE, najczęściej mikroinstalacji PV, oraz wykorzystujący tą energię na
własne potrzeby.

Źródła:
https://ekofachowcy.pl/fotowoltaika/faq/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej/jak-dzialaja-
panele-fotowoltaiczne
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/prosument.html
http://www.instsani.pl
http://portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/rodzaje_i_konfiguracje_systemow_?
https://www.elektro.info.pl/artykul/fotowoltaika/59506,wplyw-wybranych-czynnikow-
eksploatacyjnych-na-sprawnosc-ogniw-fotowoltaicznych

„Urzadzenia i systemy energetyki odnawialnej” Ryszard Tytko