1.2.1. Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka

Obecnie najważniejszymi źródłami energii jest nadal ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny i węgiel brunatny. Dominuje zatem energetyka cieplna, która dostarcza ponad 60% energii w skali światowej. Elektrownie cieplne emitują jednak ogromne ilości pyłów, tlenków siarki i azotu, co jest szkodliwe dla środowiska. Dlatego też rozwija się hydroenergetyka, która obecnie dostarcza ponad 23% energii w skali światowej. Jednak rozwój ten ograniczają wysokie koszty budowy zakładów tego typu.

Najwięcej hydroelektrowni jest w krajach Skandynawii, Rosji, USA, Chinach, Japonii, Brazylii, Francji, Włoszech.

Energetyka jądrowa dostarcza 17% energii w skali świata. Ostatnio tempo rozwoju tego typu energetyki uległo spowolnieniu, czego przyczynami są: wysokie koszty budowy, problem składowania odpadów radioaktywnych i negatywne nastawienie opinii publicznej. Największą role elektrownie jądrowe odgrywają we Francji, Rosji, Japonii, USA.

Najwięksi producenci energii na świecie: USA, Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania.

1.2.2. Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze

Regiony Europy borykają się już ze skutkami zmian klimatu, takimi jak podnoszący się poziom mórz, częstsze występowanie ekstremalnych warunków pogodowych: powodzie,susze,burze. Do wspomnianych zmian dochodzi z powodu uwalniania dużych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery wskutek działalności człowieka na całym świecie – dotyczy to przede wszystkim spalania paliw kopalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej oraz w celach związanych z transportem. Spalanie paliw kopalnych prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza, które są szkodliwe dla środowiska. 

O ile pozyskiwanie energii z paliw kopalnych jest wydajne ze względu na nowe, efektywne technologie, o tyle energetyka oparta na węglu bywa niezwykle szkodliwa dla naszego środowiska. W przypadku odkrywkowych kopalni węgla brunatnego niszczone są krajobrazy na ogromnych przestrzeniach. Powstawanie odpadów – głównie skał wydobywanych wraz z węglem – oraz pyłu, zanieczyszcza przyrodę, przyczyniając się
do obumarcia wielu gatunków fauny i flory. Powstaje też wiele odpadów: skał wydobytych wraz z węglem oraz pyłów i popiołów – produktów jego spalania.

1.2. 3. Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych

Skutki bezpośrednie – najbardziej widoczne (np. susza powodująca lokalne problemy z wodą, rośliny wegetujące dłuższy okres, przez które zwiększa się ryzyko upraw na późnowiosenne przymrozki). Przekłada się to na całą gospodarkę żywnościową, niepewność urodzajności produkcji, a co za tym idzie ceny żywności.

W skrajności zmiana klimatu może doprowadzić do całkowitego braku i niesprawności upraw. Przewiduję się 6% spadek globalnych plonów pszenicy i 10% spadek plonów ryżu, za każdy dodatkowy wzrost temperatury globalnej o 1°C, ma to wpływ na niedożywienie i zahamowanie wzrostu w niestabilnych lub słabych regionach świata pod względem żywności.

Skutki pośrednie – przez zmianę klimatu występuje wiele różnych chorób, których przyczyna mogą być drastyczne zmiany środowiska, w którym żyjemy. Przykładem tego są: choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, które równocześnie zwiększają ryzyko zapadania na różnego rodzaju nowotwory, nie tylko związane z układem oddechowym, a także mają wpływ na układ nerwowy, alergie, choroby psychiczne. Długotrwałe upały mogą zwiększyć śmiertelność starszych ludzi po 80 roku życia.

Jedną z chorób zwiększającą ryzyko zagrożenia przez zmiany klimatyczne jest także malaria. Szacuje się, że ocieplenie o 2-3 ° C zwiększa liczbę osób zagrożonych tą chorobą nawet o 5%.

1.2. 4. Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie się liczby mieszkańców Ziemi powodują,
że zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie. Miejsca, w których wydobywa się najwięcej surowców energetycznych, zazwyczaj nie pokrywają się z obszarami, gdzie jest na nie największe zapotrzebowanie.

Coraz większe uzależnienie niektórych państw od importu surowców energetycznych często staje się przyczyną międzynarodowych napięć, konfliktów oraz problemów gospodarczych, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Dotyczy to przede wszystkim gazu ziemnego i ropy naftowej, a także ścisłego związku cen i dostaw ropy z decyzjami państw zrzeszonych w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). 

Wyczerpywanie się ropy i gazu, lub choćby wzrost ich ceny w porównaniu z węglem, może oznaczać odchodzenie od paliw czystszych do paliw o większej szkodliwości pod względem emisji CO2, tlenków siarki, metali ciężkich, pyłów.

Kryzys związany z wyczerpywaniem się zasobów ropy i gazu, może w imię wzrostu konsumpcji opartej o paliwa kopalne, doprowadzić do rabunkowej eksploatacji węgla- z przeróbką 5 jego ton na 1 tonę paliw ciekłych, wycinania lasów tropikalnych pod plantacje biopaliw i sięgania po jeszcze brudniejsze od węgla łupki bitumiczne i piaski roponośne.