Pojęcie energii jest nadzwyczaj szerokie. Mówiąc o niej można mieć na myśli energię chemiczną nagromadzoną w połączeniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczkę cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Bez względu na to z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej transformacji

 W obecnych czasach istnieje wiele rodzajów oraz sposobów na wytwarzanie i korzystanie z energii ekologiczną drogą. Przypuszcza się, że
w przyszłości będziemy czerpać energię tylko z takich źródeł jak: wiatr, woda, słońce oraz źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu skorupy Ziemskiej. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest energia uzyskana z wiatru i wody. Do jej produkcji wykorzystuje się siłę wiatru, która porusza ramionami wiatraków, a do uzyskania energii wodnej wykorzystuje się siłę płynącej wody lub zmiany poziomu wody morskiej wywołane pływami. Energię z wnętrza Ziemi pozyskuje się z gorącej wody lub pary wodnej ogrzewanej przez magmę znajdującą się blisko jej powierzchni. Źródłem energii słonecznej są promienie pochodzące ze Słońca, którą można pozyskać za pomocą baterii słonecznych lub kolektorów. 

 Najpopularniejszymi źródłami energii nieodnawialnych jest węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Pierwszy z nich to do tej pory najbardziej eksploatowany, niestety również najbardziej wyczerpany i szkodliwy dla środowiska naturalnego oraz atmosfery. Wykorzystanie węgla powoduje skażenia wód gruntowych i ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziemi. Natomiast wydzielający się w czasie jego spalania dwutlenek węgla CO2, przedostając się w ogromnych ilościach do atmosfery powoduje efekt cieplarniany, czyli zmiany klimatu, a także, w wyniku kwaśnych deszczy, zakwaszanie jezior i degradację lasów. W przypadku ropy naftowej, obecnie jej wydobycie nie jest już tak kosztowne jak na początku jej eksploatacji. Głównym problemem pojawiającym się przy wydobyciu i transporcie ropy jest jej szkodliwość dla środowiska naturalnego. Wycieki prowadzą do rozległych skażeń środowiska, wód oraz fauny i flory. W przeciwieństwie do reszty takich źródeł, gaz ziemny jest najmniej szkodliwy spośród paliw kopalnych. W wyniku jego spalania powstaje dużo mniej substancji szkodliwych niż w procesie spalania ropy; emituje również dwukrotnie mniej CO2 niż węgiel. 

 Należy też zwrócić uwagę na społeczne i klimatyczne skutki zanieczyszczeń powietrza. Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ zanieczyszczeń powietrza na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, układu krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zwiększają one również ryzyko zapadania na różnego typu nowotwory, nie tylko związane z układem oddechowym oraz mogą mieć wpływ na układ nerwowy. Intensywne opady i inne ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz powszechniejsze. Może to prowadzić do powodzi, pogorszenia jakości wody lub zmniejszenia zasobów wodnych w niektórych regionach. Surowce energetyczne charakteryzują się tym, że podczas ich spalania uzyskuje się energię cieplną, która może być dalej przetwarzana na inne rodzaje energii. Skutkiem ubocznym jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. 

 Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa naturalne, a złoża tych surowców ulegają stopniowemu wyczerpaniu. Raport Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” przedstawia przypuszczalne daty ich wyczerpania. Dlatego też ludzkość powinna maksymalnie oszczędnie gospodarować tymi surowcami, które stają się coraz droższe i są coraz mniej dostępne.

Źródła:

podręcznik “Oblicza geografii 2“ dla liceum i technikum
https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/energia-jej-przemiany-i-transport/19599-wplyw-procesow-wytwarzania-energii-na-srodowisko-przyrodnicze.html
http://ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/
Skutki zmian klimatu | Działania w dziedzinie klimatu (europa.eu)
Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza – Śląskie walczy ze smogiem (slaskie.pl)
Skutki zmian klimatu | Działania w dziedzinie klimatu (europa.eu)