Surowce energetyczne możemy podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Do nieodnawialnych źródeł energii zaliczamy: pierwiastki promieniotwórcze, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, torf, ropa naftowa, łupki i piaski bitumiczne. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy energię słoneczna, wiatru, wód płynących, geotermalną, pływów i fal morskich oraz biomasę. W ujęciu planety produkcja energii stale wzrasta. W przypadku Europy następuje stagnacja produkcji energii, związane jest to ze zmniejszeniem się zużycia energii, ze względu na wykorzystywanie nowoczesnych technologii.  Węgiel kamienny zawiera najwięcej czystego C12, dla antracytu wynosi on 90%, posiada dużą kaloryczność, dając w efekcie spalania dużo energii i mało popiołu. Proces spalania związany jest z emisją gazów cieplarnianych. Oprócz tego do atmosfery mogą się dostawać tlenki azotu i siarki. Do atmosfery dostają się również szczególnie niebezpieczne pyły PM10 i PM2,5. Węgiel brunatny zawiera 60% C12 , daje mniej energii, po spaleniu zostaje więcej popiołów. Elektrownie zasilane węglem brunatnym lokalizowane są w pobliżu kopalni. Węgiel brunatny wydobywa się metodą odkrywkową, która doprowadza do zniszczenia krajobrazu naturalnego, obniżenia poziomu wód gruntowych, lokalnych trzęsień ziemi, w wyniku których dochodzi do pękania ścian domów. Elektrownie na węgiel pracują w taki sposób, że węgiel jest rozdrabniany, następnie spalany w olbrzymich piecach, wytworzona w ten sposób energia wykorzystywana jest do podgrzewania wody. Powstaje para wodna o temperaturze około 600⁰C i bardzo wysokim ciśnieniu. Następnie para wodna trafia do skraplacza, gdzie się schładza, następuje jej rozprężenie co wprawia w ruch turbinę połączoną z generatorem prądu. W wyniku tego energia mechaniczna zostaje zamieniona w energię elektryczną. Gaz ziemny w Polsce rzadziej wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ale dość popularny w USA, ZEA czy w Chinach. Jest bardziej korzystny dla środowiska, ponieważ produktami spalania są tylko gazy CO2 i para wodna. Jest bardziej kaloryczny, dodatkowo wykorzystuje się go w transporcie. Ropa naftowa wykorzystywana jest do produkcji paliw napędzających środki transportu. W niektórych państwach wykorzystuje się ją do produkcji energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku gazu jest bardziej przyjazna dla środowiska. Pierwiastki promieniotwórcze wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, służą również do zasilania okrętów wojennych. Efekt cieplarniany spowodowany nadmierną emisją gazów cieplarnianych. Gazy te działają jak „szyba w szklarni”, co oznacza że swobodnie wnika promieniowanie słoneczne, natomiast w kosmos nie wraca promieniowanie zwrotne. Powoduje to systematyczne wzrosty wartości temperatury i kumulowanie ciepła, skutkuje szybszym topieniem się lądolodów, zamieranie raf koralowych, wymieraniem gatunków o małej tolerancji na zmiany temperatur. Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się tlenków azotu i siarki z parą wodną znajdującą się w chmurach. Padający deszcz ma lekko kwaśny odczyn, co skutkuje zakwaszaniem gleb, uszkodzeniem liści, przyspieszają korozję metali. Emisja pyłów sprzyja powstawaniu smogu, pyły zawieszone utrudniają oddychanie, a dla osób mających choroby dróg oddechowych mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Oprócz problemów zdrowotnych istotne są również koszty społeczne. Na przykład koszty leczenia chorób, koszty leków czy nieobecności w pracy, obniżenie sprawności osób w podeszłym wieku. W ostatnich latach widzimy na świecie rożne zjawiska ekstremalne np.: fale upałów, olbrzymie pożary, gwałtowne powodzie. Podczas pożarów ludzie tracą dorobek całego życia, duża ilość wody dostarczona w krótkim czasie do wyschniętej gleby skutkuje szybkim spływem powierzchniowym, brakiem wsiąkania wody w glebę oraz falami powodziowymi. Podstawowym surowcem energetycznym świata pozostaje węgiel, chociaż jego znaczenie w Europie maleje. Obecnie prawie zupełnie zostały wyczerpane złoża węgla w krajach Europy Zachodniej, w przypadku Polski czy Ukrainy złoża są jeszcze dość znaczne, chociaż występują w trudnych warunkach geologicznych, co wpływa na wzrost ceny wydobycia tony węgla. Polska określiła ramy czasu, w których będzie powoli odchodziła od węgla w energetyce, ma się to stać do 2049 roku. Największym wydobyciem ropy na świecie mogą się pochwalić USA, Arabia Saudyjska i Rosja. Tam gdzie wydobycie zaczynało się w wieku XIX złoża, albo już się skończyły, albo trzeba sięgać po ropę głębiej, co skutkuje większymi kosztami wydobycia. Większość udokumentowanych złóż ropy naftowej znajduje się na Bliskim Wschodzie (około 61,5%), podobnie jest w przypadku gazu ziemnego gdzie zasoby w krajach arabskich stanowią 40,4% zasobów globalnych, a w Rosji 45%. Dużym problemem pozyskiwania surowców energetycznych na obszarze Bliskiego Wschodu jest niestabilność polityczna tego obszaru. Oczywiście jest jeszcze energia jądrowa, ale duży opór społeczny wiążący się z działalnością elektrowni jądrowych, może utrudnić ich lokalizację. Udokumentowane zasoby węgla wystarczą na 158 lat, ropy naftowej na 41 lat, gazu ziemnego na 84 lata. W USA i Kanadzie ropa naftowa jest też pozyskiwana z piasków i łupków bitumicznych, jednak jest to proces dość drogi i nie do końca opłacalny. Bardzo podobnie dzieje się z zasobami gazu ziemnego, tutaj również poszukuje się nowych możliwości pozyskiwania gazu, czego przykładem jest gaz łupkowy.