Odnawialne źródła energii (OZE) opierają się na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. OZE nie niosą ze sobą takich szkód jak te tradycyjne. Można nawet rzec, że są one całkowicie nieinwazyjne dla naszej planety. Produkcja energii elektrycznej w Europie w coraz większym stopniu przechyla się w stronę OZE.
Głównymi rodzajami OZE są :

  1. Energia słoneczna – enegria cieplna bądź elekryczna pozyskiwana z promieni słonecznych. Odpowiednie wykorzystanie tego rozproszonego źródła może zaspokoić wszystkie przyszłe potrzeby energetyczne.
  2. Energia wiatrowa – energia kinetyczna wiatru jest przetwarzana na energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych połączonych z generatorem.
  3. Energia wodna – przepływająca woda napiera na łopatki turbiny, powodując ich obracanie. Turbina obraca generator prądotwórczy.
  4. Energia geotermalna – to ciepło pochodzące z podpowierzchnią ziemi. Woda lub para przenoszą energię geotermalną na powierzchnię.
  5. Biomasa – jest wykonana z materiału pochodzącego z żywych organizmów. Su​​rowce biomasy mogą być spalane w celu wytworzenia ciepła (bezpośrednio), przekształcane w energię elektryczną (bezpośrednio) lub przetwarzane na biopaliwo (pośrednio). Energia z biomasy może być również nieodnawialnym źródłem energii.

Efektywność energetyczna oznacza po prostu mniejsze zużycie energii do wykonania tego samego zadania – czyli polega na eliminacji marnotrawstwa energii. Efektywność energetyczna niesie ze sobą szereg korzyści: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zapotrzebowania na import energii oraz obniżenie naszych kosztów na poziomie gospodarstwa domowego, ale także całej gospodarki. Chociaż technologie energii odnawialnej również pomagają osiągnąć te cele, poprawa efektywności energetycznej jest najtańszym i często najbardziej bezpośrednim sposobem ograniczenia zużycia paliw kopalnych.
Energia odnawialna w całej Europie w 2018r osiągnęła 18 punktów procentowych, a w 2017 roku było to 17,5 punktu procentowego, czyli aż 0,5% wzrostu. Polska obecnie jest na 22 miejscu w produkcji energii ze źródeł odnawialnych co przekłada się na około 11%. Co roku są ustalane nowe cele. W całej Unii celem jest osiągnięcie 20%, a dla Polski 15%. Na dzień 22 marca 2021 roku 15,5% energii wyprodukowano z OZE, lecz nadal 75% jest produkowane z węgla kamiennego oraz brunatnego
Jeżeli chcemy skorzystać z możliwości wsparcia mikroinstalacji OZE musimy koniecznie zapoznać się z program „Czyste powietrze” –  jest to kompleksowy program który ma na celu zmniejszanie lub likwidację emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i zanieczyszczeń. Można też wziąć kredyt komercyjny na instalacje odnawialne. Na polskim rynku jest niewiele instytucji które na to pozwolą. Jedną z najbardziej znanych ofert jest oferta Banku Ochrony Środowiska, , który proponuje klientom EKO Kredyt PV. Bank oferuje też kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla producentów OZE jest mechanizm taryfy gwarantowanej, czyli ustalenie dokładnej ceny (na podstawie odpowiednich przepisów), która jest wypłacana dostawcom OZE przez odpowiedni okres. Wyróżniamy tu taryfę FIT (dla instalacji o mocy poniżej 500kW), czyli feed on tariff , która polega na uprawnieniu wytwórcy do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej w cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej. Każdego roku sprzedawców w ramach decyzji administracyjnej wyłania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Tymi sprzedawcami mogą być przedsiębiorstwa obrotu, które przed okresem wyboru osiągnęły najwyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Na mocy Ustawy OZE przedsiębiorstwa te mają obowiązek zakupu energii elektrycznej od wytwórców korzystających z systemu FIT. Istnieje także system Net Metering, czyli układ opustów to stricte opomiarowanie netto (rozliczenie, w którym ilość energii, którą kupiliśmy, odejmujemy od ilości tej energii, którą wyprodukowała nasza instalacja). Ale na czym tak właściwie polega Net Metering? Mówiąc wprost; jeśli nasza instalacja wyprodukuje nadwyżke prądu (więcej niż możemy zużytkować) to pozostały prąd zostanie zmagazynowany co umożliwi korzystanie z niego w pochmurne dni, gdy produkcja nie będzie w stanie sprostać naszym potrzebom. W celu obniżenia kosztów własnej instalacji można również skorzystać z programu „Mój prąd” czyli z programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, z którego prosument otrzymuje 5000zł dopłaty. Natomiast jeszcze w ubiegłym roku Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) w ramach działania 4.2 Produkcja Energii z Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwach organizowała w naszym powiecie (łęczyńskim) spotkania, które pomagały przyszłym beneficjentom zdobyć fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Beneficjenci mogli przeznaczyć je na budowę, przebudowę lub poprawę sprawności swoich instalacji OZE. Pula projektu wynosiła ponad 45 mln zł.

 

 

Referat 2

System fotowoltaiczny składa się z paneli fotowoltaicznych i elementów, które dostosowują wytwarzany prąd stały do potrzeb zasilanych urządzeń. Bardzo ważna jest także konstrukcja kierująca panele w kierunku słońca. W systemie fotowoltaicznym zasilającym obwód zmiennoprądowy trzeba zastosować falownik, który będzie zmieniał napięcie stałe na zmienne oraz będzie nadawał wymagane kształty wyjściowe fali zmienno napięciowej.
Do zasilenia budynku rodzinnego o małym zużyciu energii montuje się systemy autonomiczne na prąd zmienny, który zawiera akumulatory magazynujące energię elektryczną. Potem z tych akumulatorów energia (odpowiednio ukształtowana) przekazywana jest do odbiorników włączonych w obwód elektryczny.
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje systemów :
1.on-grid – wyprodukowaną energię przekazuje się do przetwornicy gdzie następuję zmiana z prądu stałego na prąd zmienny, taki prąd trafia do sieci elektroenergetycznej.
2.off-grid (wyspowy) – wyprodukowana energia ładuje akumulatory. Prąd stały z akumulatora trafia do falownika gdzie zostaje zmieniony na prąd zmienny o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz.
Systemy energii słonecznej są uważane za kluczowe narzędzie w zaopatrzeniu w energię obecnych i przyszłych pokoleń. Jest wiele czynników które sprzyjały rozwojowi fotowoltaiki, m.in. troska o środowisko, ulgi podatkowe, wydajniejsza i tańsza technologia oraz potrzeba zastąpienia węglowych systemów odnawialnymi źródłami energii.
W systemie fotowoltaicznym najważniejszym elementem jest ogniwo słoneczne lub ogniwo fotowoltaiczne, które przekształca światło w użyteczną energię. Ilość światła słonecznego, którą można przekształcić w energię elektryczną, określa się jako wydajność ogniwa słonecznego. Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zagwarantować optymalną wydajność paneli słonecznych. Temperatura znacznie wpływa na sprawność ogniwa fotowoltaicznego ze względu na wewnętrzną charakterystykę materiału półprzewodnikowego. Ogniwa słoneczne ogólnie działają najlepiej w niskich temperaturach. Wyższe temperatury powodują zmianę właściwości półprzewodnika, co skutkuje niewielkim wzrostem prądu, ale znacznie większym spadkiem napięcia. Ekstremalny wzrost temperatury może również uszkodzić ogniwo i inne materiały modułu, prowadząc do krótszych okresów eksploatacji. Ponieważ większość światła słonecznego padającego na ogniwa zamienia się w ciepło. Właściwe zarządzanie termiczne poprawia zarówno wydajność, jak i żywotność. Panele fotowoltaiczne są bardzo wrażliwe na zacienienia słoneczne. Całkowite lub częściowe zacienienie ma znaczący wpływ na zdolność dostarczania energii i może skutkować mniejszą mocą wyjściową i stratami mocy.
Na zakończenie przybliżymy jeszcze znaczenie słowa prosument. Pochodzi ono z połączenia ze sobą wyrazów “konsument” oraz “producent” i w świetle ochrony środowiska jest postrzegane jako wytwórca energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji OZE, a zarazem osoba, która z niej korzysta.