1. Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka.

Istnieje kilka głównych sposobów otrzymywania energii elektrycznej. Dzielą się one na nieodnawialne – używające surowców, które się wyczerpują oraz odnawialne – używające surowców, które mogą być odnawiane lub się nie zużywają.

1.1Źródła odnawialne

Energia solarna – energia pochodząca z promieniowania słonecznego, którą przetwarza się na energię elektryczną przy użyciu ogniw fotowoltaicznych lub na ciepło przy użyciu kolektorów.

Energia wiatru – najlepiej rozwijające się publiczne źródło energii odnawialnej w Polsce. Energia jest z niej wytwarzana przy użyciu turbin wiatrowych występujących w elektrowniach wiatrowych, czyli tzw. wiatrakach.

Energię można też pozyskiwać z ruchu wody, ciepła wytwarzanego przez reakcje zachodzące we wnętrzu ziemi (energia geotermalna) oraz z biomasy, czyli masy materii organicznej pochodzącej z roślin lub zwierząt. Używanie biomasy może mieć niekorzystne dla środowiska skutki, tj. zbyt ekspansywne wycinanie lasów, wyjaławianie gleby, a także zanieczyszczenie atmosfery w wyniku spalania poszczególnych surowców, w przeciwieństwie do reszty OZE, które nie zanieczyszczają bezpośrednio środowiska.

1.2. Źródła nieodnawialne

Najbardziej eksploatowanym źródłem energii są i były w przeszłości paliwa kopalne. Najczęściej używane paliwa kopalne to: węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny i ropa naftowa. Wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł energii (z wyjątkiem uranu) wiąże się, z ich spalaniem, którego produktem ubocznym jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami.

Energia jądrowa – oparta jest na zjawisku rozszczepienia jąder atomów uranu. Ma bardzo dużą wydajność i nie produkuje zanieczyszczeń szkodzących atmosferze, tylko radioaktywne odpady, które można bezpiecznie składować pod ziemią.

2. Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze.

Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych jest w dużej mierze szkodliwa dla środowiskaPowoduje np. degradację terenów, zmiany stosunków wodnych, możliwości wycieków szkodliwych substancji do środowiska, jednak najpoważniejsze jest zanieczyszczenie powietrza. W 2018 r. produkcja energii (elektrycznej, w przemyśle, jako ciepło i w transporcie) odpowiadała za emisję do atmosfery ok. 37.22 GtCO2e zanieczyszczeń.

2.1Ocieplenie klimatu – następuje w wyniku zwiększonego przez zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami działania efektu cieplarnianego, polegającego w uproszczeniu na zatrzymywaniu przez gazy cieplarniane promieniowania odbijanego i emitowanego przez Ziemięktórego wynikiem jest ocieplenie atmosfery. Ocieplenie klimatu prowadzi m.in. do nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych, topnienia lodowców, zagrożenia niektórych ekosystemów, zaburzania równowagi środowiska.

2.2. Smog – w sezonie grzewczym tworzy się często w miastach i miejscach położonych w zagłębieniach terenu. Jest on złożony głównie z tlenków siarki, tlenków azotu i węgla, sadzy, WWA (w tym benzo(a)pirenu), a także pyłów PM10 i PM2,5 oraz ma poważne skutki zdrowotne dla ludzi.

3. Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych.

3.2. Zdrowotne skutki.

Zanieczyszczenie powietrza:

  • zwiększone ryzyko zapadalności na choroby, głównie układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego oraz nowotwory,
  • problemy zdrowotne powodowane przez spożycie skażonych dzięki zanieczyszczaniu ziem uprawnych produktów spożywczych.

Zmiany klimatu:

  • skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. fale upałów mogą zwiększać ryzyko śmierci u starszych ludzi wrażliwych na zmiany temperatur, susze prowadzą do braku wody niezbędnej do codziennego życia i higieny, powodzie mogą bezpośrednio przyczyną zgonów ludzi, ale przynoszą też ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i wylęgania szkodliwych owadów,
  • przechodzenie chorób egzotycznych na nowe tereny oraz rozprzestrzenianie się wcześniej nieznanych chorób.

3.3Społeczne skutki ocieplenia klimatu i zanieczyszczenia powietrza.

  • pogorszenie jakości życia i problemy z utrzymaniem gospodarki,
  • zniszczenia związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i konieczność ich naprawiania, np. naprawianie skutków suszy, konieczność przeprowadzania akcji ratunkowych przy powodziach, zniszczenia infrastruktury, opieka zdrowotna przy chorobach płuc,
  • przesiedlenia ludności oraz tworzenie nowych miejsc życia, związane z podwyższaniem się poziomu wody w wyniku topienia się lodowców,
  • napięcia polityczne i potrzeba przystosowania się społeczeństwa do zmian klimatycznych oraz zanieczyszczenia powietrza.

4. Wyczerpywanie się surowców energetycznych.

Główne surowce używane w dzisiejszych czasach do wytwarzania energii, czyli paliwa kopalne po jakimś czasie się wyczerp. Już w latach 70. zaobserwować dał się kryzys naftowy, który poważnie zachwiał gospodarką światową. Bez powszechnie dostępnych surowców energetycznych społeczeństwo nie będzie mogło normalnie funkcjonować przez jego dzisiejsze uzależnienie energii elektrycznej. Bez surowców energetycznych nie będzie można wydobywać innych surowców oraz przeprowadzać większości procesów przemysłowych. Brak niektórych surowców będzie się także przyczyniał do konfliktów politycznych tym spowodowanych, a coraz więcej energii, ale także terenów będzie wykorzystywanych do ich pozyskiwania.