Energia jest niezbędnym składnikiem naszej cywilizacji. Dzięki niej rozwija się przemysł, usługi i rolnictwo. Nikt z nas nie wyobraża sobie dzisiaj życia bez energii elektrycznej czy cieplnej.

   Obecnie otrzymujemy ją przede wszystkim ze spalania  nieodnawialnych źródeł energii takich jak: torf, węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, gaz, ropa naftowa.  Źródła nieodnawialne to źródła energii, których zasoby w szybkim tempie się wyczerpują. Uzyskiwanie w ten sposób energii prowadzi do zanieczyszczenia środowiska.   

    Zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach. W zależności od rodzaju spalonego paliwa, czy odpadu zmienia się skład emisji zanieczyszczeń. Podczas ich spalania tworzą się tlenki węgla, siarki i azotu. Zanieczyszczenia, których głównym źródłem są spaliny samochodowe, przemysł ciężki i gospodarstwa domowe (systemy grzewcze), w połączeniu z bezwietrzną pogodą i dużą wilgotnością powietrza – mgłą tworzą smog. Unoszący się nad miastem smog jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, osób starszych, astmatyków, ludzi z chorobami układu oddechowego i krążenia.

   W Polsce około 45 tysięcy osób umiera rocznie z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza, a budżet państwa traci przez zanieczyszczenia około 80 miliardów złotych. Polacy przez smog częściej mają alergię, łapią infekcje, zapadają na choroby układu oddechowego i układu krążenia, ale wpływa on także na nasze samopoczucie. W dniach z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy zmęczeni i mniej wydajni. Smog ma wpływ na płodność, a matki, które przebywają w zanieczyszczonej atmosferze, rodzą dzieci, które 3 razy częściej chorują na zapalenie oskrzeli i płuc.

  Zmiana klimatu oznacza zmianę stanu systemu klimatycznego, opisywaną w kategoriach zmiany średniej lub zmienności jakiegoś parametru, a która utrzymuje się przez dłuższy czas. Zmiany klimatu wynikać mogą z działania wymuszeń klimatycznych, zarówno naturalnych (takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego), jak i działalności człowieka (jak emisja gazów cieplarnianych); mogą być również skutkiem wewnętrznej zmienności klimatycznej. W ostatnich latach termin „globalna zmiana klimatu” używany jest w kontekście globalnego ocieplenia (wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi w odpowiedzi na wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze) oraz towarzyszących mu zjawisk, takich jak zmiany w występowaniu opadów, ekstremalnych zjawisk pogodowych i tym podobne

   Zmiany klimatu mają i będą miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak: woda, gleba, powietrze i różnorodność biologiczna. W sektorze rolnictwa zmiany klimatu wpływają na zbiory, gospodarkę hodowlaną i lokalizację produkcji. Powodują znaczny wzrost ryzyka nieudanych zbiorów. Zmiany klimatu wpływają również na glebę powodując zmniejszenie zawartości materii organicznej, będącej głównym czynnikiem zapewniającym jej żyzność. W wysokich szerokościach geograficznych półkuli północnej – wpływają na wcześniejsze wiosenne zasiewy upraw. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne straty  społeczne i gospodarcze. Uderzają one w infrastrukturę (budynki, transport, dostawy energii i wody), stwarzając szczególne zagrożenie użytkowania ziemi na gęsto zaludnionych obszarach. Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w związku z podnoszeniem się poziomu morza. Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać znaczny wpływ na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych może nastąpić wzrost zachorowań i przypadków śmiertelnych związanych z warunkami pogodowymi tj. nadmierna śmiertelność z powodu upałów, występowanie inwazyjnych nosicieli chorób zakaźnych, wcześniejszy początek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pyłków, zwłaszcza w wysokich i średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej.