RAPORT 1.2

1.obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka :

Człowiek wykorzystuje energię  występującą w wielu formach (m.in. uzyskiwaną z wiatru , wody, energię słoneczną i geotermalną) , energię chemiczną wyzwalaną w procesie spalania oraz  mechaniczną i jądrową.

Wykorzystywane zasoby energii  dzielimy na :
– Konwencjonalne

Paliwa naturalne: węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa.
– Niekonwencjonalne:
gejzery, złoża uranu, ogniwa paliwowe, wodór
Odnawialne: wiatr, woda, promieniowane słoneczne, biomasy itp.
 

 Tradycyjną metodą uzyskiwania energii elektrycznej  jest proces spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Paliwa te są pochodzenia organicznego zawierające związki węgla stanowiąc konwencjonalne i  nieodnawialne zasoby przyrody, których zapasy w ogromnym tempie ulegają wyczerpaniu. W krajowej sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią uwzględniane są również paliwa odpadowe pochodzące z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, takich jak: guma, tworzywa sztuczne, odpady olejów i innych podobnych produktów. Ciepło otoczenia (środowiska naturalnego) wychwytywane przez pompy ciepła, Biopaliwa stałe, Biogaz składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy, Biopaliwa ciekłe (dla transportu) produkowane z biomasy ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii ciepła i chłodu.

  2.Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na srodowisko przyrodnicze.

Wytwarzanie energii w wyniku spalania węgla kamiennego, czy ropy naftowej, powstaje mnóstwo toksycznych związków które przedostają się do atmosfery i powodują olbrzymie zanieczyszczenie. Efektami tego są występujące kwaśne deszcze, smog, a także efekt cieplarniany.
W procesach tych ulatniają się również ogromne ilości szkodliwych dymów, gazów, pyłów, dwutlenku węgla i siarki. Natomiast  wytwarzanie energii atomowej niesie ze sobą inne zagrożenia. Efektem prac  elektrowni jądrowych powstają odpady radioaktywne, których czas rozkładu może trwać miliony lat, przykładem jest pluton, radioaktywne opary, także przedostają się do środowiska roślin i organizmów żywych. Mamy do czynienia z  zanieczyszczeniem powietrza ozonem, metanem, podtlenkiem azotu i pyłem zawieszonym. W wyniku efektu cieplarnianego może dojść do stopienia lodowców i globalnej powodzi.

 3.Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych.

Zanieczyszczenia powietrz oraz zmiany klimatu wpływają na zdrowie publiczne poprzez

 skutki bezpośrednie i pośrednie, występujące natychmiast lub w wydłużonym okresie czasu.

Powstające ekstremalne zjawiska pogodowe należą do najistotniejszych skutków zmian klimatu, wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne.  Fale upałów i powodzie, również w Europie, oraz występowanie chorób wektorowych maja ogromny wpływ na życie  ludzi i przyrodyWysokie temperatury często wiążą się również z zanieczyszczeniem powietrza, a w szczególności z zanieczyszczeniem ozonem w warstwie przyziemnej. Zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia, Inne ekstremalne zjawiska pogodowe – takie jak obfite opady, które mogą powodować powodzie. Wyższe temperatury sprzyjają pożarom lasów. Zmiany sezonowe, czyli to, że niektóre pory roku rozpoczynają się wcześniej i trwają dłużej. Zmiany klimatu mogą  nasilić istniejące już problemy zdrowotne społeczne i ekonomiczne.

  1. wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika?

Rosnący rozwój gospodarczy prowadzi do wzrostu zapotrzebowania  na występujące złoża  naturalne, skutkując wyczerpywaniem zasobów nieodnawialnych – węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Rok 2043 może być końcem ery paliw kopalnych. Reaktory jądrowe, od lat pracujące na najwyższych obrotach, zaczną się przegrzewać. Energia elektryczna stanie się towarem deficytowym. Zarówno energia jak i surowce będą drożeć w miarę ich wyczerpywania. skutki kończących się  surowców mogą zachwiać porządkiem ekonomicznym i politycznym krajów, regionów i całego świata. Warto też podkreślić, że intensywne wydobycie paliw nieodnawialnych ma znaczący wpływ na degradację środowiska. Zasoby naturalne są eksploatowane kosztem wycinki drzew, osuszania zbiorników wodnych, a także emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie 

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka 

https://sciaga.pl/tekst/70881-71-ekologiczne_sposoby_wytwarzania_energii 

https://prezi.com/whyv6mdvhche/problem-wyczerpywania-sie-surowcow-naturalnych-na-swiecie/ 

https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/energia-jej-przemiany-i-transport/10120-procesy-wytwarzania-energii-i-ich-wplyw-na-srodowisko.html 

https://postawnaslonce.pl/wp-content/uploads/2020/10/Energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2016-roku-1.pdf