Referat 2

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej, składa się z paneli fotowoltaicznych  , które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej inwertera  – zmieniającego prąd stały na prąd zmienny liczników zużycia i produkcji energii okablowania akumulatora wraz z regulatorem ładowania. 

Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których składają się panele, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną.  W tym celu foton  pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez ten krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Energia świetlna zostaje przekształcona na elektryczną.Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały.Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego (aspekty klimatyczne i techniczne). Do popularyzacji fotowoltaiki przyczyniają się także dofinansowania ze strony państw, które poszukują ekologicznych źródeł energii. Na polskim i europejskim rynku dominują dzisiaj następujące rodzaje ogniw fotowoltaicznych, które różnią się wydajnością: polikrystaliczne: zalety – wysoka sprawność; wady – wpływ zacienienia na moc instalacji. monokrystaliczne:  zalety – wysoka sprawność; wady – wysoka cena, wpływ zacienienia na moc instalacji. cienkowarstwowe; zalety – niższa cena, wysoka odporność na zacienienie; wady – drogie inwertery, krótka żywotność, duży ciężar modułów, niższy całoroczny uzysk energii.Prawidłowy kierunek ustawienia paneli fotowoltaicznych to południe. Można je również montować w kierunku wschodnim i zachodnim, ale mają wtedy mniejszą wydajność. Aby uzyskać największą możliwą energię , ich powierzchnia czynna powinna być skierowana w stronę słońca przez jak najdłuższy czas w ciągu dnia. Ustawienie paneli to także dopasowanie kąta ich nachylenia  Jeśli  kąt nachylenia dachu jest większy lub mniejszy, trzeba będzie zastosować konstrukcję wsporczą.  Najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza.  Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu i na gruncie. W przypadku montażu na gruncie jest większe ryzyko ograniczenia wydajności przez zacienienie. Standardowo panele pracują w zakresie temperatur od -40°C do +85°C. Dzięki temu działają bezawaryjnie zarówno w północnych rejonach naszego globu, jak i w gorącym oraz suchym klimacie np. na Saharze. W zależności od temperatury  sprawność  bateri w dużej mierze  się różni. Wysokie temperatury panujące na zewnątrz mają bezpośredni wpływ na temperaturę samych paneli Pod wpływem intensywnego światła słonecznego i wysokiej temperatury otoczenia półprzewodnik (krzem) nagrzewa się, co prowadzi do spadku napięcia na modułach, a tym samym ilości generowanej mocy. Zatem im wyższa temperatura powietrza, tym niższa ich efektywność. W kontekście ochrony środowiska prosumntem jest wytwórca energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Referat 1

Odnawialne źródła energii (OZE) to naturalne zasoby wykorzystywane do produkcji energii energetycznej i cieplnej, których długotrwałe wykorzystywanie nie spowoduje deficytu, lub których odnowienie następuje w krótkim czasie. Podstawową różnicą pomiędzy źródłami odnawialnymi i nieodnawialnymi jest tempo uzupełniania wykorzystanych zasobów, które w przypadku energii odnawialnej jest szybkie, a nieodnawialnej wolne. Źródłami energii odnawialnej są: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasy, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich. Przykładem technologii wykorzystywanych przy wytwarzaniu energii elektrycznej są kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe, systemy spiętrzeń, zapór, turbin, farmy morskie. Mikroinstalacje OZE to instalacje wytwarzające energię o mocy nie większej niż 40kWe, lub nie większej niż 200kWt.

Efektywność energetyczną można najprościej zdefiniować jako uzyskiwanie takich samych efektów, przy takich samych warunkach, ale zużywając mniejszą ilość energii. Jest to element, który można z łatwością wprowadzić w życie. Wymienienie żarówek na oświetlenie ledowe, wyposażenie ogrzewania domu w termostaty, wymienienie sprzętów AGD na posiadające klasę energooszczędności A, podnosi efektywność energetyczną obiektów. Korzyści płynące z jej zwiększenia są widoczne zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Zużywając mniejszą ilość energii, zmniejszają się rachunki i zanieczyszczenie środowiska.

Polska na tle innych krajów UE pod względem korzystania z OZE jest poniżej średniej unijnej. Mix energetyczny na rok 2030 przewiduje coraz większy udział OZE. Planuje się, że ponad 50% energii elektrycznej będzie produkowana właśnie dzięki źródłom energii odnawialnej Przy produkcji energii pierwotnej też są widoczne zmiany, zwłaszcza zmniejszenie udziału węgla. Głównymi źródłami OZE w Polsce są biopaliwa stałe i ciekłe oraz wiatr. Sąsiadujące z Polską kraje pod względem korzystania z energii OZE są na niewiele wyższym poziomie. Najwyższe wskaźniki korzystania z odnawialnych źródeł energii w Unii mają kraje półwyspu skandynawskiego, a także Łotwa, Portugalia oraz Austria. Światowymi liderami produkcji energii z OZE są Chiny i Stany Zjednoczone.

Program Czyste Powietrze to przedsięwzięcie mające na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Jego plan zakłada dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą starych źródeł ciepła. Program przewiduje wsparcie finansowe na termoizolację obiektów mieszkalnych, koszty związane z: odzyskiem ciepła, podłączeniem do sieci, zakupem pompy ciepła, kotła i innego źródła ciepła i ogrzewania wody, a także fotowoltaikę. Może zostać wykorzystane także do finansowania prac związanych z demontażem dotychczasowej instalacji. Odbiorcami akcji mogą zostać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych. Program przewiduje rodzaje różnych dotacji. Podstawową 30 000zł i rozszerzoną do 37 000zł. Program Czyste Powietrze pozwala na pokrycie części poniesionych kosztów. Rozmiar dofinansowania waha się zazwyczaj w granicach od 30% do 50% zapłaconej kwoty. Wniosek o dofinansowanie można wnieść za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisach internetowych  lub  w formie pisemnej.

Taryfa gwarantowana (FIT) to stała cena zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego, wytworzonej w mikro-instalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia. W skrócie to gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Plusem tej formy jest fakt, iż każda osoba fizyczna może sprzedawać nadwyżkę energii przez wspomniany okres.

Net metering, to usługa dotycząca wytwórcy a zarazem konsumenta energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jego system polega na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 80% zmagazynowanej energii za darmo.

Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej wprowadzają i realizują programy gminne mające na celu wsparcie inwestycji opartych na OZE. Część pieniędzy przeznaczają z własnego budżetu na rozwój działań proekologicznych, ale coraz częściej sięgają również po fundusze unijne.

WFOŚiGW, we wrześniu 2018 ruszył rządowy program Czyste Powietrze, który potrwa do 2029r. Jego głównym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji.

Duże zainteresowanie na rynku fotowoltaiki mocno wpłynęło na sektor bankowy. Propozycje przedstawione przez banki PKO BP oraz BOŚ Bank dedykowane są dla właścicieli domów jednorodzinnych, podobnie jak rządowy program Czyste Powietrze. Oferta banku BGŻ BNP Paribas skierowana jest do podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej z OZE. Ponadto fotowoltaikę na raty można sfinansować w ramach kredytów oferowanych przez Alior Bank, Santander Consumer Bank czy ING.