ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

· ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) to źródła energii, których wykorzystanie nie
powoduje długotrwałego ich niedoboru. Chociażby dlatego, że są stosunkowo szybko odnawialne.
Źródła energii, które są odnawialne, to przede wszystkim energia słoneczna, energia wiatru i wody
czy energii geotermalnej.
· EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – jest to stosunek uzyskanych wyników, energii, usług,
towarów do układu energii.
· EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ENERGII ma na celu zmniejszenie ilości energii,
która jest potrzebna do dostosowywania produktów czy usług. Przykładem jest instalowanie lamp
fluorescencyjnych albo świetlików. Zmniejszają one ilość energii potrzebnej do oświetlenia na
takim samym poziomie jak przy użyciu tradycyjnych żarówek.
· SYTUACJA POLSKI NA TLE INNYCH KRAJÓW W ASPEKCIE KORZYSTANIA Z
OZE.
Energetyka słoneczna staje się coraz bardziej popularna również w Polsce. Na początku 2020
roku osiągnęła 1300MW, a cztery miesiące później prawie 1700MW. Z zestawienia SolarPower
Europa wynika, że Polska znalazła się w piątce unijnych krajów o największym przyroście mocy
w elektrowniach słonecznych w 2019r.
· Jednym z wyzwań rozwoju regionalnego jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości
poziomu życia. Do wyznaczników poziomu jakości życia należy czyste środowisko, w tym czyste
powietrze. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, a w tym wsparcie finansowe działań
dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii, przyczynia się do podniesienia jakości życia
mieszkańców regionu. Wsparcie to wynika z konieczności realizacji europejskiej polityki
klimatycznej, w tym pakietu klimatyczno-energetycznego, realizacji wymagań dyrektyw
dotyczących promocji energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej.
· SYSTEM FIT jest przewidziany dla instalacji planowanych do uruchomienia, a także instalacji
zrealizowanych po dniu wejścia ustawy OZE. Wsparcie przewidziane w systemie FIT jest
uzależnione od ceny referencyjnej, która jest przewidziana dla poszczególnych rodzajów
instalacji.
· NET METERING – jego największą cechą jest to, że prosument nie traci nadwyżek
wyprodukowanej energii tylko ją magazynuje bez dodatkowego sprzętu (akumulatorów). Dzięki
temu systemowi właściciel może wykorzystać nadmiar prądu zimą podczas kiedy jego produkcja
jest niższa.

http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_15graczyk.pdf
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odnawialne-zrodla-
energii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywność_energetyczna

OZE na świecie – jak Polska wypada na tle innych krajów?


https://doradcatransakcyjny.pl/fit-fip-system-wsparcia-dla-biogazowni-hydroelektrowni/

 

 

Fotowoltaika

W dzisiejszych czasach obserwujemy duże zainteresowanie energią odnawialną, w tym energią słoneczną. Coraz bardziej powszechne jest instalowanie paneli fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna umożliwia zamianę promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wykorzystuje się do tego ogniwa fotowoltaiczne (ogniwa słoneczne, fotoogniwa). Te urządzenia przekształcają promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, wykorzystując zjawisko fotoelektryczne.

Podstawowymi elementami składowymi paneli fotowoltaicznych są ogniwa fotowoltaiczne. Pojedyncze ogniwo jest to przeważnie krzemowy element półprzewodnikowy, w którym istnieje bariera potencjału w postaci złącza p-n (positive-negative). W wyniku promieniowania słonecznego padającego na fotoogniwo następuje wybicie elektronów z ich miejsc w strukturze półprzewodnika. Tworzą się pary nośników elektron – „dziura”, gdzie elektron posiada ładunek ujemny, a „dziura” po jego wybiciu dodatni. Ładunki te są następnie rozdzielone przez pole elektryczne istniejące na złączu p-n, w efekcie czego w ogniwie powstaje napięcie elektryczne.

Pojedyncze ogniwo krzemowe ma wymiary w granicach od 10×10 do 15×15 cm i osiąga moc max 6,97 W. Aby zwiększyć moc ogniw, łączy się je szeregowo lub szeregowo-równolegle, tworząc moduły (panele fotowoltaiczne). Płytki krzemowe zabezpiecza się przed działaniem warunków atmosferycznych, umieszczając je pomiędzy warstwami folii oraz szybą ze szkła hartowanego. Całość jest hermetycznie laminowana i oprawiona sztywną, lekką ramą, zazwyczaj aluminiową, zapewniającą wytrzymałość mechaniczną modułów i ułatwiającą ich montaż.

Systemy fotowoltaiczne dzielą się na trzy podstawowe rodzaje:

 • system on-grid – w systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej.
 • system off-grid to system autonomiczny tj. nie podłączony do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub zasilania układów wydzielonych (przykładowo oświetlenie czy ogrzewanie).
 • system wyspowy – w nim występuje podłączenie do sieci elektroenergetycznej, ale również system ten posiada akumulatory. Przy małym poborze prądu energia produkowana przez moduły PV może być bezpośrednio wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych. Nadmiar energii może być magazynowany w akumulatorach. W systemie takim jest również możliwa odsprzedaż nadwyżki prądu do sieci.

Inny podział ogniw fotowoltaicznych:

 • I generacji (grubowarstwowe): monokrystaliczne i polikrystaliczne
 • II generacji (cienkowarstwowe)
 • III generacji: barwnikowe, polimerowe

Oprócz modułu fotowoltaicznego, który jest najważniejszy w układzie, systemy PV są wyposażane w akumulatory, falowniki (zamieniają prąd stały na zmienny) i kontrolery napięcia.

Efektywność działania instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników. Między innymi są to:

 • struktura krystaliczna materiału – krzemu,
 • właściwości zastosowanych powłok antyrefleksyjnych,
 • jakość połączenia między kolejnymi ogniwami fotowoltaicznymi,
 • prawidłowa orientacja i nachylenie modułów (kierunek – południe, optymalny kąt nachylenia 35°-38°),
 • poziom nasłonecznienia na danym terenie,
 • warunki atmosferyczne, które panują w danej chwili; zbyt wysoka (lato) temperatura powietrza i zachmurzenie negatywnie wpływają na działanie fotowoltaiki.

Prosument to wytwórca energii elektrycznej (na potrzeby własne) powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej mikroinstalacji fotowoltaicznej, oraz jej odbiorca końcowy.

 

Źródła:

https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/prosument.html

https://electrotile.com/efekt-fotowoltaiczny/poradniki/

http://portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/modul_fotowoltaiczny?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_s%C5%82oneczne

Tytko Ryszard, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Kraków 2019