Mówiąc o sposobach wytwarzania energii przez człowieka należy wspomnieć o dwóch rodzajach energetyki – konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. W energetyce konwencjonalnej wytwarzanie energii następuje poprzez spalanie np. węgla, gazu czy ropy. Przy czym powinno się zwrócić uwagę, że jest to dość szkodliwe dla środowiska. W energetyce niekonwencjonalnej energię wytwarza się głównie z wiatru, wody, słońca czy ze źródeł geotermalnych. Wiejący wiatr przeobraża się w specjalnych turbinach wiatraków w energię. Jest to metoda nieszkodliwa dla środowiska naturalnego, jednak dla osób mieszkających w pobliżu wiatraków jest prawdziwym utrapieniem ponieważ generatory wiatraków pracują dość głośno. Główną zaletą pozyskiwania energii z wiatraków jest to, że jest ona czysta z ekologicznego punktu widzenia ponieważ nie wytwarza się w jej procesie powstawania dwutlenek węgla. Także energia powstająca z elektrowni wodnych jest czysta. Współcześnie wykorzystuje się turbiny wodne, które napędzane są przez prąd rzeki, dzięki czemu pozyskujemy darmową energię. Energia słoneczna jest ogromnym osiągnięciem ostatnich lat. Korzysta się z niej głównie w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, ale i w elektrowniach.

Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze: Klimat na świecie zmienia się, co wiąże się z coraz poważniejszymi zagrożeniami dla ekosystemów, zdrowia człowieka i gospodarki. Do wspomnianych zmian dochodzi z powodu uwalniania się dużych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery wskutek działalności człowieka na całym świecie. Dotyczy to przede wszystkim spalania paliw kopalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej oraz w celach związanych z transportem. Spalanie paliw kopalnych prowadzi również do emisji zanieczyszczeń powietrza. Emisje gazów cieplarnianych można zasadniczo zmniejszyć na dwa sposoby: wykorzystując źródła czystszej energii, na przykład zastępując paliwa kopalne niepalnymi odnawialnymi źródłami energii, lub ograniczając całkowity poziom zużycia energii, wprowadzając środki sprzyjające oszczędności energii i dążąc do poprawy efektywności energetycznej, na przykład poprzez poprawę izolacji w budynkach i korzystanie z bardziej ekologicznych środków transportu. Sposób, w jaki korzystamy z energii i w jaki ją wytwarzamy ma ogromny wpływ na klimat.

Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych: Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze. Przedostanie się do powietrza różnych niekorzystnych czynników, na przykład azotanów czy pyłów zawieszonych prowadzi do powstawania wielu zjawisk, które mają wpływ na cały ekosystem i które prowadzą do jego nieodwracalnych zmian. Mowa między innymi o skutkach zanieczyszczeń takich jak: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły i zanieczyszczenie gleby czy wody. Najczęstszymi chorobami kojarzonymi z zanieczyszczeniem powietrza są te związane z układem oddechowym, jednak jakość powietrza ma znacznie większy wpływ na zdrowie ludzkie niż mogłoby się to wydawać. Skutki zmian klimatu Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz. Zjawiska klimatyczne powodują znaczne straty społeczne i gospodarcze. Uderzają one w infrastrukturę, stwarzając szczególne zagrożenie użytkowania ziemi na gęsto zaludnionych obszarach. Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać znaczny wpływ na zdrowie ludzi.

Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika: Surowce naturalne to metale i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej. Ich zasoby są nieodnawialne w naszej cywilizacji. Jednym z tych surowców jest energia. Z każdym następnym rokiem daje się coraz większy nacisk na wykorzystywanie czystej energii ze źródeł odnawialnych. Oszczędność energii, to problem globalny, który dotyczy całego świata. Model międzynarodowych powiązań energetycznych obejmuje trzy podsektory: podaż źródeł energii, proces transformacji energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na energie kreowane przez odbiorców końcowych. Jeżeli powstanie niedobór tych surowców to źródło sporów i konfliktów regionalnych i międzynarodowych będzie większe. Martwimy się, że na przyszłe pokolenia surowce mineralne, a zwłaszcza surowce energetyczne nie wystarczą. Warto wiedzieć, że surowce energetyczne przekształcają relacje polityczne, determinują możliwości rozwoju gospodarczego.

Źródła: https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0, http://ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/, https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2017/artykuly/energia-a-zmiany-klimatu, https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T, http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu, http://surowce.igo.org.pl/o-surowcach/surowce-na-wyczerpaniu/,https://www.cire.pl/pliki/2/swiatowe_zasoby.pdf