Referat1.

Odnawialne Źródła Energii to np.: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Są to źródła, które w przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii są niewyczerpalne i przyjazne środowisku. Nieodnawialne źródła energii, to wszystkie te, do których jesteśmy już od dłuższego czasu przyzwyczajeni, węgiel kamienny, brunatny ropa naftowa czy gaz ziemny. Tradycyjne metody produkowania prądu były dobre na samym początku, gdy postęp technologiczny niski. W czasach współczesnych musimy zweryfikować nasze myślenie. W przeciwnym wypadku doprowadzimy naszą planetę do katastrofalnego stanu. Odnawialne Źródła Energii nie niosą ze sobą takich szkód jak te tradycyjne. Są niemal całkowicie nieinwazyjne dla naszej planety. Energia pochodząca z ruchu wody, z wiatru, czy z promieni słonecznych jest zjawiskiem występującym tak, czy inaczej. Niewykorzystywanie jej jest zwyczajnym marnotrawstwem.

OZE na świecie i w Polsce to wciąż rosnący rynek. Widać to przede wszystkim na przykładzie zmieniających się miksów energetycznych poszczególnych, a także na przykładzie strategii energetycznych większych organizacji, takich jak na przykład Unia Europejska. Produkcja energii elektrycznej w Europie w coraz większym stopniu przechyla się w stronę OZE. Państwa europejskie zużywają mniej energii niż 10 lat temu przede wszystkim dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej. Europa również w mniejszym stopniu jest zależna od paliw kopalnych dzięki oszczędności energii i szybszemu niż oczekiwane tempu przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych. W latach 2005–2015 udział odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii w UE niemal się podwoił – z poziomu 9 % do poziomu prawie 17 %. Niektóre sektory i państwa są liderami w procesie przechodzenia na czystą energię. Pomimo faktu, że udział paliw kopalnych w rynku zmniejsza się, paliwa te nadal stanowią główne źródło energii w Europie. Spośród 28 państw członkowskich UE, 12 osiągnęło już udział równy lub wyższy od krajowych celów na 2020 r. Te kraje to: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Cypr, Finlandia i Szwecja. Polska jest na 7 miejscu od końca jeśli chodzi o udział OZE w miksie. Pozycja lidera należy do Szwecji.

Moduł fotowoltaiczny o mocy 300Wp powinien dostarczyć 300W prądu z każdego 1000W energii słonecznej. Instalacja nieruchoma 1 kWp teoretycznie wyprodukuje w ciągu roku 1000 kWh. W praktyce zależy to od wielu czynników zewnętrznych – liczby słonecznych dni w roku, kąta zamontowania panelu wobec słońca, itp. przy czym do obliczeń bezpiecznie jest przyjąć 1000 kWh za wartość maksymalną, zaś w rzeczywistości spodziewać się możemy 950 -1050 kWh. W Polsce każdy metr kwadratowy otrzymuje średnio 1000kW energii rocznie. To dane statystyczne z całego roku, więc kilka tygodni złej pogody nie zmienia tego wyniku.

Jednak rzeczywiste uzyski wynikają nie tylko z nasłonecznienia, ale też z szeregu innych czynników:

  • Nachylenia dachu
  • Orientacji paneli względem południa
  • Zacienienia
  • Odpowiedniej wentylacji i temperatury

Nachylenie i orientacja dachu w wysokim stopniu określa ilość promieni słonecznych docierających do paneli. Szczególnie ważna jest tu orientacja. Dach skierowany na południe jest najlepszym rozwiązaniem. Instalacja skierowana na wschód lub zachód nie jest wykluczona, ale musi być większa,by generowała tę samą moc. Nachylenie dachu wpływa nieco na ilość prądu generowaną w danej porze roku. Dachy spadowe o niskim nachyleniu lepiej działają latem, a o wysokim – zimą. Optymalnym rozwiązaniem w Polsce jest dach o normalnym pochyleniu 35 stopni.

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, stworzono program Czyste Powietrze. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wytwórcy energii elektrycznej w biogazowniach oraz w instalacjach wodnych mogą skorzystać z nowego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii opartego na taryfach gwarantowanych (Feed in tariff – FIT) lub dopłatach do ceny rynkowej (Feed in premium – FIP). Nowy system dotyczy instalacji planowanych do uruchomienia, a także instalacji zrealizowanych, ale także dla instalacji, które chcą migrować z innych systemów wsparcia. Wysokość wsparcia w systemie FIT uzależniona jest od ceny referencyjnej przewidzianej dla poszczególnych rodzajów instalacji, a także mocy jednostki wytwórczej.

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfosigw.lodz.pl/

https://doradcatransakcyjny.pl/fit-fip-system-wsparcia-dla-biogazowni-hydroelektrowni/

Eurostat

GUS

Wikipedia

Tauron

 

Referat 2.

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

Systemy on-grid stosuje się najpowszechniej, w domach połączonych z siecią elektryczną. System ten składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera (falownika zmieniającego prąd stały na zmienny), liczników produkcji i zużycia prądu, oraz przyłączenia do sieci i zabezpieczeń.

Instalacja on-grid pozwala na bieżące spożytkowanie prądu produkowanego przez fotoogniwa, a także odsprzedaż jego nadwyżek do sieci. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej, czas zwrotu inwestycji znacznie się wydłuża, w porównaniu z wariantem używania jej do własnych celów.

Nadwyżeki warto ją sprzedawać, zwłaszcza że nie jest już do tego wymagane prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanie koncesji. Minusem typowego układu on-grid jest to, że w momencie awarii sieci elektrycznej inwerter powoduje odłączenie paneli od instalacji, dlatego urządzenie elektryczne znajdujące się w domu przestają działać.

System off-grid jest praktykowany w domkach letniskowych lub przez tych, którzy chcą być całkowicie niezależni od dostawców energii elektrycznej. Oprócz składowych wymienionych wcześniej, akumulatory są elementem niezbędnym. Do ładowania akumulatorów w taki sposób, żeby nie uległy szybkiemu zniszczeniu oraz w celu zminimalizowania strat energii – kupuje się odpowiedni regulator ładowania.

Instalacja ta jest wyraźnie droższa od systemu on-grid i nie mamy możliwości odsprzedaży wytworzonego prądu.

Istnieją czynniki sprzyjające wydajności systemu fotowoltaicznego. Są to:

  1. Natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Nie oznacza to, że moduły fotowoltaiczne nie pracują np. w pochmurne dni czy pod wieczór – po prostu wtedy ich wydajność jest znacznie mniejsza. To samo dotyczy miesięcy zimowych.
  2. Kąt pod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe.  Każde odchylenie od kierunku południowego oraz pochylenie poza wskazany zakres będzie skutkowało spadkiem produkowanej rocznie energii.
  3. Sposób montażu instalacji. Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylację zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%.
  4. Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera.

Słowo prosument  jest zbitką wyrazów „producent” i „konsument”, przy czym chodzi tu o konsumenta zaangażowanego we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki albo w jednoczesną produkcję i konsumpcję dóbr lub usług. Prosument jest zatem uczestnikiem procesu prosumpcji. Jest jednocześnie użytkownikiem i konsumentem wytwarzającym dany produkt, w aspekcie fotowoltaiki – prąd elektryczny, w celu jego skonsumowania we własnym zakresie, czyli wytwarza produkt na własny użytek.

Żródła:

Wikipedia

Tauron

Fotowoltaikaonline.pl

Patrolslonce.blogspot.com

Budujemydom.pl

Google