Odnawialne Źródła Energii, w skrócie zwane OZE, to źródło energii pochodzące z wiatru, słońca, wody, pływów morskich, ciepła Ziemi, biomasy czy biogazu. Nazywają się odnawialne, ponieważ możemy korzystać z nich, nie obawiając się, że ulegną wyczerpaniu, również nie zanieczyszczają środowiska.  

Nowoczesne technologie stosowane w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych mogą dotyczyć: ogniw fotowoltaicznych, morskiej energetyki wiatrowej, systemów magazynujących energię, elektrowni szczytowo – pompowych połączonych z odnawialnymi źródłami energii, stosowania odnawialnych paliw lotniczych czy samochodów elektrycznych. 

Również w produkcji urządzeń codziennego użytku wykorzystuje się nowoczesne technologie dopoprawy ich osiągów technicznych jak i do zmniejszonego zużycia energii.  

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego np. urządzenia technicznego, w typowych warunkach użytkowania go, do ilości zużycia energii przez to urządzenie. Większą efektywnością charakteryzują się urządzenia energooszczędne. Porównując ceny lodówki klasy B – 2298 a klasy F  1549, różnica w koszcie wynosi 749 zł, ale przeliczając na ilość emisji CO2 poroku użytkowania wytwarzamy 66,1 kg mniej tego gazu. Warto więc zainwestować po to by chronić środowiskoUrządzenia klasy energetycznej A czy B są droższe, ale w użytkowaniu bardziej oszczędne. 

Polska na tle innych państw Europy pod względem wykorzystania energii z OZE wypada słabo. WNorwegii to 73% głównie energia wody, w Islandii 72% z hydroenergetyki i źródeł geotermalnych, Danii 30% z energii wiatru. Litwa wykorzystuje24% a Niemcy 17%.  Polska tozaledwie 11% podobnie ja Irlandia i Wielka Brytania. Belgia i Luksemburg ok 9%, Malta i Holandia ok 7%.

Nasz kraj korzysta w dużej mierze z nieodnawialnych źródeł energii. Na 11% energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych 64% pochodzi z wiatru, 16% biomasy, 10% wody, 7% ze słońca, 3% biogazu. 

Program Czyste powietrze ma na celu ograniczenie emisji w ramach regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach „Eko Halinowa” w 2020r. zainwestowano w ponad 80 instalacji fotowoltaicznych. Urząd gminy pokrywa do 80% kosztów takiej inwestycji, przez co wkład własny kupującego ogranicza się do 20%. Na rok 2021 gmina dysponuje 3000000 zł, z przeznaczeniem na instalacje fotowoltaiczne. Koszty każdej instalacji są obliczane indywidualnie. 

Celem programu „Mój prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Od 30.08.2019r. do 06.12.2020 przekazano 1 600 000 zł namikroinstalacje PV, w formie dotacji do 50% kosztów (do 5tys. zł za jedno przedsięwzięcie).   

Mikroinstalacja to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. 

Celem taryfy fit, jest inwestycja w zakresie technologii OZE. Mechanizm ten przyczynia się doosiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów OZE, napodstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. 

System FIT polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej.  

Net metering – opomiarowanie netto. Polega na tym, że osoba, posiadająca system PV, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z niej. Jeżeli, w okresie rozliczeniowym, produkcja z instalacji była niższa niż zapotrzebowanie, wtedy kupujemy prąd na dotychczasowych zasadach. 

Środkami publicznymi są: dochody publiczne (podstawowe, bezzwrotne i stanowiące zasilenie finansowe władz publicznych), przychody publiczne (uzupełniające i zwrotne) oraz środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne środki ze źródeł zagranicznych. 

Finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne państwa, czyli procesy gromadzenia i podziału środków znajdujących się w dyspozycji władz, a przede wszystkim budżetu państwa. 

Komercyjne oferty bankowe dotyczą kredytowania gospodarstw domowych indywidualnych i spółdzielni oraz farm PV są oprocentowane od 3.5% do 6,7%. BOŚ Bank rezygnują z prowizji. Można uzyskać kredyt na kwotę do 75 000 zł , z czasem spłaty do 15 lat. 

Zasady działania fotowoltaiki (PV) – aspekt teoretyczny

Zgodnie z teorią o falowo korpuskularnej naturze promieniowania, światło słoneczne możemy traktować jako fale rozchodzące się w przestrzeni lub strumień fotonów, z których każdy niesie energię. Fotony zderzając się z elektronami przekazują im niesioną przez siebie energię. Przy odpowiednio dużej jej wartości dochodzi do zjawiska fotoemisji, czyli wybicia elektronów z orbit atomowych. Zjawisko fotoemisji elektronów zachodzi najszybciej w atomach posiadających dużą ilość elektronów walencyjnych. Takim pierwiastkiem jest krzem, który mimo że jest niemetalem, ma zdolność przewodzenia prądu. Przewodność ta jest niewielka, dlatego wykorzystuje się krzem modyfikowany, jako półprzewodnik typu „n” i „p”. Przy połączeniu ze sobą obu półprzewodników powstaje różnica potencjałów i zaczyna płynąć prąd, jeżeli doprowadzimy do układu energię fotonów, różnica potencjałów gwałtownie wzrośnie.

Sposób działania systemu fotowoltaicznego

Podstawowym elementem systemu jest ogniwo fotowoltaiczne. Wystawione na działanie promieni słonecznych staje się źródłem napięcia stałego. Ogniwa łączone ze sobą, tworząc moduły fotowoltaiczne. Połączone moduły tworzą panele fotowoltaiczne, stanowiące elementy systemu fotowoltaicznego.

W skład minimalnej instalacji domowej wchodzą panele, falownik/prostownik, dwukierunkowy licznik energii, system monitoringu.

Czynniki wpływające na sposób i efektywność działania PV:

– szerokość geograficzna – im bliżej równika tym więcej energii,

– pory roku, dnia i wielkość zachmurzenia – ilość energii jaka dociera do ogniwa,

– kierunek zgodny z kątem padania promieni słonecznych
Montaż instalacji

Najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które będą schładzane przez przepływ powietrza. Montaż instalacji na dachu, nawet umożliwiający wentylację, zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%.

Rodzaje systemów PV możemy podzielić w zależności od:

przeznaczenia produkowanej energii
– małe systemy PV
– systemy prosumenckie

– elektrownie (farmyPV)

mocy
– mikroinstalacje PV do 40kW
– małe instalacje PV od 40-200 kW
– duże instalacje  od 200 kW

napięcia sieci EE
– przyłączane do sieci niskiego napięcia (NN 230/400V)

– przyłączane do sieci średniego napięcia (SN
w Polsce >1kV), dotyczy instalacji małych i dużych >200kW
– przyłączane do sieci wysokiego napięcia (WN, 110kV), dotyczy farm PV

System fotowoltaiczny on-gird
czyli połączenie systemu fotowoltaicznego z siecią energetyczną. W ten sposób wszelkie nadwyżki prądu, których nie uda się spożytkować w bieżącym użytkowaniu, trafiają do sieci. Oczywiście podpisujemy stosowna umowę z dostawcą energii elektrycznej, który odbiera od nas prąd, jednocześnie dostarczając go nam, kiedy tego potrzebujemy.

System fotowoltaiczny off-grid
jest alternatywą dla oddawania nadwyżek energii do sieci i przechowywanie ich na własną rękę, nazywany często „wyspą”.

Definicja Prosumenta:
Prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

https://fotowoltaikaonline.pl/   

https://mojprad.gov.pl/   

https://globenergia.pl/magazyn/10-trendow-rozwoju-oze-2017r/   

https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/   

https://www.energetyka-polska.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce/   

Część referatu została opracowana na podstawie wywiadu z panią Justyną Ganko, z Urzędu Gminy Halinów  

http://www.instsani.pl/502/budowa-ogniw-fotowoltaicznych

http://www.instsani.pl/504/budowa-i-rodzaje-instalacji-fotowoltaicznych

https://stiloenergy.pl/systemy-fotowoltaiczne-on-grid-i-off-grid-porownanie/?gclid=CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbtMY_zxe51dBGbE1_deveExe0hVFBVGI2Qp3LHkWIu9Sx892ExJErBoCjj0QAvD_BwE

http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html

http://cire.pl/