Każdy z nas korzysta z energii, ale nie każdy wie skąd ona pochodzi i jakie są skutki jej produkcji.  

W tym referacie postaramy się to wytłumaczyć. 

 Energia wytwarzamy np. w elektrowniach cieplnych, jądrowych, gazowych, wodnych, słonecznych, geotermalnych i wiatrowych. W przypadku nieodnawialnych źródeł energii powstaje ona przez spalanie surowców. W 2019r. w Polsce produkcja energii elektrycznej opierała się o węgiel kamienny (48%), węgiel brunatny (26%) i gaz ziemny (9%), a z OZE 14% (elektrownie wiatrowe – 9%, biomasa – 4%, elektrownie wodne – 1%). W Polsce najwięcej jest tanich w budowie elektrowni cieplnych, które wykorzystują duże ilości surowców mineralnych i wytwarzają zanieczyszczenia szkodzące środowisku. Korzystanie z nieodnawialnych źródeł ma negatywne skutki społeczne, zdrowotne i przyrodnicze. W wyniku tego powstają chociażby tlenki azotu i siarki, które rozpuszczone w wodzie tworzą kwaśne deszcze.  

Powodują one erozję gleb, opadanie liści​, obumieranie drzew, przenikanie glinu z gleby do wody, przez co blokowana jest wymiana gazowa w skrzelach ryb, co prowadzi do ich śmierci, zakwaszenie wód, nasilenie zjawisk krasowych i zahamowanie wzrostu porostów (wskaźników czystości powietrza). Kwaśne opady mają bardzo negatywny wpływ na rośliny, niszczą skórkę, dochodzi do rozpadu chlorofilu, a to prowadzi do osłabienia procesu fotosyntezy, ograniczenia przyrostu biomasy i obumarcia liścia. Trujące opady mogą prowadzić do niszczenia zabytków i korozji metali. Aby zapobiec powstawaniu kwaśnych deszczy, należy edukować społeczeństwo, ograniczyć korzystanie z samochodów, używać pieców ekologicznych zamiast węglowych, wykorzystywać odnawialne źródła energii oraz używać filtrów kominowych.  

Podczas spalania węgla, ropy naftowej powstają liczne pyły, które zawieszone w powietrzu w zależności od typu klimatu tworzą smog kwaśny lub fotochemiczny. Zanieczyszczenia powodują zmiany w kolorze liści i niszczą tkanki. Zniszczone rośliny szkodzą zwierzętom, które je jedzą. Smog również niszczy układ oddechowy zwierząt, powoduje powstawanie niekorzystnych zmian mięśni, wypadanie zębów i osłabia kości. U ludzi nasila astmę i wywołuje alergięPOCHP, bóle głowy, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego i zawały serca.  

Efekt cieplarniany (tzw. efekt szklarniowy) to częściowo naturalne zjawisko podwyższenia temperatury, bez którego na Ziemi nie mogłoby istnieć żadne życie. Wzmaga go działalność człowieka. Gazy cieplarniane to: para wodna, dwutlenek węgla, metan, ozon i podtlenek azotu. Spalanie paliw kopalnych w fabrykach, elektrowniach i gospodarstwach domowych, wycinanie lasów (mniejsze pochłanianie dwutlenku węgla przez rośliny), spaliny samochodowe, urządzenia chłodzące i klimatyzacyjne, środki chemiczne w aerozolu, gaśnice, przetwarzanie ropy naftowej oraz beztlenowy rozkład materii organicznej zwiększa ilość gazów cieplarnianych a w konsekwencji zwiększa się efekt cieplarniany. Obserwuje się wzrost średniej temperatury powietrza o 0,2˚C na dekadę. W wielu miejscach na Ziemi zmniejsza się masa lodowców przez topnienie, co skutkuje podniesieniem się poziomu wód w morzach i oceanach, liczne powodzie na wyspach i obszarach w pobliżu mórz, lawiny górskie. Zwiększone parowanie wód oraz susze powodują zmniejszenie się zasobów wodnych. Niektóre obszary żyzne zamienią się w pustynie. Zmiany w ilości opadów deszczu mają negatywny wpływ na rolnictwo i hodowlę zwierząt. Jako wynik niekorzystnego oddziaływania na ekosystem, gatunki roślin i zwierząt muszą dostosować się do nowych warunków, a te, które tego nie osiągną, znikną z powierzchni Ziemi.  

 Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie zasoby naturalne, skutkiem tego może dojść do wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych – węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego soli kamiennej, rud miedzi, cynku i ołowiu. Co oznacza, że po wydobyciu złóż po prostu się skończą. Wielu ekspertów przedstawia skracanie zasobności tych złóż ze wskazaniem przypuszczalnych dat ich wyczerpania. Dlatego też ludzkość powinna niezwykle oszczędnie gospodarować tymi surowcami, które staja się coraz droższe i są coraz trudniej dostępne. Drugą grupę źródeł energii stanowią tzw. surowce odnawialne. Są to siły przyrody, m. in. wiatr, promienie słoneczne, energia wodna, przypływy i odpływy mórz, ciepło geotermalne. Jednakże ich wykorzystanie jest nadal niewielkie.  

Źródła:  

https://www.eden.pl/blog/czym-jest-efekt-cieplarniany-i-jego-konsekwencje  

http://exam-tech.pl/efekt-cieplarniany-jak-zapobiegac/  

https://eszkola.pl/biologia/efekt-cieplarniany-6567.html  

 https://www.forum-energii.eu/pl/dane-o-energetyce/za-rok-2019  

https://wysokienapiecie.pl/27524-energetyka-w-polsce-w-2019-roku-moc-produkcja-energii-wg-danych-pse/  

http://czystepowietrze.gov.pl/warto-wiedziec/   

https://smogowe.info/  

 https://spidersweb.pl/