Obecnymi sposobami wytwarzania energii przez człowieka jest spalanie paliw, pozyskiwanie energii z wody, słońca, wiatru czy dzięki elektrowniom jądrowym gdzie rozszczepia się jądro uranu wytwarzając przy tym wiele energii i niebezpiecznego, bardzo szkodliwego dla zdrowia życia ludzi promieniowania. Paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii są: węgiel kamiennym, węgiel brunatny,  ropa, gaz, biogazy, biomasy roślinne i zwierzęce, torf, łupki bitumiczne.

Najwięcej energii wytwarza się z węgla, jest on również największym źródłem zanieczyszczeń atmosfery. Powoduje skażenia wód gruntowych i ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziem. Zużycie tlenu i emisja CO2 powoduje tzw. efekt cieplarniany czyli zmiany klimatu, zakwaszanie jezior i degradację lasów. W kopalniach węgla dochodzi do wypadków, a górnicy narażeni są na pylicę płuc. Chorobę spowodowaną przez długotrwałe wdychanie pyłów kopalnianych. Kiedy paliwa kopalniane są spalane, zanieczyszczają powietrze, bo wydzielają szkodliwe dla człowieka dymy, gazy i pyły. Węgiel zanieczyszczony jest siarką, w wyniku czego podczas jego spalania oprócz dwutlenku węgla, powstaje również dwutlenek siarki, który jest szkodliwy. Reaguje on z wodą i w postaci opadów atmosferycznych spada na ziemię jako tzw. kwaśny deszcz, który niszczy świat organiczny. Natomiast podczas przewozu ropy czasami dochodzi do katastrof, które prowadzą do skażenia wód i zanieczyszczenia fauny i flory. Eksploatacja ropy niesie za sobą wielkie niebezpieczeństwa dla środowiska. Podczas produkcji energii w elektrowniach jądrowych powstaje bardzo szkodliwe promieniowanie. Największe promieniowanie występuje wewnątrz reaktora, dlatego istotne jest, aby osłony ze specjalnych materiałów były stale kontrolowane. Niebezpieczeństwo skażenia promieniowanie jest tylko w przypadkach awarii. Zniszczenia po takich eksplozjach są bardzo wielkie i trwałe. jedna eksplozja miała miejsce w 1986 r. w Czarnobylu na Ukrainie. Dużym problemem są też odpady promieniotwórcze, na których składowanie brakuje miejsca.

Zmiany klimatu wpływają na zdrowie publiczne na wiele różnych sposobów. Istnieją skutki bezpośrednie i pośrednie, a także takie, które występują natychmiast, oraz takie, które występują przez dłuższy czas. Zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia, zwłaszcza u dzieci i osób starszych, i może prowadzić do przedwczesnych zgonów. Inne ekstremalne zjawiska pogodowe – takie jak obfite opady, które mogą powodować powodzie – także wpływają na zdrowie publiczne, ich następstwem jest przesiedlanie osób, które straciły swoje domy, mogą również cierpieć na inne długotrwałe problemy zdrowotne, w tym stres. Powodzie mogą przenosić zanieczyszczenia i chemikalia z obiektów przemysłowych oraz ścieki. Może to prowadzić do skażenia wody pitnej i gruntów rolnych. Niewłaściwe gospodarowanie i usuwanie fekaliów i substancji chemicznych może prowadzić do tego że, wody powodziowe lub intensywniejsze spływy powierzchniowe mogą przenosić zanieczyszczenia do jezior i mórz, a część z nich może trafić do naszego łańcucha pokarmowego. Wyższe temperatury sprzyjają pożarom lasów podczas gdy niektóre pożary mogą skutkować utratą życia i mienia, wszystkie pożary powodują zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza pyłem zawieszonym. To z kolei prowadzi do nasilenia występowania chorób i przedwczesnych zgonów. Wyższe temperatury, łagodniejsze zimy i bardziej deszczowe lata sprawiają, że poszerza się obszar, na którym pewne owady przenoszące choroby (takie jak kleszcze i komary) mogą przetrwać i dobrze się rozwijać. Owady te mogą następnie przenosić choroby – takie jak borelioza, denga i malaria – na nowe obszary, gdzie wcześniej klimat im nie sprzyjał. Czystsze powietrze jest korzystne dla ludzkiego zdrowia i łagodzi zmianę klimatu, którym jest między innymi efekt cieplarniany.

Surowce które mogą się wyczerpywać to węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, uran. Co z tego wynika? Korzystanie z surowców nieodnawialnych do pozyskania energii niesie za sobą wiele szkód, wydobycie ich często wiąże się z degradacja terenu, wytwarzanie z nich energii wiąże się z ich spalaniem, co powoduje zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami, elektrownie wykorzystujące uran przyczyniają się do powstawania radioaktywnych odpadów, składowanych głęboko pod ziemią co bardzo zanieczyszcza glebę, awarie w elektrowniach atomowych powodują skarżenia na ogromną skalę, wzrost cen za energię z nieodnawialnych źródeł energii.

Źródła:

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0

https://sciaga.pl/tekst/35182-36-wplyw_procesow_wytwarzania_energii_na_srodowisko_przyrodnicze

https://blogenergetyczny.pl/jakie-sa-nieodnawialne-zrodla-energii/

https://eszkola.pl/geografia/zasoby-nieodnawialne-5796.html