Odnawialne źródła energii jeden ze sposobów wykorzystywania zasobów naturalnych. OZE to spory zbiór energii które można wykorzystać do energii elektrycznej i cieplnej, których długotrwałe wykorzystywanie nie powoduje znacznego deficytu lub, których odnawianie następuje w dość krótkim czasie. Źródła te obejmują energię wiatru (wiatraki), energię promieniowania słonecznego (kolektory), energię geotermalną, energię wodną, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy (kotły na biomasę), biogazu oraz z biopłynów. W Polsce wykorzystanie źródeł energii tylko 4% zapotrzebowania na energię.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

Polska ma najmniejsze wykorzystanie energii w UE. Można zauważyć spadek udziału węgla na rzecz gazu i źródeł odnawialnych. System energetyczny w Polsce ,,wciąż jest najmniej zdywersyfikowana w Unii Europejskiej”. ,,W 2017 r. źródła na węgiel wyprodukowały 78.4 % (133.4 TWh) całej wyprodukowanej w Polsce energii elektrycznej. Rok wcześniej to było 80 %, a w roku 2005 ponad 90 % (ok 145 TWh)”. Pod względem wytwarzania energii z wiatraków na pierwszym miejscu jest Dania, na drugim Niemcy, a na trzecim Austria. Polska natomiast jest na ósmym miejscu.

Korzystanie z OZE ma wiele zalet, dlatego państwa próbują podnieść ich udział w krajowej produkcji energii elektrycznej. Energia odnawialna najczęściej uzyskiwana jest przez elektrownie wodne, gdzie wykorzystuje się energię grawitacyjną wody (np.: prąd w rzekach), elektrownie fotowoltaiczne, gdzie wykorzystuje się promieniowanie słoneczne, elektrownie geotermalne, gdzie wykorzystuje się energię cieplną Ziemi , elektrownie wiatrowe, gdzie wykorzystuje się moc wiatru, a biopaliwa, gdzie wykorzystuje się biomasę (np.: pochodzenia roślinnego). A teraz ciekawostka czy wiesz że neutralność klimatyczna to cel, który UE chce osiągnąć do 2050 r. Oznacza to zrównoważenie ilości emisji CO2 i jego pochłaniania. Energia odnawialna w Polsce według URE, energetyka odnawialna stanowiła w Polsce w 2016 r. tylko 7%. W 2019 r. było to 9%, czyli ponad 9 GW.

Gmina Gołdap udziela dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków . Zarówno przy domach jednorodzinnych jak i wielorodzinnych . W przypadku budynków wielorodzinnych można również uzyskać dotację na wybudowanie oczyszczalni przydomowej dla całego budynku. Kwoty dotacji wynoszą 3000 tyś. złotych dla budynków jednorodzinnych i 4000 tyś. złotych do wielorodzinnych. [ 8] Czym jest program “Czyste Powietrze”? Kluczowym celem tego programu jest walka ze smogiem. Jak wiemy w dzisiejszej Polsce jest go zbyt wiele. Dużą rolę w tworzeniu smogu odgrywają nieekologiczne piece grzewcze w domach jednorodzinnych oraz kotłownie węglowe. Na ten program przeznaczono 103 miliardy złotych , kwota ta zostanie przeznaczona do 2029 roku. Program ten jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem jest on realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych spełniający odpowiednie kryteria dochodowe. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na: wymianę starych pieców zasilanych paliwem stałym, na ekologiczne źródła ciepła, montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, mikroinstalację fotowoltaiczną, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii, termomodernizacje budynku, wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku .Otrzymanie dotacji i jej warunki określa stosowny regulamin . Najwyższą kwotą jaką można otrzymać na dotację, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej, wynosi 25 tysięcy zł. lub gdy prace obejmują wyżej wymienioną instalację, można uzyskać 30 tysięcy zł. dofinansowania. [9]

Źródło:

 

Fotowoltaika jest to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się przerabianiem promieni słonecznych na energię elektryczną. [1]. Energia docierająca do nas ze słońca jest pochłaniana przez panele fotowoltaiczne (słoneczne). W nich energia przetwarza się w prąd stały. Następnie prąd przemieszcza się do falownika (invertera) i zmienia swoją postać, staje się prądem zmiennym, czyli taki jaki jest w gniazdkach. Kolejnym etapem podróży jest układ zabezpieczający, a na końcu jest licznik. Z tego miejsca prąd trafia bezpośrednio do sieci lub zużywany jest na bieżąco[2].

Panele fotowoltaiczne są zbudowane z ogniw słonecznych (elementy półprzewodnikowe, w którym następuje konwersja energii słonecznej w energię elektryczną )[3].

[4]Wyróżnia się następujące technologie wykonania paneli PV: krystaliczne, organiczne, cienkowarstwowe, kilkuwarstwowe.

Istnieją trzy rodzaje systemów fotowoltaicznych: system on-grid, off-grid i system hybrydowy. On-grid wymaga ciągłego połączenia z siecią. W razie braku zasilania wyłącza się falownik i nie możemy korzystać z naszej mikro elektrowni. Jest to tańszy system dlatego jest częściej używany. Off-grid to układ działający całkowicie poza siecią, nie jest do niej podłączony. Oznacza to pełną niezależność. Jest to już bardziej kosztowny sposób wytwarzania energii, ale za to jest wydajniejszy. Ostatnim systemem jest system hybrydowy. Hybryda to system, który może zarówno współpracować z siecią, jak i dostarczać energię bezpośrednio. [5]

Jednym z czynników klimatycznych sprzyjających i ograniczających wydajność systemu fotowoltaicznego jest natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Kolejnym czynnikiem klimatycznym jest kąt pod jakim promieniowanie pada. Żeby panele fotowoltaiczne miały jak największą wydajność ustawiamy je pod prawidłowym kątem (30-40 stopni).

Każde odchylenie od kierunku południowego będzie skutkowało spadkiem produkowanej rocznie energii. Trzecim czynnikiem jest sposób montażu instalacji. Największą wydajność mają instalacje wolnostojące, które są schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Kolejny czynnik to technologia wykorzystana do produkcji paneli fotowoltaicznych. Ten czynnik polega na uzyskaniu jak najwyższej wydajności, uzyskanie wysokiej wydajności zależy głównie od parametrów komponentów zazwyczaj paneli fotowoltaicznych i inwertera.

Sama definicja słowa „prosument” jest syntezą dwóch pojęć: „producenta” i „konsumenta”, czyli osoby, która jest zaangażowana w proces tworzenia danego produktu i jednocześnie jego konsumpcję. Dotyczy to nie tylko produktów, ale również usług. W kontekście produkcji energii elektrycznej z OZE prosument dotychczas definiowany był jako odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu energii elektrycznej[6].

Źródła:

1- https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotowoltaika

 

2- https://youtu.be/4AsLtfmkNlw

 

3- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_słoneczne

 

4- https://atumenergy.pl/n/z-czego-zrobione-sa-panele-fotowoltaiczne

 

5- https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/21219-instalacje-fotowoltaiczne-system-on-grid-czy-off-grid

 

6- https://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html

 

7- https://sunvival.pl/porady/co-wplywa-na-wydajnosc-paneli-fotowoltaicznych/

 

8- https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/prosument.html .