Odnawialne Źródła Energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków.
Energia wodna – j
est pozyskiwana przy pomocy turbin wodnych, które przekształcają ją w energię mechaniczną. Następnie, za pomocą hydrogeneratorów, energia mechaniczna przekształcana jest w energię elektryczną. Energia słoneczna może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej oraz do celów grzewczych, jest przetwarzana przy pomocy kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Energia geotermalna – jest to energia drzemiąca wewnątrz Ziemi. Gromadzi się w skałach, wodach oraz w parze. Energia wiatru jest wykorzystywana przy pomocy turbin wiatrowych zmieniających ją w energię elektryczną. Biomasę stanowią produkty, odpady czy pozostałości po produkcji leśnej i rolnej, które ulegają biodegradacji oraz substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
Efektywność energetyczna jest to obniżenie zużycia energii pierwotnej, mające miejsce na etapie zmiany napięć, przesyłu, dystrybucji lub zużycia końcowego energii, spowodowane zmianami technologicznymi, zmianami zachowań i / lub zmianami ekonomicznymi, zapewniające taki sam lub wyższy poziom komfortu lub usług. Polega na zmianie zachowań, które pozwalają, przy posiadaniu komfortu korzystania z energii, na bardziej racjonalne jej zużywanie.
Efektywność energetyczna dotyczy również sposobu budownictwa. Ponadto na dużych przedsiębiorców nakładany jest obowiązek przeprowadzenia audytów energetycznych co cztery lata. Efektywność energetyczną można wprowadzić we własne życie, np. wymieniając oświetlenie na ledowe, utrzymując maksymalną temperaturę 20OC w pokoju dziennym i obniżając temperaturę w nocy, nie zastawiając grzejników meblami, podczas wymiany urządzeń sprawdzając ich efektywność energetyczną, używając lodówki dostosowanej do potrzeb.
Wygląd sytuacji Polski na tle innych krajów w aspekcie z korzystania OZE. Z werdyktu w 2015 r. Polska pod względem OZE jest na 21 miejscu. Realizacja krajowych celów rozwoju energetyki odnawialnej wynosiła 21% – 40%. Udział energii odnawialnej w produkcji prądu w 2004 wynosił 2%, a w 2015 13%. Polski mix energetyczny Nasz Polski mix składa się z: 37% węgla kamiennego 24% ropy naftowej 14% węgla brunatnego  14% gazu ziemnego 9% biomasy -1% wiatru -1% wody -0% atomu -0% słońca -0% innych. Główne źródła energii odnawialnej:-Wiatr-Słońce-Woda-Energia jądrowa-Biogazy-Biomasa-Biopłyny. Jak wygląda sytuacja w krajach sąsiedzkich, w Unii Europejskiej, w innych państwach świata? Liderami są takie kraje jak:-Szwecja-Finlandia-Łotwa-Dania-Austria.
Niektóre banki oferują wsparcie finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców, np.
Bank Ochrony Środowiska S.A., który wspiera sektor OZE zapewniając dogodne rozwiązania finansowe dla jego dynamicznego rozwoju. Koszt mikroinstalacji OZE możemy ograniczyć starając się o dofinansowanie z programu Prosument na lata 2014 – 2020, zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Taryfa gwarantowana FIT to stała (w danym okresie 15 lat) cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, wytworzonej w mikroinstalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia. System FIT polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej.
Net metering, czyli opomiarowanie netto. Jest to usługa dotycząca wytwórcy a zarazem konsumenta energii z mikro instalacji fotowoltaicznej. Gdy w dzień świeci słońce nasza elektrownia fotowoltaiczna produkuje prąd. Jeżeli produkcja z instalacji jest większa niż nasze zapotrzebowanie w danym momencie, to nadwyżki prądu oddajemy do sieci. Gdy nie ma słońca lub gdy jest noc odbieramy nasze zmagazynowane nadwyżki z zakładu energetycznego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmuje się wspieraniem finansowym działań mających na celu ochronę środowiska. Instytucja prowadzi m.in. nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. Zadaniem Funduszu jest także odpowiednie zarządzanie finansami Funduszu. Banki komercyjne są przedsiębiorstwami nastawionymi na osiąganie zysku, prowadząc czynności bankowe. Podlegają nadzorowi finansowemu i ustawie prawo bankowe w odniesieniu do wspomnianych czynności bankowych.
Źródła: www.energiadlalodzi.pl , www.eea.europa.eu.pl , www.wysokienapiecie.pl , www.regiodom.pl , www.wwf.pl ,  www.gramwzielone.pl

Uzyskiwanie energii to proces ,który odbywa się w kilku etapach. Elementy instalacji to ogniwa fotowoltaiczne, które aby wytwarzać wielką ilość energii łączą się w moduły fotowoltaiczne. W ogniwach powstaje zjawisko, dzięki któremu energia słoneczna zamienia się w prąd. Elementy zbudowane z materiału półprzewodnikowego to ogniwa fotowoltaiczne przez to, że są zbudowane z takich materiałów przewodzą ładunek elektryczny w wyniku działania czynników z zewnątrz np. poprzez temperaturę lub promieniowanie słoneczne. Przy produkcji ogniw wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. Moduły zasilające falownik tworzą panel fotowoltaiczny. Elementem, który pozwala na montowanie paneli jest konstrukcja wsporcza, która ma za cel zapewnienie stabilności całego układu. Działanie paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których składają się panele, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Systemy fotowoltaiczne dzielą się na trzy podstawowe rodzaje system on-grid, system off-grid oraz system wyspowy. W systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej (on-grid) wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego na zmienny. To, czy instalacja będzie podłączona do sieci on-grid, czy będzie autonomicznie, czyli bez udziału publicznej sieci elektroenergetycznej off-grid zależy od naszej decyzji, którą musimy podjąć zanim zaczniemy załatwiać wszelkie formalności.
Czynnikami sprzyjającymi i ograniczającymi wydajność systemu fotowoltaicznego są warunki atmosferyczne. Panele fotowoltaiczne są tak zaprojektowane, że mogą pracować w zakresach temperatur otoczenia od -40°C do +85°C. Ogniwa fotowoltaiczne wykazują największą efektywność w słoneczne dni. Niemniej jednak, wysoka temperatura ogniwa słonecznego, na którą wpływ ma przede wszystkim temperatura otoczenia, przyczynia się do zmiany napięcia na panelach. W konsekwencji, przekłada się ona także na to, że spada generowana moc. Kąt pod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe. Każde odchylenie od kierunku południowego oraz pochylenie poza wskazany zakres będzie skutkowało spadkiem produkowanej rocznie energii. Sposób montażu instalacji. Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylację zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%. Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera.
Prosument jest połączeniem dwóch słów producent i konsument. Ze względu na znaczenie możemy powiedzieć, że jest to osoba, która jest zaangażowana w proces tworzenia danego produktu i jednocześnie jego konsumpcję. Pod koniec czerwca 2019 r. zaktualizowano definicję tego pojęcia, brzmi ona następująco: prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

Źródła: www.innogy.pl ,www.patrolslonce.blogspot.com , www.fotowoltaika.bruk-bet.pl , wwwstiloenergy.pl