Referat nr. 1 

Odnawialne Źródła Energii (OZE) to  źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku. 

Rodzaje OZE:
-Słońce,
-wiatr,
-woda,
-energia jądrowa,
-energia geotermalna,
-biomasa,
-biogaz. 

Technologie OZE: 

– Kotły na biomasę  na system ogrzewania składa się kocioł z instalacją grzewczą rozprowadzającą ciepło po ogrzewanych pomieszczeniach. 

– Turbiny wiatrowe – elektrownia wiatrowa składa się z wirnika oraz generatora, który wytwarza prąd z energii kinetyczneMikroelektrownie wiatrowe wytwarzają 40 W energii elektrycznej, a małe do 200 kW.  

– Turbiny wodne – energia wodna przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często opartą na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym)..  

– Pompy ciepła – urządzenia przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, zgromadzoną w powietrzu, gruncie czy wodzie i z tzw. energii otoczenia na ciepło użytkowe służące do ogrzewania budynków, ciepłej wody lub chłodzenia.  

– Mikrobiogazownie – instalacja przetwarzające odpady organiczne na energię. Składa się  z komory fermentacyjnej, zbiornika na biogaz oraz agregat kogeneracyjny, służący do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.  

– Kolektory słoneczne  służą do przemiany energii promieniowania słonecznego w ciepło, stosowana  Są  istotną częścią instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej (cwu) lub wspomagającej ogrzewanie pomieszczeń (CO) w budynku; 

 Fotowoltaika  opis w referacie drugim.     

 Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie  z 20 maja 2016 roku : Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.”  

Sposoby zwiększenia  efektywności energetycznej: 

– stosowanie izolacji termicznej budynków, 

– modernizacja oświetlenia, 

 poprawę izolacji instalacji przemysłowych, 

– ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej (pulsującej między źródłem energii, a odbiornikiem, nie zamienionej na pracę użyteczną lub ciepło) 

– stosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych. 

Korzyści wynikające ze zwiększenie efektywności energetycznej: 

– oszczędności w wydatkach za energię elektryczną, 

– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, 

– poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie wydatków zdrowotnych, 

– bezpieczeństwo narodowe (zmniejszenie importu energii z zagranicy, spowolnienie tempa wyczerpania krajowych zasobów energii).  

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE 

Udział Polski w OZE  wciąż pozostaje niski.W 80% korzystamy z węgla, a  według URE, wykorzystanie energetyki odnawialnej w naszym kraju (w 2016 roku) stanowiło zaledwie 7%, a w roku 2019 – 9%.  W 2015 roku, Polska zajęła 21 miejsce w rankingu użycia OZE w państwach Unii Europejskiej.  Nie są to dobre wyniki na tle innych krajów, np. Szwecji, (gdzie udział OZE w 2015 wynosił 53,9%) czy Finlandii (39,3%).  

Rozkład procentowy OZE w Polsce za 2019r (GUSprezentuje się następująco: 

Biopaliwa stałe – 65,56% 

Energia wiatru 13,72% 

Biopaliwa ciekłe 10,36% 

Biogaz  –3,15%  

Energia słoneczna – 1,40%  

Odpady komunalne –1,08%  

Energia geotermalna –  0,26% 

Wspieranie finansowe mikroinstalacji OZE w Polsce 

Program „Czyste Powietrze ” to program, którego celem jest walka ze smogiem, w ramach tego projektu właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą wyremontować źródła ciepła i termomodernizację domu. Wysokość dotacji z wcześniej wspomnianego programu wynosi od 30 do 37 tysięcy złoty, o dotację z programu „Czyste Powietrze” złożono już 222 120 wniosków. Projekt ten nawiązał porozumienie z 1156 gminami, a łączna wartość wsparcia wyniosła prawie 4 miliardy złotych! 

Taryfy FIT – formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff). 

Net metering – czyli oprocentowanie netto to usługa dotycząca wytwórcy a zarazem konsumenta energii z mikro instalacji fotowoltaicznej, w takim rozliczeniu odejmuje się ilość energii zakupionej z sieci od ilości energii wyprodukowanej we własnej instalacji. 

WFOŚIGM –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej jest to instytucja finansowa, która zajmuje się m.in: wspieraniem działań proekologicznych, zarządzaniem funduszami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 

Na oficjalnej stronie WFOŚIGM znajdują się informacje o takich projektach jak m.in: Program Czyste Powietrze , Moja Woda.

 Źródła: 

https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/co-to-jest-net-metering-i-jak-to-wyglada-w-praktyce.html 

https://www.wfosigw.katowice.pl/o-funduszu.html 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.4.8.pdf 

https://www.rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce 

 

Referat nr. 2 

Fotowoltaika jest uznawana za najbardziej przyjazną środowisku technologię wytwarzania energii elektrycznej .Fotowoltaika zajmuje się przekształcaniem energii słonecznej w energię elektryczną, która następnie trafia do gniazd elektrycznych w domach. Pozyskiwaniu energii elektrycznej nie towarzyszą żadne zanieczyszczenia środowiska. 

Panele fotowoltaiczne, które używane są do wytwarzania energii, składają się  z: 

 • ogniw fotowoltaicznych – zachodzi w nich zjawisko fotowoltaiczne, czyli zjawisko fizyczne, które polega na wytwarzaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego, 
 • licznik dwukierunkowy – mierzy przepływ prądu, 
 • falownik – przekształca prąd stały na prąd zmienny. 

Jak panele fotowoltaiczne produkują prąd? 

 1. Światło słoneczne pada na panele fotowoltaiczne.
 2. Zachodzi zjawisko fotowoltaiczne i powstaje prąd stały.
 3. Falownik przekształca prąd stały na prąd zmienny, który trafia do gniazdek i zasila sprzęty domowe.
 4. Prosument wykorzystuje od 70% do 80% prądu, reszta trafia do sieci. 

Rodzaje systemów fotowoltaicznych: 

 • on-grid – skład instalacji to: panele fotowoltaiczne, inwerter, konstrukcja mocująca oraz licznik dwukierunkowy. System ten działa w sposób napisany powyżej. Umożliwia on sprzedaż wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. 
 • off-grid – system ten, różni się od poprzedniego tym, że nie można sprzedawać energii w sieciach energetycznych. Sprzedaż jest uniemożliwiona, ponieważ prąd gromadzony jest w akumulatorach. Instalacje off-grid są droższe od on-grid 
 • hybrydowy – jest to połączenie systemu on-grid z off- grid. System składa się z paneli fotowoltaicznych wspieranych dodatkowym zasilaniem z turbiny wiatrowej, generatora prądu lub sieci publicznej. 

Czynniki mające wpływ na działalność fotowoltaiki: 

 • nachylenia dachu (o niskim nachyleniu lepiej działają latem, o wysokim – zimą; w Polsce optymalne nachylenie -35 stopni), 
 • natężenie promieniowania słonecznego, 
 • kąt padania na ogniwo, 
 • warunki atmosferyczne,  
 • orientacji paneli względem południa 
 • zacienienia 

Prosument – osoba, która posiada własną instalacje fotowoltaiczną. 

Jak obliczyć czas zwrotu inwestycji ? 

  W Polsce średnie gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku 4000kWh energii. 

 • 1 kWh energii to ok. 0,6 zł 
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW daje prąd o wartości 2200 zł rocznie 
 • instalacja 4 kW kosztuje inwestora 30 tys zł 
 • przy takiej cenie na zwrot inwestycji trzeba czekać prawie 14 lat (przy  wzroście cen za energię elektryczną okres ten będzie się skracał) 

Źródła: 

https://www.rachuneo.pl/artykuly/fotowoltaika-i-jak-dziala 

https://fotowoltaikaonline.pl/efektywnosc 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_fotowoltaiczne 

 Piotr Kardasz „Energia – powstawanie, przetwarzanie”, Wrocław 2017