Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka: 

Energię określa się jako skalarną wielkość fizyczną charakteryzującą stan materii, jako zdolność do wykonania pracy. Wyróżniamy różne rodzaje energii: kinetyczną, sprężystości, cieplną, jądrową.  

Najważniejsze i najczęściej wykorzystywane surowce do wytwarzania energii to: 

– węgiel kamienny,  

– węgiel brunatny,  

– gaz ziemny,  

– ropa naftowa, 

– uran (wykorzystywany w elektrowniach jądrowych).  

 

Nieodnawialne surowce to produkcji energii elektrycznej, można podzielić na trzy grupy: stałe, płynne i gazowe. Klasyczne elektrownie wykorzystujące paliwa konwencjonalne działają, opierając się na procesie spalania, któremu towarzyszy uwalnianie energii cieplnej. Energia ta wykorzystywana jest do produkcji pary wodnej, która w turbinach zamieniana jest na energię elektryczną. 

Alternatywne, korzystne dla środowiska źródła energii to:

energia słoneczna; 

energia wiatrowa;  

energia wody;

energia geotermalna;  

biomasa; 

Pozyskiwanie energii z OZE odbywa się w wyniku przemian  energii pierwotnej poprzez: reakcje chemiczne,  przekształcenie energii mechanicznej welektryczną, metodę heliotermiczną, metoda helioelektryczną, konwersję energii cieplnej na energię elektryczną. 

Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze: 

Energetyka oparta na spalaniu surowców kopalnych znacznie obciąża środowisko naturalne i jest mało efektywna. Obecne użytkowanie paliw, które zaspokajają potrzeby energetyczne świata, powoduje emisję około 25 mld t dwutlenku węgla rocznie i stopniowy wzrost jego stężenia w atmosferze.  

Główne źródła zanieczyszczeń powietrza: 

–  przemysł wydobywczy, przetwórczy, energetyczny i transportowy, 

– spalanie paliw kopalnych przez ludność, np. węgiel, 

– rolnictwo wielkotowarowe (np. emisja metanu). 

 

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 

– punktowe – duże zakłady przemysłowe, 

– rozproszone – lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe, 

– liniowe – są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne, transport lotniczy. 

Skutkami zanieczyszczeń powietrza przez spalanie paliwa kopalnego są: 

– kwaśne deszcze – zawierają kwas siarkowy powstały w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami siarki, ze spalania zasiarczonego węgla, oraz kwas azotowy powstały z tlenków azotu; 

– smog – zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenie pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł; 

– dziura ozonowa – spadek zawartości ozonu (O3) w wyniku emisji gazów cieplarnianych (metan, freony, podtlenek azotu, halon, gazy przemysłowe), 

– efekt cieplarniany (głównie za sprawą CO2) – zjawisko powodujące wzrost temperatury Ziemi oraz zmiany klimatyczne. 

Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych; 

problemy zdrowotne : 

 – choroby układu oddechowego: astma, obstrukcyjna choroba płuc, częste zakażenia górnych dróg oddechowych, chroniczny kaszel, niewydolność płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nowotwory płuc; 

  choroby układu krążenia: zaburzenia krążenia, nadciśnienie, zawał, wylew, niewydolność serca, zmiany miażdżycowe;  

  choroba Alzheimera; 

   przedwczesne porody, niższa masa dziecka; 

 cukrzyca; 

  alergie wziewne i skórne; 

  obniżenie odporności; 

 problemy z pamięcią i koncentracją; 

  stany depresyjne i poczucie niepokoju; 

  zmiany anatomiczne; 

  rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych przenoszonych przez żywe organizmy  

( Zmiany  klimatyczne przyczyniają się do wzrostu ich populacji i poszerzenia terytorium ich występowania). 

 

problemy społeczne: 

 migracje (opuszczanie terenów narażonych na powodzie,  wysoka temperaturę, suszę, głód); 

  zubożenie ludzi niektórych obszarów rolnych; 

  pogłębianie nierówności społeczno – ekonomicznych, 

  konflikty społeczne. 

 

Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika: 

Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa naturalne, co prowadzi do wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych – węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego. 

 

Wyczerpywania się surowców energetycznych pociąga następujące skutki: 

 

– wzrost ceny energii i surowców w miarę ich wyczerpywania się; 

– coraz mniejsza opłacalność wytwarzania energii ze złóż; 

– zmiany ekonomiczne; 

– ubóstwo krajów; 

 konflikty polityczne; 

– dywersyfikacja (zróżnicowanie) źródeł produkcji energii; 

–  uzależnienia od zagranicznych dostaw surowców energetycznych. 

 

Źródła: 

 

http://geografia24.pl/energetyka-na-swiecie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii 

 

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu