Odnawialne źródła energii, to takie, których używanie  nie szkodzi środowisku naturalnemu, a ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie, ponieważ są stosunkowo szybko odnawiane. Do najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej zaliczamy przede wszystkim energię słoneczną, energię wiatru i wody, energię geotermalną oraz energię pozyskiwaną z biomasy. Jeśli chodzi o Polskę nasz kraj zajmuje 21 miejsce w Unii Europejskiej pod względem rozwoju OZE. W 2015 roku udział „zielonej” energii w zużyciu ogółem w Polsce wyniósł 11,77% . Niemcy, które miały być liderem, zajęły zaledwie 18 lokatę. Polska jest wśród dziewięciu państw najbardziej oddalonych od, uzgodnionego z Unią Europejską, „zielonego” celu na 2020 rok, który dla naszego kraju wynosi 15%. Polska to jeden z najbardziej uzależnionych od emisji paliwa ─ węgla brunatnego (choć już znacznie mniej od kamiennego).

Jednym z programów, które mają na celu wspieranie inwestycji związanych z wymianą starych źródeł ciepła oraz wsparcie finansowe przeznaczone na inne prace zmierzające do poprawy efektywności cieplnej budynków oraz mieszkań (termoizolacja obiektów) jest program ,,Czyste Powietrze” Zgodnie z danymi ze strony internetowej należącej do programu – program ten przewiduje dwa rodzaje dotacji. Podstawowa to 30 000 zł (tzw. dofinansowanie podstawowe zarezerwowane dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego świadczenia). Rozszerzona sięga natomiast aż do 37 000 złotych (tzw. dofinansowanie podwyższone – kierowane do beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu świadczenia).

 Net metering – rozliczenie w praktyce

Prosumenci energii odnawialnej mogą zużyć całą wyprodukowaną energię lub wprowadzić ją do sieci gdzie jest magazynowana, a następnie otrzymać opust. Dzięki systemowi net meteringu nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w sieci energetycznej przez okres 365 dni. Wielkość opustu zależna jest od wielkości instalacji.

W przypadku mikroinstalacji 

– do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,

powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

Taryfa gwarantowana (FiT z ang. feed-in tariff) – to stała (w danym okresie 15 lat) cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej , wytworzonej w mikro-instalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia – gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Dużym plusem tej formy wsparcia jest fakt, iż każda osoba fizyczna, nawet ta prowadząca działalność gospodarczą może sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej przez okres wyżej wspomnianych 15 lat , dzięki czemu możemy optymistycznie myśleć o zwrocie poniesionych kosztów (realnie w 7-8 lat). Wysokość taryf (stawek) gwarantowanych została ustalona w nowelizacji ustawy OZE i podzielona została na dwie wartości odpowiadające mocy generatora fotowoltaicznego (moc wyjściowa modułów słonecznych). Ich kształt wygląda następująco :

 

 • Instalacja fotowoltaiczna do 3kW sprzedaż energii za 0,75zł/kWh (12szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).
 •  Instalacja fotowoltaiczna od 3kW do 10kW sprzedaż energii za 0,65zł/kWh (maksymalnie 40szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).

Taryf gwarantowanych nie można łączyć z jakąkolwiek formą wsparcia (dotacje, preferencyjne kredyty 1%). Podczas obliczania okresu zwrotu instalacji pod uwagę należy brać m.in. możliwości budynku/gruntu, powierzchnię dachu/działki, właściwy system wsparcia, cenę energii, koszty instalacji oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną prosumenta (jeżeli instalacja ma produkować energię w większości na użytek własny). Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. 

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników do wkładu energii biorąc pod uwagę na przykład budynek mieszkalny jest to stosunek czyli relacja wkładu energii cieplnej do uzyskania komfortu cieplnego jego mieszkańców

 

Źródła wiedzy:

 1. wysokienapiecie.pl/2152-udziale-oze-w-polsce-ue-2016/
 2. rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce
 3. promika-solar.pl/program-czyste-powietrze/
 4. columbusenergy.pl/blog/net-metering-czyli-jak-dziala-system-opustow/
 5. sigenergia.pl/aktualnosci/item/274-taryfy-gwarantowane-dla-fotowoltaiki-fit
 6. nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Polega ono na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna – w jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne. Istnieją czynniki sprzyjające i ograniczające wydajności systemu fotowoltaicznego- natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. 

Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe. 

Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylację zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%. 

Cień padający na dany panel fotowoltaiczny powoduje jego wyłączenie. Jest to niezbędne, przysłonięty panel obniżałby wydajność całego obwodu. Przylepione do paneli liście lub duże ptasie odchody również generują zacienienie na panelu, co wpływa negatywnie na uzyski oraz zwiększa ryzyko wystąpienia hot-spotów.Cień przesuwa się w ciągu dnia, stąd komin czy słup nie uniemożliwiają działania paneli, ani nie wyłączają ich na cały dzień, jednak zasada jest prosta – im więcej cienia, tym mniej prądu. Warto rozważyć, gdzie dokładnie pada cień w skali roku. On-grid wymaga ciągłego połączenia z siecią. W razie braku zasilania z niej wyłącza się również falownik. Nie możemy wówczas korzystać z prądu z własnej mikroelektrowni, chociaż właśnie wtedy byłoby to najcenniejsze. Takie właśnie systemy buduje się najczęściej, są najtańsze. Eksploatacja okazuje się najkorzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia. W gospodarstwach domowych nawet ¾ wytworzonej energii nie jest nam potrzebne akurat w chwili jej powstania.

Najprościej jest móc przekazać ją wówczas do sieci, a odebrać zupełnie w innym okresie. Może to nastąpić nawet kilka miesięcy później, jednak w zamian musimy oddać naszemu dostawcy energii 20% z tego co przekazujemy do sieci. Wbrew pozorom jest to i tak bardzo dobry dla prosumenta układ. 

Off-grid to układ działający całkowicie poza siecią, w ogóle do niej nie podłączony. Oznacza to pełną niezależność, ale także sporo problemów do rozwiązania. Przede wszystkim przed jego zbudowaniem powinniśmy dobrze się zastanowić czego właściwie oczekujemy.

Zmieniać się bowiem będzie:

 • liczba i wymagana moc paneli PV;
 • parametry inwertera, ewentualnie przetwornicy napięcia i regulatora ładowania akumulatorów;
 • liczba, rodzaj i wymagana pojemność akumulatorów jako naszego magazynu energii.

Prosument- Termin ten pochodzi od wyrazów „producent” i „konsument”. W kontekście ochrony środowiska pod pojęciem tym rozumiany jest wytwórca energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Źródła wiedzy:

 1. patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html
 2. fotowoltaikaonline.pl/efektywnosc
 3. teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/prosument.html
 4. budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/21219-instalacje-fotowoltaiczne-system-on-grid-czy-off-grid