1.

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda, a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz oraz biopłyny. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi, powietrza, wody oraz spalanie biomasy. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są źródła nieodnawialne, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale, np. ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników energetycznych danej instalacji lub urządzenia, do ilości energii, jaką włożyłeś w to urządzenie. Często do wykonywania jakiejś czynności zużywamy pewną ilość energii. Jeżeli zaś zmniejszymy liczbę zużycia energii do tej czynności – uzyskamy daną efektywność. Aby wprowadzić efektywność energetyczną należy zacząć od znalezienia miejsc, w których wykorzystuje się niepotrzebnie dodatkową energię i zmniejszyć jej wykorzystanie. Efektywność energetyczną wprowadza się na bardzo wiele sposobów i w różnych dziedzinach. W przemyśle można ją zastosować poprzez projektowanie budynków, które zawierać będą: energooszczędne oświetlenie, szczelne okna – aby nie marnować ciepła, dobre źródła ogrzewania, które nie będą potrzebować dużej ilości energii.

Eurostat podał, że w 2018 r. udział OZE w konsumpcji energii w elektroenergetyce, ciepłownictwie i w transporcie wzrósł na poziomie całej Unii Europejskiej do 18%. wobec unijnego celu na rok 2020 na poziomie 20%. Dziewięciu państwom brakuje od 1 do 4 pkt proc. (tutaj jest Polska), a cztery państwa muszą zwiększyć krajowy udział OZE o więcej niż 4 pkt proc.

Unijnym liderem, w udziale zielonej energii w krajowym miksie konsumpcji energii brutto w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie, jest Szwecja (54,6%), kolejne są: Finlandia (41,2%), Łotwa (40,3%), Dania (36,1%).

Fotowoltaika jest jedną z najpopularniejszym form OZE. System paneli solarnych jest też najbardziej dostępnym dla gospodarstw domowych źródłem zielonej energii. Jest to energia darmowa, ale koszty generuje zakup paneli i ich montaż. Aby umożliwić większej liczbie osób dostęp do zielonej energii wprowadzono zatem wiele dotacji. Obecnie dostępne są programy, które nie tylko cieszą się dużą popularnością, ale realnie pomagają obniżyć koszty montażu mikroinstalacji. Poniżej przedstawiam informacje na temat ogólnopolskich oraz regionalnych programów oferujących dofinansowanie do fotowoltaiki. 

Mój Prąd – jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, zainteresowanych fotowoltaiką – dofinansowanie może uzyskać każdy, kto zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. W praktyce przeciętne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego wynosi ok. 3,5 kW, co oznacza, że program dotyczy szerokiego grona odbiorców. Korzystając z rządowego wsparcia, jesteś w stanie pokryć nawet połowę poniesionych kosztów. Zwrot maksymalnie wynosi 5000 zł netto. Program Mój Prąd pozwala skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki czemu instalacja nie obciąża domowego budżetu. Finansowanie pochodzi ze środków NFOŚiGW.

Program Prosument 2 realizowany jest w ramach NFOŚiGW. Dzięki niemu można zamontować fotowoltaikę o mocy nieprzekraczającej 40 kW. Dotacje polegają na udzieleniu pożyczki lub kredytu na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 1% oraz maksymalnym okresem finansowania trwającym 15 lat. Inną możliwością jest uzyskanie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych o wartości 15% lub 30% kosztów inwestycji. Beneficjenci programu nie mają możliwości uzyskania dofinansowania na fotowoltaikę z innych środków publicznych.

Taryfa FIT polega na dofinansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Jest to cena, jaką państwo płaci dostawcom energii pozyskiwanej z OZE. Obejmuje ona tylko instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Instalacja ta może produkować energię tylko poprzez biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię lub przez biomasę.

Net metering to wsparcie dla lokalnych prosumentów. Polega na rozliczeniu się przez odjęcie ilości energii zakupionej z sieci od ilości energii wyprodukowanej we własnej instalacji.

Gminy coraz częściej wprowadzają programy gminne mające na celu wspomożenie inwestycji związanych z OZE. Przeznaczają część pieniędzy z środków publicznych, czyli zasobów pieniężnych państwa, na rozwój takich inwestycji.

Przykładem dofinansowania ze środków publicznych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansuje on ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Jedną z ofert bankowych jest Bank BOŚ. Oferuje on klientom kredyt na instalację paneli fotowoltaicznych. Kwota kredytu to 5-250 tys. zł. Również PKO BP oferuje kredyt dla gospodarstwa domowego na maks. 50 tys.

Źródła:

www.atmoterm.pl

cire.pl

wwf.pl

change.kig.pl

globenergia.pl

dnawialnaenergia-sloneczna.com

fotowoltaikaonline.pl

pieniadze.rp.pl

edisonenergia.pl

 

2.

Jedną z najprężniej rozwijających się nowoczesnych technologii OZE jest fotowoltaika.

Fotowoltaika jest gałęzią energetyki opartą o wykorzystywanie energii słonecznej

Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Podstawą ich budowy, są półprzewodnikowe złącza typu n-p. W ogniwie dochodzi do efektu fotowoltaicznego w skutek czego zostaje wygenerowany prąd.

Efekt fotowoltaiczny to reakcja zachodząca w półprzewodniku na skutek działania promieni słonecznych. Prowadzi ona do powstania nośników ładunku. Jest to zjawisko typu wewnętrznego, ze względu na to, że zachodzi wewnątrz materiału.

Na jeden panel PV składa się około 40 ogniw fotowoltaicznych. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny (230V).

Rodzaje systemów fotowoltaicznych:

  • System on-grid – wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej
  • System off-grid jest systemem autonomicznym tj. niepodłączonym do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub zasilania układów wydzielonych
  • System wyspowy – występuje podłączenie do sieci elektroenergetycznej jak również system ten posiada akumulatory

Czynniki wpływające na efektywność działania systemu fotowoltaicznego:

Optymalnym rozwiązaniem w Polsce jest dach o pochyleniu 35°

Cień padający na dany panel fotowoltaiczny powoduje wyłączenie całego modułu lub jego części.

Zazwyczaj najwięcej energii z paneli PV uzyskuje się między majem a lipcem. Mimo to, panele słoneczne efektywniej wykorzystują światło docierające zimą i na jesień, niska temperatura korzystnie wpływa na działanie fotowoltaiki.

Inwerter i przewody powodują pewne straty w przekazywanej mocy.
Zimą uzysk z fotowoltaiki jest mniejszy niż latem.

Kim jest prosument?

Prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

Przeciętna instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 5 kW to wydatek ok. 30 tys zł.

Źródła wsparcia finansowego na instalacje fotowoltaiczną:

  • Program „Mój prąd
  • Program „Czyste powietrze
  • Program Agroenergia

Reasumując stale zwiększające się zanieczyszczenie powietrza i coraz droższe pozyskiwanie paliw kopalnych, a tym samym rosnące ceny, wymuszają na nas zmianę w podejściu do energetyki. Z wykorzystaniem promieniowania słonecznego z powodzeniem ograniczymy nasze wydatki na prąd, przyczyniając się tym samym do troski o klimat dla kolejnych pokoleń. Prąd wygenerowany w skutek efektu fotowoltaicznego w ogniwie jest ekologiczny oraz tani. Efektywność fotowoltaiki w Polsce jest bardzo wysoka, jest bowiem wyższa niż w Niemczech.

Źródła:

https://www.inteligentnybudynek.eu/panele-fotowoltaiczne-szyte-na-miare-kompleksowe-rozwiazania-dla-zakladow-produkcyjnych/

https://enerad.pl/aktualnosci/fotowoltaika-zima-jaka-jest-wydajnosc-jak-przebiega-montaz/

https://elektromasters.com.pl/o-nas/najczesciej-zadawane-pytania/

https://heliosstrategia.pl/tpost/jt0uk52tuu-od-czego-zaley-efektywno-instalacji-pv

https://fotowoltaikaonline.pl/efektywnosc

https://syntezaoze.pl/blog/efekt-fotowoltaiczny/

https://poprostuenergia.pl/blog/dofinansowania-na-fotowoltaike-wsparcie-finansowe-dla-domowych-instalacji-fotowoltaicznych/

https://solarhub.pl/wiedza/fotowoltaika/

https://stiloenergy.pl/prosument-czyli-kto-nowa-definicja-w-nowelizacji-ustawy-o-oze/