Zadanie 1.2

W dzisiejszych czasach nie można sobie wyobrazić codziennego życia bez energii. W otaczającym nas świecie, wszystkie urządzenia, fabryki, aby działać muszą wykorzystywać i przetwarzać energię. Przez to, że powstaje coraz więcej zakładów przemysłowych, sprzętu elektronicznego, zapotrzebowanie na energię jest ogromne.

Spośród wszystkich form energii z jakich dziś korzystamy możemy wyróżnić źródła odnawialne i nieodnawialne.

Energia odnawialna to:

Energia wodna – dawniej wykorzystywana do napędu np. młynów, za pośrednictwem kół wodnych. Obecnie energię wodną przetwarza się na energię elektryczną za pomocą elektrowni wodnych i zainstalowanych w nich turbin. Turbiny zbudowane są z wirników wyposażonych w łopatki. Taki wirnik pod wpływem przepływu wody obraca się przetwarzając energię wody na energię mechaniczną. Ta z kolei za sprawą sprzężonej z turbiną prądnicy wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej.

Energia wiatru– przekształcana jest na energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, wykorzystywana bywa również jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych. Turbiny wiatrowe wyposażone są w wirniki z łopatami. Napływający na nie wiatr wprawia wirnik w ruch. Obracający się wirnik przekazuje następnie energię mechaniczną do generatora. Generator, zwany prądnicą, przetwarza ją z kolei na energię elektryczną.

Energia słoneczna – otrzymywana jest ze Słońca. Przekształcając energię słoneczną na energię cieplną stosuje się panele słoneczne. Wychwytują one energię słoneczną i konwertują ją na ciepło. Kolektory słoneczne możemy zastosować do podgrzania wody w budynkach mieszkalnych, basenach i przedsiębiorstwach. Przekształcając natomiast energię słoneczną na elektryczność instaluje się panele fotowoltaiczne. Wychwytują one energię słoneczną i konwertują ją w elektryczność w oparciu o krzem.

Geotermia – jest to energia cieplna z wnętrza Ziemi. Nośnikiem ciepła jest woda, bądź para wodna. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty. Następnie należy w pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonać drugi odwiert. Nim woda geotermalna po odebraniu ciepła będzie wtłaczana z powrotem do złoża. Stosuje się ją do centralnego ogrzewania, a także do produkcji energii elektrycznej.

Biomasa – to substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji. Rozumie się przez nią odpady pochodzące z gospodarstw domowych i przemysłu. Pozyskiwanie energii z biomasy odbywa się poprzez jej spalanie. Uzyskane w tym procesie ciepło wykorzystuje się następnie do wytwarzania energii elektrycznej.

Posiadamy również nieodnawialne źródła energii. Są to wszystkie surowce kopalne, które można zamienić w energię. Powstawały one przez wiele lat i nie zaczną się pojawiać ponownie. Dziś nic nie zapowiada zaistnienia takich warunków, jakie w przeszłości zapoczątkowały ich tworzenie. Należą do nich: węgiel kamienny i brunatny. Spalanie węgla jest powszechnym sposobem otrzymywania energii. Jednak najbardziej przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jego nadmierne spalanie prowadzi do zanieczyszczenia atmosfery, skażenia wód gruntowych i gleby. Powoduje emisje dwutlenku węgla do atmosfery, co z kolei prowadzi do powstania tzw. efektu cieplarnianego, który prowadzi do poważnych zmian klimatycznych naszej planety (łagodnych zim, upalnych lat, powodzi, trąb powietrznych).W wyniku spalania węgla do atmosfery dostają się związki siarki co prowadzi do powstania kwaśnych deszczy, które są szkodliwe dla człowieka, fauny i flory. Zjawiskiem powstałym z mieszaniny dymu spalinowego i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak mgły – jest smog. Skutki zdrowotne smogu odczuwamy wszyscy. Głównymi są skrócenie długości życia, choroby układu oddechowego i krążenia oraz ryzyko takich chorób jak nowotwór. Smog to nie tylko negatywny wpływ na nasze zdrowie. Prowadzi również do zanieczyszczenia gleb, podnosi poziom stężenia rakotwórczych substancji w ziemi.

Ropa naftowa natomiast jest mieszaniną węglowodorów. Powstała ze szczątków roślinnych i zwierzęcych. To na jej bazie powstają wszelkie paliwa płynne napędzające różnego rodzaju silniki spalinowe. Jest to bardzo niebezpieczny surowiec dla środowiska. Zdarzają się przykre katastrofy przy transportowaniu tego surowca. Prowadzą do skażenia środowiska oraz śmierci zwierząt. Szacuje się, że za ok. 30 lat, może jej całkowicie zabraknąć.

Gaz ziemny – występuje w złożach wraz z ropą naftową. Spośród wszystkich paliw kopalnych, które wydobywa się z Ziemi, jest najmniej szkodliwy dla środowiska.

Bez ropy, gazu i węgla nie byłoby energetyki, transportu, przemysłu, rolnictwa. Jednak coraz szybsze ich zużywanie prowadzi nie tylko do wyczerpywania się źródeł energii. Ich eksploatacja niesie wiele problemów związanych z degradacją środowiska naturalnego w którym żyjemy. Dlatego warto zastanowić się, czy naszą wiedzę, energię i pieniądze wraz z postępem technologicznym nie zainwestować w odnawialne źródła energii.

Źródła wiedzy:

http://ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/

https://www.zielonywybor.pl/energia-sloneczna

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/wydawnictwaFiles//2013/9_Academic%20Journals%20Poznan%20University%20of%20Technology_74/!27_3_Michalak.pdf

https://globalna.ceo.org.pl/wiedza-o-spoleczenstwie-geografia-godzina-wychowawcza/artykuly/eksploatacja-zasobow-naturalnych