Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła, które są niewyczerpalne i przyjazne środowisku.  Są to: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale  morskie biomasa, energia geotermalna i energia jądrowa. Dzięki nim unikamy spalania paliw kopalnych i surowców nieodnawialnych oraz zapobiegamy procesowi globalnego ocieplenia. 

Efektywność energetyczna to ilość wytwarzanej energii, np. odnawialnej 
i nieodnawialnej, tworzona w tym samym czasie przez konkretne źródła energii. Efektywność energetyczna odnawialnych źródeł energii jest wyższa niż efektywność źródeł nieodnawialnych.  

Sytuacja Polski na tle innych krajów w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii nie jest najlepsza. W 2020 roku nasz kraj miał osiągnąć udział OZE na poziomie 15% w ogólnej konsumpcji energii, jednak do końca 2020 roku nie udało się spełnić tego celu.Polska pod tym względem wypada gorzej niż zdecydowana większość państw Unii Europejskiej. Co więcej, mamy niższy udział OZE niż europejskie kraje, które nie należą do Unii Europejskiej, takie jak Serbia (20,3 proc.), Kosowo (24,9 proc.), Albania (34,9 proc.) czy Czarnogóra (38,8 proc.).Zdecydowanym liderem, nie tylko w gronie europejskich państw poza Unią Europejską, jest Norwegia, gdzie udział zielonej energii zużywanej w elektroenergetyce, cieple i transporcie w 2018 roku wynosił aż 72,8 proc. Według danych Eurostatu w 2018 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej osiągnął 18 procent, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 roku (8,5 procent). 

W Polsce występuje możliwość wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE, służy do tego program Czyste Powietrze. Jest to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła (głównie odejście od pieców na źródła wysokoemisyjne i przejście na piece  na źródła niskoemisyjne) oraz prace związane z termomodernizacją lub możliwość przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Program ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Od 14 lipca 2018 r. wytwórcy energii elektrycznej w biogazowniach oraz w instalacjach wodnych mogą skorzystać z nowego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii opartego na systemie taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz systemie dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium) 

Wysokość wsparcia w systemie FIT uzależniona jest od ceny referencyjnej przewidzianej dla poszczególnych rodzajów instalacji, a także mocy jednostki wytwórczej. 

Net metering jest to rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) określa zasady udzielania i umarzania pożyczek a także udzielania dotacji z jego środków na działania dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym mieści się program Czyste Powietrze. 

W zależności od gminy dotacja na fotowoltaikę, w postaci pokrycia kosztów kupna podzespołów  i ich montażu może być uruchomiona już na etapie planowania instalacjiSystem wsparcia, jakim są dotacje, pomaga osobom na różnych etapach budowy domu oraz użytkowanych już budynków. Jednym z celów dotacji fotowoltaiki jest ochrona środowiska. Założenie paneli pozwala na korzystanie z naturalnego i odnawialnego źródła energii. 

Obecnie banki proponują przystępne oferty w kwestii kredytów na inwestycje OZE  (zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii).  Dzięki takim ofertom coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na założenie instalacji fotowoltaicznych. 

Ogniwa fotowoltaiczne są podstawowym i najmniejszym elementem paneli fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne to półprzewodniki, które przetwarzają energię z promieni słonecznych w  prąd elektryczny. Gdy promienie słońca padają na ogniwo, zachodzi tzw. zjawisko fotowoltaiczne. Proces ten zaczyna się w panelach słonecznych, gdzie rozpędzone fotony wybijają elektrony walencyjne jednej z dwóch części ogniwa, które dążą do zapełnienia dziur drugiej warstwy. Jednakże połączenie między nimi nie pozwala na przemieszczenie się między warstwami. Takie przemieszczanie się elektronów to prąd stały. Prąd jest przekazywany do falownika przekształcającego go w prąd zmienny używany w domu. Ogniwa fotowoltaiczne  zbudowane z materiału przewodnikowego – krzemu łączą się w moduły. Z kolei grupa modułów tworzy panel fotowoltaiczny. Do każdego z nich przypisany jest jeden falownik. Energia wyprodukowana w modułach fotowoltaicznych zostaje przekazana do inwertera, który przekształca ją w prąd zmienny. Inwerter kontroluje także pracę paneli fotowoltaicznych i dopasowuje parametry prądu do parametrów sieci domowej. Do prawidłowego działania 
i efektywnego korzystania z energii słonecznej potrzebny jest też licznik dwukierunkowy. 

W systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej (on-grid)  wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby takiego systemu działają dwa liczniki prądu – pierwszy mierzący ilość wyprodukowanej energii elektrycznej oddanej do sieci oraz drugi zliczający energię pobraną z sieci elektroenergetycznej.  

Systemy off-grid są systemami autonomicznymi tj. nie podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub zasilania układów wydzielonych (przykładowo oświetlenie czy ogrzewanie). Proces ten kontrolowany jest przez regulator ładowania i zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem 
i w konsekwencji uszkodzeniem. Podczas poboru energii, prąd stały przekazywany jest z akumulatorów do falownika, gdzie następuje zmiana jego parametrów na prąd zmienny o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz. 

W systemie wyspowym występuje podłączenie do sieci elektroenergetycznej jak również system ten posiada akumulatory. Przy małym poborze prądu energia produkowana przez moduły PV może być bezpośrednio wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych. Nadmiar energii może być magazynowany w akumulatorach. W sytuacjach gdy pobór energii elektrycznej jest wysoki energia elektryczna pobierana jest z fotoogniw lub akumulatorów. Kiedy pobór jest na tyle duży, że akumulatory zostały rozładowane energia jest pobierana z sieci elektroenergetycznej. W systemie takim jest również możliwa odsprzedaż nadwyżki  prądu do sieci. 

     Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego: 

Natężenie promieniowania słonecznego   padającego na moduł. Nie oznacza to, że moduły fotowoltaiczne nie pracują np. w pochmurne dni czy pod wieczór – po prostu wtedy ich wydajność jest znacznie mniejsza.  

Kątpod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe. Panele zamontowane 
z wystawą południową będą dużo bardziej wydajne niż te skierowane np. na zachód. 

 Sposób montażu instalacji. Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylację zmniejsza wydajność 
w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%. 

Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera. 

Utrzymujący się smog, to także jeden z najistotniejszych czynników ograniczających uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej. Na wydajność systemu wpływają również jakość paneli, ich wiek oraz naświetlenie.
Osoby, które jednocześnie wykorzystują i wytwarzają prąd na swoje potrzeby 
mikroinstalcji są prosumentami. Prosumentem energii odnawialnej zgodnie z ustawą jest podmiot, który  spełnia następujące warunki: 
wytwarza energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł energii 
mikroinstalacji na własne potrzeby
jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przeważającej działalności gospodarczejAby zostać prosumentem, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony.