1. Energetyka to dział przemysłu zajmujący się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dzieli się na:
  • energetykę konwencjonalną – wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej dzięki spalaniu paliw, którymi są np.: węgiel kamienny, ropa, biomasa
  • energetykę niekonwencjonalną – pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł alternatywnych

Źródła energii dzielą się na:

  • odnawialne – mające zdolność do samoregeneracji; źródła odnawialne wykorzystywane są przede wszystkim w energetyce niekonwencjonalnej ; w energetyce konwencjonalnej paliwa odnawialne wciąż jeszcze są rzadko używane;
  • nieodnawialne – surowce mineralne , których zasoby kiedyś się wyczerpią; stanowią podstawę energetyki konwencjonalnej.

      2. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne:

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny

Węgiel kamienny/brunatny

Zalety

Jego dużą zaletą jest fakt, iż podczas spalania wydziela się dużo ciepła czyli energii oraz Polska ma duże złoża tego surowca

Wady

Jego minusem jest fakt, iż jego spalanie powoduje duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

– Jest on odpowiedzialny za postępowanie takich zjawisk jak smog, zapylenie pyłami PM 2,5; 5; 10, efekt cieplarniany czy kwaśne deszcze.

– Zużycie węgla ciągle się zwiększa, a jego wydobycie jest coraz bardziej kosztowne

– Wydobycie 3 mln ton węgla spalanych rocznie w elektrowni o mocy 1000 MW powoduje średnio śmierć 3 górników pod ziemią.

– Węgla kamiennego jest na świecie dużo, lecz kiedyś się skończy

Ropa naftowa

Zalety

– Zaletą ropy naftowej jest jej duża kaloryczność (10 000 – 11 500 kcal/kg).
– Poza tym koszty jej wydobycia są niskie, a destylacja – stosunkowo tania.

Wady

– Jednak surowiec ten nie jest doskonały, ponieważ złoża ropy wystarczą jeszcze na kilkadziesiąt lat.

Gaz ziemny

Zalety

– Gaz ten jest paliwem charakteryzującym się nieporównywalnie mniejszą zawartością zanieczyszczeń niż pozostałe paliwa, więc zagrożenie dla środowiska jest stosunkowo niewielkie.
– Budowa elektrowni gazowych trwa krócej i wymaga mniejszych nakładów niż elektrowni węglowych.
– Sprawność elektrowni gazowo- parowych jest prawie o 20% wyższa i wobec tego mniejsze jest zużycie wody niezbędnej do chłodzenia.
– W porównaniu z elektrownią węglową emisja szkodliwych substancji przez elektrownię gazową, przy wytwarzaniu tej samej ilości energii elektrycznej, jest mniejsza.
– Oparcie rozwoju polskiej elektroenergetyki na gazie ziemnym wymagałoby kilkakrotnego zwiększenia jego importu.

Wady

– Jego minusem jest jedynie fakt, że cena tego surowca będzie rosnąć, do transportu wymagane są rurociągi lub drogi proces skraplania i jak wszystkie surowce nieodnawialne – kiedyś się skończy

3. Zanieczyszczenie powietrza oraz wody może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia i może prowadzić do przedwczesnych zgonów. Należy spodziewać się, że zmiany temperatury powietrza i ilości opadów wpłyną na zdolność produkcji żywności. To może mieć rozległe skutki w wyniku wzrostu cen żywności na całym świecie. Zmiany klimatu są zatem czynnikiem, który musimy brać pod uwagę, gdy rozpatrujemy bezpieczeństwo żywnościowe i dostęp do niedrogiej i zdrowej żywności. Dla przykładu w Pekinie są dzieci, które nigdy nie widziały błękitnego nieba, ponieważ zawsze zasnute jest szarym smogiem. W najgorsze dni smog jest tak gęsty, że nie widać wielkich budynków z odległości kilku metrów.

4. Stopniowe wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych i ich niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego, powoduje   zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii. Produkcja energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w skali świata wynosi około 17%, natomiast w Polsce – zaledwie 2%. Odpadowe surowce energetyczne są to przede wszystkim gazy odpadowe bogate w tlenek węgla i wodór, odpady komunalne, niektóre odpady przemysłowe oraz biomasa. Największym potencjalnym źródłem energii, które niesie za sobą wiele korzyści jest biomasa. Prawdopodobnie, wykorzystanie biomasy w znacznym stopniu złagodzi efekt cieplarniany, który jest coraz bardziej wyczuwalny poprzez zmiany klimatu. Znane jest przekształcanie odpadów w paliwo, działania tych rzeczy wykazuje, że działalność opierająca się na wykorzystaniu surowców energetycznych polskich odpadów komunalnych jest działalnością przynoszącą zysk. Jednym z problemów ekologicznych współczesnego świata jest niszczenie środowiska i zasobów naturalnych. Może się okazać, że kiedyś braknie surowców do wyprodukowania urządzeń do wytwarzania odnawialnych źródeł energii i samej energii.

Działalność człowieka wpływa ujemnie na środowisko poprzez :

* wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych

* nadmierne użytkowanie zasobów odnawialnych

* zanieczyszczenie naturalnych ekosystemów

* niszczenie zasobów takich jak czyste powietrze, woda i gleba

5. Źródła:

https://www.eea.europa.eu.pl

http://healpolska.pl

https://epodreczniki.pl

https://sciaga.pl

https://loveair.pl/smog/chinski-smog