REFERAT 1.

Odnawialne  źródła energii definiowane są często, jako źródła, których wykorzystanie nie wiąże się z długofalowym pomniejszaniem . zasobów. Poszczególne źródła OZE bardzo różnią się od siebie wiec trudno podać ogólna definicję.   W ustawie o odnawialnych źródłach energii  z dnia 20.02.2015 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2015, poz. 478)  Art. 2 pkt.22 odnawialne źródło energii to: „odnawialne, niekopalne źródło energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.  Ta definicja ta nie rozróżnia rodzaju energii produkowanej ze źródeł odnawialnych czyli może to być  -energia elektryczna oraz ciepło i chłód. Odnawialnymi Źródłami energii mogą być:

  • elektrownie wiatrowe;
  • elektrownie wodne;
  • biogazownie;
  • elektrownie na biomasę;
  • urządzenia wykorzystujące energię słoneczną;
  • urządzenia wykorzystujące energię geotermalną;
  • urządzenia wykorzystujące energię z fal i pływów morskich
  • biopaliwa.

W języku potocznym używa się także sformułowania „Odnawialne Zasoby Energii”. Jest to jednak określenie nieprecyzyjne, gdyż zasób jest tylko nośnikiem energii (np. wiatr, woda) a źródło urządzeniem je przetwarzającym. Wykorzystanie energii odnawialnej nie zmniejsza jej zasobów i co bardzo ważne, nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Efektywność energetyczna – to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu (art. 2 p.3 ustawy o efektywności energetycznej, Dz.U. 2016, poz. 831).  Efektywność energetyczna może dotyczyć również efektów całej gospodarki, np. mierzonej PKB lub może być także odnoszona do ludności, np. pojedynczego człowieka, gospodarstwa domowego, całego społeczeństwa. Efektywność energetyczna oznacza więc stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach każdego z nas, pod warunkiem, że oszczędności energetyczne są wyższe niż dodatkowe koszty, związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii. Ponadto służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych  innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści – np. w poprawie zdrowia publicznego i ograniczenia wydatków zdrowotnych.

Sytuacja Polski na innych krajów pod względem korzystania z OZE przedstawia się nie najgorzej. Jednak wiele innych krajów ma bardziej rozbudowaną politykę pozyskiwania Zielonej Energi oraz korzystania z niej.  W 2019 roku wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,70 punktów procentowych – do 12,18 proc. – informuje GUS. Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2019 r. wyniosła 396 498 TJ. Natomiast końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w latach 2015–2019 zwiększało się w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 325 387 TJ w 2015 r. do 376 060 TJ w 2019 r.  Sytuację Polski  na tle innych państw UE przedstawia ryc. 1a.

Celem programu “Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków np. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do lokalnych programów pomocowych. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu.

System wsparcia FIT jest doceniany przez wytwórców energii elektrycznej z OZE, wytwarzających energię elektryczną na małą skalę. Dla wielu stanowił szansę na odejście od schyłkowego systemu świadectw pochodzenia. Korzyścią względem systemu aukcyjnego jest mniejsza ilość formalności. System FIT może zapewnić stabilny przychód. Korzystać z tego systemu mogą tylko wytwórcy energii elektrycznej z biogazu, biomasy oraz w elektrowniach wodnych. W ocenie ustawodawcy są to technologie, które w najpełniejszy sposób integrują się z rynkiem energii elektrycznej i zapewniają największą stabilność produkcji energii

Net metering – jest to rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej.

Mieszkańcy Wielkopolski mają szansę otrzymać dotację na inwestycje w zakresie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Środki finansowe przekazywane będą w ramach naboru z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach tzw. „projektu parasolowego” będą aplikowały o dotacje dla swoich mieszkańców. Osoby fizyczne mogą otrzymać nawet 85% dotacji do takiej inwestycji. Pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł.

Na polskim rynku nie ma wiele instytucji, które oferują kredyty dedykowane stricte instalacjom fotowoltaicznym. Jedną z najbardziej znanych ofert jest oferta Banku Ochrony Środowiska, który proponuje klientom EKO Kredyt PV. Oferta dedykowana jest osobom już posiadającym dom lub budującym nowy dom, które zainteresowane są efektywnymi rozwiązaniami proekologicznymi.

Przykładowe wyliczenie dla EKO Kredyt PV:

Moc instalacji fotowoltaicznej – 4 kWp,

Kwota kredytu – 24 000 zł,

Okres kredytowania – 180 miesięcy (15 lat),

Oprocentowanie – WIBOR 12M + marża 7% = 8,83% (stan

na dzień 14.10.2016),

Miesięczna rata kredytu – 241,00 zł.

Klientom – osobom fizycznym – Bank oferuje też EKO Pożyczkę z przeznaczeniem na dowolny cel lub cel związany z ochroną środowiska. Na cel związany z ochroną środowiska/ekologią oprocentowanie jest niższe i wynosi 8% do 3 lat lub jest równe sumie stawki WIBOR 6M – 1,80% na 14.10.2016 + 7% na okres od 3 do 10 lat.

Pozostałe warunki oferty:

Prowizja – 8% (prowizję przygotowawczą obniża się o 1 p.p.

w przypadku klientów posiadających min. 1 produkt

z następujących grup produktowych: ROR z kartą debetową, karta kredytowa, produkt inwestycyjny, ubezpieczeniowy, inne kredyty i pożyczki),

Kwota pożyczki: – 1 000 – 150 000 zł.

Źródła:

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Ministerstwo Klimatu.

Energia. Geografia w szkole, wyd. specjalne. Nr 1/2011

https://gaia.solar/blog/polska-energia-odnawialna-na-tle-europy/

https://www.gramwzielone.pl/trendy/104216/w-polsce-wzrosla-produkcja-zielonej-energii-ale-nadal-daleko-do-celu-na-2020-r

https://300gospodarka.pl/news/udzial-energii-odnawialnej-w-miksie-energetycznym-polski-wzrosl-o-mniej-niz-1-pkt-proc

https://stiloenergy.pl/program-czyste-powietrze/?gclid=EAIaIQobChMIq8OukKmM7wIVThV7Ch3HjQo6EAAYASAAEgLUlfD_BwE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywno%C5%9B%C4%87_energetyczna

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odnawialne-zrodla-energii

https://www.kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/net-metering-na-czym-polega/

https://www.specprawnik.pl/poradnik-prawny/system-taryf-gwarantowanych-fit-w-piguce/

https://www.wfosgw.poznan.pl/unijne-srodki-finansowe-oze-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-dla-osob-fizycznych/

https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny

https://globenergia.pl/magazyn/kredyty-komercyjne-na-instalacje-pv-co-oferuje-polski-rynek-bankowy/

REFERAT 2. Załączony został w postaci pliku: 1.2.3. Referat 2 na temat fotowoltaiki .docx