Energia jest podstawową cechą materii, wyrażającą jej zdolność do wykonywania pracy. Źródła energii dzielimy na odnawialne oraz nieodnawialne. Źródła odnawialne – ich zasoby same się odnawiają, czyli można je uważać za praktycznie niewyczerpalne: energia spadku wody, energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów morskich, energia geotermiczna. Natomiast źródła nieodnawialne – ich wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie, gdyż proces ten jest bardzo długotrwały i wymaga szczególnych warunków. Przykładami źródeł energii nieodnawialnych są surowce kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Energia pozyskiwana z tych źródeł jest odpowiednio do swojej postaci, zamieniana w elektrowniach, ciepłowniach lub elektrociepłowniach na energię elektryczną i energię cieplną. Wykorzystywanie paliw kopalnianych na szeroką skalę, prowadzi niestety do wielu szkodliwych dla człowieka i całego środowiska naturalnego zjawisk.

Pozyskiwanie prądu i ciepła nie z alternatywnych źródeł energii, ale właśnie z węgla i ropy, powoduje negatywne skutki nie tylko w kwestiach środowiskowych. Ma  też wpływ na gospodarkę oraz sferę społeczną. Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię powoduje, że dotychczas najczęściej wykorzystywane źródła energii nie są już wystarczające. Działanie i postęp gospodarki są w znacznej mierze oparte na korzystaniu z paliw kopalnych, ale te przestają być efektywne. Złoża się wyczerpują, trzeba więc poszukiwać ich coraz dalej, np. w Arktyce. To wszystko sprawia, że wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych jest droższe, a co za tym idzie, mniej opłacalne. Paliwa kopalne ze względu na fakt, że ich złoża nie są rozmieszczone równomiernie na całym świecie, są źródłem energii, które niejednokrotnie powoduje konflikty między państwami i konkurowanie o zasoby. Dodatkowo kraje nie dość, że płacą ogromne sumy za import, to jeszcze są uzależnione od innych, które tę energię eksportują. Powoduje to napięcia. Sfera społeczna na wykorzystaniu paliw kopalnych do pokrycia zapotrzebowania na energię również cierpi. Wydobycie węgla czy ropy to często wypadki – na platformach wiertniczych czy w kopalniach. To także wycieki ropy z tankowców do mórz i oceanów. Ocieplenie klimatu powodowane w dużym stopniu przez eksploatację nieodnawialnych źródeł energii sprawia, że podnosi się poziom wód. Może to więc sprawić, że ludzie będą musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania, ponieważ ich miejscowości nie będą się już nadawały do życia – zostaną zalane. Badania pokazują, że do 2050 roku pod wodą mogą się znaleźć m.in. Wenecja i Amsterdam. Kwestie społeczne ściśle wiążą się również ze zdrowiem. Wyższe temperatury, cieplejszy klimat mogą powodować szybsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak chociażby malaria. Dodatkowo niezwykle szkodliwe dla zdrowia jest też wdychanie produktów spalania węgla. Pyły zawieszone, metale ciężkie – powodują procesy zapalne w organizmie, a w dłuższej perspektywie prowadzą do mutacji skutkujących rozwojem nowotworów. Wpływ oddychania zanieczyszczonym powietrzem najmocniej odczuwają dzieci – ich układ oddechowy jest najmniej odporny. Stąd coraz częściej występujące problemy z astmą czy zapaleniami oskrzeli u młodszych osób. Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze powoduje z kolei tzw. efekt cieplarniany, w wyniku którego następuje ocieplenie klimatu Ziemi, topnienie lodowców, a także szereg innych zmian biologiczno – geograficznych, jak również zagrożenie coraz większą przenikalnością szkodliwego promieniowani nadfioletowego ze Słońca.

W związku z tym, że paliwa kopalne jako surowiec w gospodarce stają się coraz mniej opłacalne, trzymanie się ich skutkuje też negatywnymi zjawiskami w sferze pracy. Widać to chociażby na przykładzie kopalń, których funkcjonowanie w wielu wypadkach przestaje być rentowne. Brak dobrego bilansu ekonomicznego często oznacza zaś jedno – redukcję etatów.

W tym kontekście przestawienie się na alternatywne źródła energii byłoby impulsem do tworzenia wielu nowych miejsc zatrudnienia i rozrastania się rynku pracy w dziedzinach opartych na nowoczesnej technologii i wysokowydajnych branżach. Ostatnim argumentem „za” OZE jest też po prostu to, że korzystając ze źródeł odnawialnych zapewniamy sobie lepszą jakość życia zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Nawet jeśli nie myślisz o ochronie środowiska na co dzień, postaraj się pomyśleć o bliskich. O dzieciach i wnukach, które z pewnością zasługują na to, by żyć w czystym i wolnym od zanieczyszczeń środowisku. Zielona energia to nie chwilowa moda, która została wykreowana w agencjach reklamowych. To odpowiedzialna decyzja, od której zależy nasza przyszłość.

https://www.fortum.pl/zielona-energia-moda-czy-odpowiedzialny-wybor

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2017/artykuly/energia-a-zmiany-klimatu

http://www.zrodla.eu/