SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Najczęstszymi chorobami kojarzonymi z zanieczyszczeniem powietrza są te związane z układem oddechowym, jednak jakość powietrza ma znacznie większy wpływ na zdrowie ludzkie niż mogłoby się to wydawać. Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ zanieczyszczeń powietrza na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, ale także na choroby układu krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), zwiększają ryzyko zapadania na różnego rodzaju nowotwory, nie tylko związane z układem oddechowym, a także mają wpływ na układ nerwowy oraz zwiększoną umieralność, zwłaszcza osób znajdujących się w grupie narażenia.

Skutki:

 1. Choroby ludzi różnego rodzaju
 2. Wyniszczenie naturalnego środowiska, co prowadzi do wyginięcia niektórych gatunków zwierząt.
 3. Brak świeżego powietrza
 4. Strata ogromnej liczby pieniędzy na procesy oczyszczania środowiska
 5. Zmiana klimatu
 6. Efekt cieplarniany
 7. Zanieczyszczenie gleby
 8. Zanieczyszczenie wody
 9. Kwaśne deszcze
 10. Smog
 11. Dziura ozonowa

Skutki zmian klimatu

Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz.

Przewiduje się, że zjawiska te nasilą się w ciągu następnych kilkudziesięciu lat.

Lodowce topnieją a poziom mórz rośnie

Ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiana struktury opadów

Konsekwencje dla Europy

– Fale upałów, pożary lasów i susze są coraz częstszym zjawiskiem w Europie Południowej i Środkowej.

– Kraje basenu Morza Śródziemnego są coraz bardziej narażone na susze i pożary lasów.

– W Europie Północnej klimat staje się coraz bardziej wilgotny, a zimą wzrasta ryzyko wystąpienia powodzi.

– Miasta, gdzie mieszka co czwarty Europejczyk, narażone są na fale upałów, powodzie i skutki podnoszenia się poziomu mórz. Często nie umieją one skutecznie radzić sobie ze zmianami klimatu.

 Zagrożenia dla zdrowia ludzi

Koszty dla społeczeństwa i gospodarki

Zagrożenia dla fauny i flory

 

 

 

OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII PRZEZ CZŁOWIEKA

SUROWCE NIEODNAWIALNE:

1. Węgiel kamienny

2.węgiel brunatny

3. Ropa naftowa

4. Gaz ziemny,

5. biomasa

6. biogazy

7. torf

8. łupki bitumiczne

ODNAWIALNE:

1.wody płynące

2.wody geotermalne

3.wiatr, słońce

4.pływy morskie

5.reakcje jądrowe

6. ciepło otoczenia

Źródło: epodręcznik.pl

Wyczerpanie się surowców z których
pozyskiwana jest energia- co z tego
wynika ?

Surowce energetyczne charakteryzują się tym , że podczas ich spalania
uzyskuje się energię cieplną , która może być dalej przetwarzana na jej
różnorodne rodzaje.Do tej
grupy surowców zaliczamy:węgiel kamienny i brunatny,torf,ropę naftową i gaz
ziemny-istnieją też odpadowe surowce energetyczne,pochodzą one z
działalności gospodarczej człowieka. są to
przede wszystkim gazy bogate w tlenek węgla i wodór,odpady
komunalne niektóre odpady przemysłowe w tym niebezpieczne
oraz biomasa pochodząca z produkcji wyrobów drewnianych,z oczyszczalni
ścieków,a także z upraw celowych,np. rzepaku.W szczególnych przypadkach
odpadowymi surowcami energetycznymi mogą być także gorące popioły i
gorące gazy.Nietrudno zauważyć,że tworzywa te bardzo
ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie,i wyczerpanie ich byłoby nie lada
wyzwaniem do dalszego działania.
Wykorzystanie alternatywnych surowców energetycznych prowadzi do
wytworzenia energii środowiskowej.Wyczerpywanie się zasobów surowców stanowi coraz większy problem dla światowej gospodarki.
Przypuszcza się,że w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci,zasoby niektórych
surowców ( np. ropy naftowej ) mogą się całkowicie wyczerpać.Dlatego też
podjęto próby,mające na celu zmniejszenie efektów tego
zdarzenia np. powstawanie elektrowni napędzanych mocą odnawialnych źródeł energii np.
pływów wodnych.Koniec ery paliw kopalnych zapowiedziany jest na 2043 rok.Energia elektryczna może stać się wtedy towarem deficytowym, przyniesie więcej strat-niż zysków.

Co możemy zrobić,aby ratować naszą przyszłość ?
1. Zużywajmy mniej ropy,gazu i węgla.
Kto efektywnie wykorzystuje energię i ogranicza zużycie surowców
paliwowych, ten chroni klimat.

2. Własna produkcja energii elektrycznej.
Energia elektryczna nie musi pochodzić z elektrowni węglowych czy
gazowych. Są inne możliwości, przystępne dla wielu kieszeni.

wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze

Wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł energii (za wyjątkiem uranu) wiąże się, z ich spalaniem. Produktem ubocznym jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Uzyskiwanie energii w elektrowni jądrowej również przyczynia się do powstawania odpadów. Są one radioaktywne. Przechowuje się je w składowiskach umieszczonych głęboko pod powierzchnią Ziemi. Awaria elektrowni atomowej czy to na skutek awarii urządzenia (Majak 1957 r.), błędu człowieka (Czarnobyl 1986 r.) lub klęski żywiołowej (Fukushima 2011 r.) powoduje skażenie środowiska na znacznym obszarze.

Negatywne skutki działania smogu odczuwają zarówno rośliny, jak i zwierzęta, które odczuwają podobne skutki jak człowiek. Zanieczyszczone powietrze wpływa na warstwę ozonową. Zaburza ono fotosyntezę. Powstają kwaśne deszcze, które znacząco uszkadzają liście i igły roślin, a także  budynki. Szacuje się, że około 300 tysięcy hektarów drzewostanu w wyższych partiach górskich to martwy las.

Ekosystemy morskie mogą doświadczać wysokich temperatur i narażenia na promieniowanie UVB, przekłada się to na zmniejszoną przeżywalność fitoplanktonu. Konsekwencje tego odczuwają krewetki, płazy, ryby oraz inne morskie stworzenia, skutkiem tego jest zwiększenie ich cen w sklepach

źródła:

nerad.pl

filtryplus.pl