1. Odnawialne źródła energii to takie, z których możemy korzystać  bez obawy "wyczerpania się zapasów". Są one niewyczerpalne i w krótkim czasie się regenerują. Do źrodeł energii odnawialnej należą:
-Elektrownie wodne
-Elektrownie wiatrowe
-Energia słoneczna
-Energia geotermalna(jest to ciepło z wnętrza Ziemi)
-Roślinne paliwa, czyli biomasa
-Biogaz


2.Najefektywniejszym źródłem pozyskiwania energii jest energia słoneczna. Pozyskuje się ją za pomocą instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Instalacje fotowoltaiczne sprawiają, że nasz komfort wzrasta. Teraz dzięki energii z tych instalacji możemy zasilić nawet cały dom. Pompy ciepła natomiast, pomagają w ociepleniu domu i grzania wody. Po dobrej instalacji mogą nam służyć kilkadziesiąt lat. 

3. Polska w ubiegłym roku pozyskiwała energię w blisko 80% z źródeł nieodnawialnych takich jak węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny. Jedynie około 17% energii w tym roku zostało pozyskane z źródeł odnawialnych takich jak elektrownie wiatrowe, słoneczne czy wodne. Daje nam to 33 miejsce w ogólnoświatowym rankingu udziału energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w roku 2020 oraz na 21 miejscu w tym samym rankingu jedynie w krajach Unii Europejskiej w 2020 roku. Biorąc pod uwagę ranking Europejski miejsce to jest niskie, ponieważ EU liczy 27 członków.

4. Najlepszym wsparciem dla osób, które chcą zacząć korzystać z odnawialnych źródeł energii (w tym przypadku energii słonecznej) jest dofinansowanie z programu ,,Czyste powietrze’’. Jednak czym jest ten program oraz jak dostać to dofinansowanie? Program ,,Czyste powietrze’’ to projekt rządu mający na celu walkę z zanieczyszczeniami powietrza (w tym ze smogiem). Dofinansowanie przewiduje wymianę kotłów oraz szereg innych aktywności zmierzających do tego, aby powietrze było czyste. O dofinansowanie to mogą starać się właściciele domów mieszkalnych lub lokalu mieszkalnego. Kwota takiego dofinansowania wynosi od 30000 do 37000 złotych. Kwota ta jest przyznawana zależnie od kwoty, którą chce się przeznaczyć na np. panele słoneczne, ponieważ program ten nie ponosi 100% kosztów 


Taryfy Fit- czyli taryfa gwarantowana to mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Strona Wikipedia

Net metering to serwis dotyczący lokalnego konsumenta i jednocześnie producenta (zwanego prosumentem) energii elektrycznej, zgodnie z którym energia elektryczna wytwarzana przez prosumenta we własnej mikroinstalacji.Strona Wikipedia

Środki publiczne jako finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne państwa, czyli procesy gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych, a przede wszystkim budżetu państwa.strona Wikipedia

Programy gminne jest to bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności.strona Wikipedia

WFOSiGW czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to fundowanie projektów z zakresu ochrony atmosfery, ochrony wód, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody.stronawfosigw.olsztyn.pl o-funduszu
Komercyjne oferty bankowe to wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością.

Źródła: wikipedia, "Planeta Nowa" Nowa Era, PGOZE.pl