Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna. 

 

Odnawialne źródła energii odnawiają się samoczynnie, nie szkodzą środowisku naturalnemu, redukują zużycie węgla, oleju i gazu, czyli zmniejszają emisji zanieczyszczeń. OZE to energia wiatru, promieniowania słonecznego, fal i prądów, z biomasy, biogazu, biopłynów aerotermalna, hydroenergia. Najczęściej wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego przez kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne. Moduły fotowoltaiczne wytwarzają energie elektryczną. Pompy ciepła to urządzenia grzewcze pozyskujące energie odnawialną skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu. Pobrana przez pompy ciepła energia przekazywana jest do systemu grzewczego i wykorzystywana na potrzeby ogrzewania wnętrz oraz wody. Kotły na biomasę czyli na paliwa pochodzenia roślinnego są ekologiczną alternatywą np. dla kotłów na węgiel. Mikroinstalacje  to niewielka przydomowa instalacja fotowoltaiczna, o niewielkiej mocy, nie przekracza 50 kW, zasilająca w energie elektryczną budynek. Ogranicza wydatki na prąd, zatem jest dobrą inwestycję dla gospodarstwa domowego. 

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Celem jest zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Izolacja termiczna budynku pozwala na zużycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i ochładzania. Korzyści to ograniczanie zużycia energii, obniżenie kosztów eksploatacji i oszczędność w wydatkach konsumentów, pod warunkiemże oszczędności energetyczne  wyższe niż dodatkowe kosztyzwiązane z wdrażaniem energooszczędnych technologiiOgranicza emisjię gazów cieplanych i zanieczyszczeńMoże być źródłem dochodów. 

W ubiegłym roku w rankingu europejskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej SolarPower Europe nasz kraj zajął piąte miejsce pod względem nowych mocy w PV. Kraje Unii Europejskiej miały zainstalować w tym roku elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 19,2 GW, co oznacza 11-procentowy wzrost względem wyniku osiągniętego w 2019 roku (16,2 GW) i jest w tym duża zasługa polskiego rynku PV. 

Wsparcie finansowe Mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców w Polsce to  

Feed-in-tariff (FIT) tzw. system taryf gwarantowanych przeznaczony dla producentów biogazu i energii elektrycznej z elektrowni wodnych. Taryfa gwarantowana to cena, ustalona na podstawie odpowiednich przepisów, jaka jest płacona dostawcom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Gwarancja, że cena w określonym czasie pozostanie niezmienna, daje producentom energii możliwość planowania w dłuższej perspektywie. Obejmuje to instalacje o mocy mniejszej niż 500 kW. System FIT polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 90% ceny referencyjnej. Taryfy FIT obowiązują przez 15 lat i nie dłużej niż do 31 grudnia 2035r. 

Net metering Jeśli nasza instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje więcej prądu niż jesteśmy w stanie zużyć, to nadwyżkę można w cyklu rocznym rozliczyć, czyli odebrać 80% zmagazynowanej energii w sieci. Instalacja taka nie może przekraczać mocy 50 kWp. 

Środki publiczne czyli gminne i wojewódzkie programy wsparcia jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych. Programy gminne oferują proekologiczne programy dotacyjne na instalacje fotowoltaiczneWojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnejrazem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikalny w skali Europy system finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we wspólne ogólnopolskie programy, w tym rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze skierowany do osób fizycznychwłaścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu WFOŚiGW. Także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie bezpłatnego wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

Niektóre banki dzięki współpracy z WFOŚiGW oferują preferencyjne kredyty na budowę mikroinstalacj. Można skorzystać z dopłat zielonego Banku. 

Źródła wiedzy: 

kotły.pl oze odnawialne,  

stiloenergy.pl 

powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie 

mfiles.pl 

enerad.pl 

zaplecza.pl 

swiatoze.pl 

wikipedia 

www.syntezaoze.pl 

www.brewa.pl 

www.bioalians.pl 

 

Fotowoltaika

Zasada działania paneli fotowoltaicznychZbudowane są z ogniw fotowoltaicznych, czyli półprzewodników, w których następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego (foton, czyli minimalna jednostka światła pada na płytkę krzemową). Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter i zostaje przekształcony w prąd przemienny taki, jak mamy w gniazdkach230V.  

fotowoltaice możliwe są systemy autonomiczne (off-grid) stosowane w miejscach, gdzie sieć energetyczna jest słabo rozwinięta, albo jej doprowadzenie jest kosztowne. Systemy podłączone do sieci składają się z modułów fotowoltaicznych (paneli PV) i falowników (przemienników mocy), które stanowią centrum całego systemu solarnego. Falownik przetwarza prąd stały na prąd przemienny 

Czynnikami sprzyjającymi i ograniczającymi wydajność systemu fotowoltaicznego są: natężenie promieniowania słonecznego, kąt pod jakim promieniowanie pada, najlepsze ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe, sposób montażu instalacji, technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera. Problemem z produkowaniem prądu jest intensywne sypanie śniegu (panel zostanie zasłonięty, promienie słoneczne nie dochodzą i energia nie jest wytwarzana), niebo jest zachmurzone (produkcja prądu maleje gdyż jest mały stopień dotarcia światła do paneli). W nocy energia nie jest produkowana. 

Mikroinstalacja jest to instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW. Korzyści to ekologia oraz zwrot z inwestycji– produkuje prąd elektryczny i zmniejsza kwotę do zapłaty za prąd który musimy dokupić. Koszt w domu lub mieszkaniu uzależniony jest od jego wielkości i preferencji użytkowników. Np. na  powierzchnię160 m2 kosztuje średnio od 6 do 10 tys. złotych. Cenę mogą podnieść dodatkowe udogodnienia lub moc paneli instalowanych na dachu. Cena zależy od zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przy zużyciu ok. 3,5 MWh koszty instalacji to ok. 20 tys. zł ( 8 MWh to 32 tys. zł). Rodzina 2+2 zużywa w okolicach 2,5-3 MWh. Taka inwestycja zwraca się po około 10 latach. Może pokryć 100% zapotrzebowania domu na energię, ale zależy to od mocy paneli, powierzchni domu, w którym jest zamontowana, mieszkańców domu oraz od dobrze dobranej ilości paneli. 

Prosument jest konsumentem, który pobiera energię od sprzedawcy i wytwarza ją na potrzeby własne. Mogą nim zostać: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale wytwarzające energię na potrzeby nie związane z prowadzoną działalnością, gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy, ale działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r,  jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły. Wprowadzono także pakiet prosumencki– małe i średnie firmy, spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich będą mogły wytwarzać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na zasadach prosumenckich 

Źródła wiedzy:  

max-energy.pl 

wikipedia.org 

syntezaoze.pl 

ekoinstal.org.pl  

stiloenergy.pl 

innogy.pl 

electrotile.com