1.Odnawialne źródła energii– źródła energii które wykorzystywane nie wiążą się z długotrwałym deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda, a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa oraz biogaz. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi, powietrza, wody oraz spalania biomasy.

Efektywność energetyczna
Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Przykładowo izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia – tak by osiągnąć i utrzymać komfortową temperaturę. Poprawa efektywności energetycznej jest najczęściej osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych. Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE.

Sytuacja Polski na tle innych krajów

OZE cieszą się popularnością i jako jeden z sektorów energetyki rozwija się w dość znacznym tempie. Dzieje się tak zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii wpisuje się w realizację podstawowych celów naszej polityki energetycznej. Zwiększa stopień dywersyfikacji źródeł dostaw energii stwarza warunki do rozwoju energetyki rozproszonej i opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Wykorzystanie energii Słońca, wiatru, wody, energii pochodzącej z wnętrza Ziemi czy ze spalania biomasy przyczynia się do ograniczenia zużycia wyczerpywanych paliw kopalnych a tym samym do zmniejszenia emisji związków zanieczyszczających atmosferę. Według przyjętych ogólnych założeń Polska do końca 2020 roku powinna zwiększyć wykorzystanie OZE do 15%. Obecnie udział OZE w naszej energetyce jest dość mały w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Do końca 2009 roku sektor OZE pokrywał ponad 10% finalnego zużycia energii w Europie. Wzrost wykorzystania OZE spowodował, że w roku 2009 ponad 60% zainstalowanych mocy w energetyce pochodziło z Odnawialnych Źródeł Energii. Inwestorzy najchętniej wykorzystywali wiatr, fotowoltaikę oraz biomasę. Kolejnym źródłem energii jest wiatr. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych wzrastała systematycznie z 50 TJ (2002 rok) do poziomu 3878 TJ w roku 2009. Jak pokazują statystyki, energetyka wiatrowa znajduje się zaraz za energetyką wodną jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. W 2009 roku inwestorzy najczęściej inwestowali w energię wiatrową.
Możliwości wsparcia finansowania mikro instalacji OZE – program Czyste powietrze
Przykładem rozwoju mikro instalacji OZE w skali regionu jest niemiecki powiat Barnim w Brandenburgii . Już w 2011 r . 85% energii elektrycznej zużywanej w powiecie pochodziło z energii odnawialnej . Wiele gmin w Polsce ma wpisane w strategie rozwoju lokalnego promowanie inwestycji w odnawialne źródła energii . Jak piszą Fiedor i Kociszewski w „Ekonomii Rozwoju” celem głównym strategii rozwoju jest doprowadzenie w długim okresie do zmian w gospodarce życiu społecznym oraz oparcie się na własnych zasobach. Realizacja strategii w praktyce powinna być spójna z krajową polityką rozwoju oraz polityką prowadzoną przez UE . Ustawa o odnawialnych źródłach energii powstawała w Polsce ponad cztery lata . W końcu 11 marca 2014 r . podpisał ją prezydent RP Bronisław Komorowski . Obecnie wytwórcą energii i jej sprzedawcą może stać się gospodarstwo domowe spółdzielnia, kooperatywy .
Systemy FIT i FIP – nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
W związku z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wprowadzających m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – tzw. system taryf gwarantowanych FIT oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP.Prezes URE przedstawia zasady funkcjonowania systemów FIT/FIP w tym warunki formalne od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. Świadczyć może o tym chociażby prawdziwy hit na fotowoltaikę Jak wynika z szacunków na ten moment działa w kraju ponad 450.000 mikro-instalacji fotowoltaicznych a więc trzy razy więcej niż jeszcze rok temu! Coraz więcej osób chce bowiem inwestować w pompy ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie, czy magazyny energii. Jednak takie przedsięwzięcie zawsze wiąże się z dużym wydatkiem który może przekraczać możliwości potencjalnych inwestorów. Na szczęście zarówno firmy, rolnicy, jak i gospodarstwa domowe mogą skorzystać nie tylko z preferencyjnych kredytów i pożyczek ale i dotacji OZE.
2.
Zasady działania fotowoltaiki – aspekt teoretyczny
Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym że ogniwa fotowoltaiczne z których składają się panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton pada na płytkę krzemową z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne.

Sposób działania systemu fotowoltaicznego – aspekt techniczny, rodzaje systemów fotowoltaicznych(technologia produkcji, on/off grid)
Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Obecnie rozwój fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych takich jak kalkulatory czy zegarki, lamp i sygnalizacji drogowych oraz parkometrów a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii także do zasilenia swoich urządzeń domowych wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnącym cenom prądu.
Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego
Mają na to wpływ zarówno czynniki środowiskowe jak i straty w komponentach elektrycznych: temperatura – wydajność systemu fotowoltaicznego zmienia się w zależności od:

temperatury-bardzo wysokie temperatury mają negatywny wpływ na wydajność systemu,

zanieczyszczenia – materiał gromadzący się na powierzchni paneli blokuje dopływ światła do ogniw słonecznych,

zacienienie – może być spowodowane drzewami, budynkami, pofałdowanym terenem i innymi obiektami w otoczeniu,

okablowanie i połączenia – rezystancja w połączeniach elektrycznych zazwyczaj powoduje straty energii o kilka procent,

niedopasowanie – ze względu na różne warianty produkcyjne moduły tego samego typu mogą mieć nieco inne właściwości elektryczne a niedopasowanie to może prowadzić do utraty wydajności,

wydajność falownika – wydajność falowników zazwyczaj wynosi w przedziale około 96–97% mają zwykle wyższą wydajność jeśli moc wejściowa prądu stałego jest wyższa,

wiek – panele fotowoltaiczne tracą swoją wydajność z czasem zakłada się że spadek ich wydajności wynosi około 0,5% rocznie.

Należy zauważyć, że proces wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej nie jest w 100% wydajny.

Prosument
Sama definicji słowa „prosument” jest syntezą dwóch pojęć: „producenta” i „konsumenta” czyli osoby która jest zaangażowana w proces tworzenia danego produktu i jednocześnie jego konsumpcję. Dotyczy to nie tylko produktów ale również usług. W kontekście produkcji energii elektrycznej z OZE prosument dotychczas definiowany był jako odbiorca końcowy który dokonuje zakupu energii elektrycznej jednocześnie wytwarza ją w swojej mikro-instalacji w celu zużycie jej na własne potrzeby które nie są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną Ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
Źródła wiedzy: Internet i wiedza uczniów