OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII I ICH SKUTKI DLA ŚRODOWISKA

 

Energia elektryczna odgrywa nieocenioną rolę we współczesnym świecie. Korzysta z niej każdy z nas, każdego dnia. Postępujący rozwój gospodarczy i technologiczny skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na energię, toteż stale musimy myśleć o nowych jej źródłach.

Produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej zajmuje się gałąź przemysłu nazywana energetyką. Dzieli się ona na energetykę konwencjonalną i niekonwencjonalną. Jeśli zaś podział mielibyśmy wykonać w oparciu o rodzaje źródeł energii to możemy wyróżnić takie źródła jak odnawialne i nieodnawialne. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy te mające zdolność do samoregeneracji. Źródła nieodnawialne to głównie surowce mineralne, których zasoby są ograniczone i kiedyś się wyczerpią. 

 

Ryc. 1. Rodzaje energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnych. (załączony w pliku)

 

Najbardziej popularnym nieodnawialnym źródłem energii jest węgiel kamienny. Jego wykorzystanie zdecydowanie wzrosło w czasach rewolucji przemysłowej (XVIII i XIX wiek). Niestety proces spalania węgla w elektrowniach, jak i jego wydobycie jest obciążeniem dla środowiska naturalnego. Poza powstającymi gazami i pyłami, które zanieczyszczają atmosferę, pozostają stałe produkty spalania, które zatruwają całe ekosystemy.  

Drugim z węgli wykorzystywanym do uzyskiwania energii jest węgiel brunatny. Jest to skała osadowa pochodzenia organiczno-roślinnego, a zawartość węgla to 62–75%.
To najbardziej szkodliwy dla zdrowia rodzaj węgla, biorąc pod uwagę emisje z jego spalania. Jednak kraje europejskie, z Polską w czołówce, pozostają największymi producentami
i konsumentami węgla brunatnego na świecie.

Ropa naftowa jest to ciecz, która pochodzi ze szczątek roślinnych lub zwierzęcych i  występuje  najczęściej głęboko pod ziemią. Substancje ta jest wykorzystywana  do produkcji paliwa oraz benzyn różnych rodzajów. Ropa wykorzystywana w przemyśle i powoduje niestety wielkie zanieczyszczenia w środowisku, dzieje się to przez efekt cieplarniany oraz kwaśne deszcze. 

Do nieodnawialnych źródeł energii zaliczamy również gaz ziemny. Najważniejszym elementem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest metan. Na dzień dzisiejszy jest on bowiem jednym z najczystszych źródeł energii. Spośród paliw kopalnych udział gazu ziemnego w globalnym bilansie zwiększa się nieustannie.

Odnawialnym paliwem jest biogaz. Jest to paliwo, które powstaje w wyniku przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie (w odpadach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego). Biogazy są gazami palnymi, dzięki czemu mogą być wykorzystane jako paliwa w turbinach gazowych, które produkują energię elektryczną oraz w elektrociepłowniach do napędzania silników wytwarzających ciepło i energię elektryczną. 

Uzyskiwanie paliwa z odpadów komunalnych to sposób na produkcję specyficznego rodzaju paliwa, które zaliczamy do paliw odnawialnych. Paliwo produkowane z odpadów komunalnych nazywa się paliwem alternatywnym lub paliwem RDF (Refuse Derived Fuel). Odbiorcami takiego materiału mogą być np. cementownie i elektrownie (dla których RDF może stanowić substytut węgla kamiennego)

Biopaliwa są to paliwa powstałe z przetwórstwa biomasy, jaką mogą być produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Możemy wyszczególnić trzy generacje biopaliw. Paliwa pierwszej generacji (produkowane z cukru, skrobi lub oleju roślinnego). Biopaliwa drugiej generacji (tzw. ulepszone – produkowane z trwałego surowca). Trzecią generację stanowią biopaliwa produkowane z glonów i innych mikroorganizmów. W 2005 roku 15% światowego zużycia energii finalnej pochodziło z wykorzystania biopaliw. 

Energia jądrowa jest to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Charakteryzuje się dużą niezawodnością i brakiem zależności od warunków atmosferycznych, nie powoduje ona także emisji CO2. Jedna elektrownia jądrowa jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, dla wielu fabryk i miast na długie lata. Jednak problemem w przypadku elektrowni jądrowych jest bardzo długi i kosztowny czas ich budowy oraz potencjalne skutki ich awarii.

Kolejnym z popularnych źródeł odnawialnej energii jest woda. Hydroenergia obejmuje zarówno energię mórz i oceanów oraz energię wód śródlądowych. Głównymi zaletami, przemawiającymi za wykorzystywaniem hydroenergetyki są niskie koszty eksploatacji, nie generują zanieczyszczeń środowiska. Natomiast do wad hydroenergetyki zalicza się między innymi wysokie koszty inwestycyjne. Jej budowa i funkcjonowanie wywiera znaczący wpływ na faunę, florę imoże pogorszyć jakość wody w rzekach.

Energię z wiatru uzyskujemy dzięki potocznym wiatrakom. Sprzyja ona ochronie środowiska naturalnego, a przy tym jest konkurencyjna cenowo wobec źródeł konwencjonalnych. Pomimo wielu zalet turbin wiatrowych mogą one mieć też negatywny wpływ. Elektrownie wiatrowe podczas pracy generują hałas, który może być szkodliwy dla zwierząt i ludzi oraz mogą powodować śmierć ptaków wyniku kolizji z łopatami turbin. 

Energia słoneczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego ponieważ dostęp źródła energii jest nieograniczony. Korzystając z instalacji do pozyskiwania energii słonecznej, nie zużywamy dużych ilości wody. Ponadto, jako konsument, jesteśmy niezależni od dostawców energii. Jest ona z bardzo przyjazna dla środowiska, gdyż praktycznie nie generuje zanieczyszczeń. Przypominamy, że panele są w stanie wytworzyć energię nawet w przypadku częściowego zachmurzenia nieba.

Zaletą instalacji pompy ciepła jest żywotność i niezawodność przez długi okres czasu. Urządzenie zużywa znacznie mniej energii niż dostarcza ciepła do otoczenia i redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Trzecią istotną zaletą pompy ciepła jest wielofunkcyjność urządzenia – zimą zapewnia ono ciepło, natomiast latem wychładza pomieszczenie i je osusza, stając się tym samym rekuperatorem w systemie klimatyzacji. 

W chwili obecnej coraz większą uwagę poświęca się odnawialnym źródłom energii. Produkując prąd poprzez wykorzystanie OZE, możemy sporo zaoszczędzić i będziemy mieli także możliwość własnej produkcji prądu! Co więcej na rynku funkcjonuje system dofinansowań do instalacji OZE, jak np. Program Mój Prąd oraz dostępne są lokalne programy wsparcia. 

 

Literatura:

http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/15/energetyka/ 

https://biotechnologia.pl/biotechnologia/biopaliwa-czym-sa-i-jakie-przynosza-korzysci,14011

https://www.pigeor.pl/biomasa

https://www.viessmann.edu.pl/wp-content/uploads/T11_SEO_B22__Biopaliwa__28_02_2017.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biopaliwo#cite_note-%C5%9AN241-1

https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/energia-wiatrowa-czym-jest-i-jak-ja-wykorzystac

https://www.zielonywybor.pl/energia-sloneczna/energia-s%C5%82oneczna-wady-i-zalety

http://portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/mozliwosci_wykorzystania_energii?

https://www.naukowiec.org/wiedza/geografia/wykorzystanie-energii-wody_844.html

https://energiaimy.pl/2014/08/zalety-i-wady-energetyki-jadrowej/

https://energiaimy.pl/2014/08/zastosowania-energii-jadrowej/

https://sciaga.pl/tekst/61410-62-zagrozenie_srodowiska_naturalnego_wywolane_spalaniem_wegla

https://www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia-srodowiska/19301-gaz-ziemny.html

https://sciaga.pl/tekst/61410-62-zagrozenie_srodowiska_naturalnego_wywolane_spalaniem_wegla

https://magazynbiomasa.pl/biogaz-wady-i-zalety-poznajcie-je-i-przekonaj c ie-sie

https://pigeor.pl/biogaz

https://ietu.pl/wp-content/uploads/2019/07/2019_Odpady_komunlane_ s ubstytutem_paliw_konwencjonalnych_Polityka_Surowcowa_nr6_2019.p d f

https://wysokienapiecie.pl/24646-paliwo-ze-smieci-zamiast-wegla/

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-sr o dowiska/odpady-komunalne#podzial-odpadow-komunalnych

https://magazynbiomasa.pl/biogaz-wady-i-zalety-poznajcie-je-i-przekona j cie-sie

https://pigeor.pl/biogaz

https://www.desotec.com/pl/carbonology/carbonology-academy/czym- jest-biogaz

2020-Biogaz-w-Polsce-raport-magazynbiomasa.pdf – raport 2020 Biogaz w Polsce
Ropa Naftowa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_j%C4%85drowa