Odnawialne źródła energii to takie, które się nigdy nie wyczerpią. Należą do nich:

słońce, wiatr, woda, biomasa, biogaz, energia geotermalna. Energetyka słoneczna jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł, przynoszących wiele korzyści. Do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej wykorzystuje się kolektory słoneczne. Pozwala to zaoszczędzić 50% rocznego zapotrzebowania na energię. Energetyka wodna zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i przetwarzaniem jej na energię elektryczną. Podmorskie młyny kręcą się dzięki prądom morskim wywołanym przez ruchy mas wody. Energetyka wiatrowa zajmuje się przetwarzaniem energii wiatru.  Energia Ziemi polega na wykorzystaniu ciepła z wnętrza Ziemi. W Polsce , jak w wielu innych krajach UE zwiększa się udział energii ze źródeł odnawialnych. Elektrownie wiatrowe – to pojedyncze wiatraki- turbiny wykorzystujące do produkcji energii siłę wiatru. Na większości obszaru Polski występują korzystne warunki do rozwoju tego typu energetyki, ponieważ wiatr wieje dość często i z odpowiednią prędkością. Biomasę stanowią różne stałe produkty pochodzenia roślinnego , n p: drewno opałowe , wióry słoma , trociny. Z kolei biogaz powstaje w wyniku rozkładu ścieków, odpadków, odchodów zwierząt. Ważną rolę w naszym kraju do produkcji energii odgrywa biomasa. Spalające ją elektrownie wytwarzają 3% energii elektrycznej. Elektrownie wodne wykorzystują siłę spadku wody. Ze względu na niesprzyjające warunki przyrodnicze, moc polskich hydroelektrowni jest niewielka. Ich udział w produkcji energii wynosi zaledwie 1%.  W naszym kraju istnieją bogate zasoby wód termalnych . Jednak warunki przyrodnicze powodują , że w Polsce wykorzystuje się te wody na niewielką skalę i jedynie do produkcji energii cieplnej.

Elektrownie słoneczne nie mają w Polsce dużego znaczenia, gdyż wiążę się to z małym i nierównomiernym nasłonecznieniem w ciągu roku. Najwięcej energii dociera w półroczu letnim. Pomimo tych ograniczeń od kilku lat następuje rozwój energetyki słonecznej . Spowodowane to jest: spadkiem cen oraz wzrostem efektywności baterii i kolektorów słonecznych, a także możliwością skorzystania z różnych programów pomocowych i dotacji oraz możliwością wyprodukowania energii do sieci i uwzględnieniu jej w rozliczeniu z dostawcą prądu.

Efektywność energetyczna- To stosunek uzyskanych wyników do energii wkładu. Jest to zmniejszenie zużycia energii na przykład poprzez izolację termiczną budynku, instalowanie świetlówek zamiast tradycyjnych żarówek.  Możemy obniżyć koszty eksploatacji i tym samym zmniejszyć wydatki. Przyczyniamy się też do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń  do środowiska. Efektywność energetyczna przynosi również korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, gdyż można tym samym spowolnić tempo wyczerpywania się krajowych zasobów.

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE

OZE odgrywają dużą rolę w wielu krajach UE z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością  Zakres wykorzystania energii z tych źródeł             w poszczególnych krajach regulują dokumenty i akty prawne. Według przyjętych założeń Polska do 2020 roku powinna zwiększyć produkcję energii z OZE do 15% Obecnie  nasz udział jest mały , bo wynosi 14% , podczas gdy w całej UE wynosi 25% W większości krajów założono dwukrotny wzrost OZE po 15 latach. W krajach takich jak: Malta, Cypr, Irlandia założono znaczny wzrost. Od 2002r.  stały jest wzrost pozyskiwania ciepła z kolektorów słonecznych. Wzrasta też znaczenie energetyki wodnej i wiatrowej. Od 2015 roku udział OZE wzrasta. Znaleźliśmy się na 21 miejscu wśród 28 państw UE

W 2015r. OZF w Polski wyniósł 12%. Znaleźliśmy się na 21 miejscu wśród 28 miast UE.

 

Możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców.

Pozyskiwanie energii z OZE cieszy się powodzeniem, świadczy o tym popularność  fotowoltaiki. Takich instalacji  jest trzy razy więcej niż rok temu (450000). Coraz więcej osób chce inwestować w pompy ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe i biogazownie To jednak związane jest związane z dużymi wydatkami. Na szczęście można skorzystać z kredytów, pożyczek i  dotacji. Będzie to skutkować obniżeniem cen prądu                            i czystszym powietrzem. Polacy są świadomi ekologicznie. Chcą żyć w zgodzie z naturą. 22% ludzi rozważa zainstalowanie w swoich domach  urządzeń umożliwiających korzystanie z OZE. Od kilku lat popularny jest montaż paneli fotowoltaicznych, które wytwarzają czystą i darmową energię bez emisji CO2. 2020r. był rekordowy, jeżeli chodzi o sprzedaż pomp ciepła, Inwestorzy zwiększają niezależność energetyczną oraz obniżają rachunki za prąd i ogrzewanie.

W 2021r. dla gospodarstw przygotowano różne formy dofinansowań :

Program ,, Czyste Powietrze„- Ogólnopolski program skierowany do właścicieli budynków jedno lub wielorodzinnych na wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne przyznawane są bezzwrotne dotacje.

Ulga termomodernizacyjna uprawnia do odliczenia w ciągu 3 lat od podatku 53.000 złotych tym , którzy założyli instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła.

Program ,, Mój prąd” to unikatowy instrument wspierający montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy, którzy założyli domową instalację o mocy od 2 do 10 KW i podpisali umowę z dostawcą energii. Uzyskana kwota pokrywa 50 % kosztów. Dzięki temu programowi fotowoltaika przeżywa prawdziwy rozkwit.

Wojewódzkie, gminne i miejskie dofinansowania na termomodernizacje.

Wiele władz lokalnych wspiera mieszkańców, którzy mają obowiązek wymiany starych pieców węglowych na nowe energooszczędne urządzenia. Mogą oni otrzymać na ten cel dotację.

Premia modernizacyjna uruchomiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem jej jest refundacja kosztów poniesionych na termomodernizacje budynków.

Wiele licznych dotacji przygotowano też dla rolników w ramach programów : Agroenergia oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Taryfa FIT to mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych, który oferuje rekompresaty kosztów produkcji z odnawialnych źródeł np. gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii, a także możliwość sprzedawania nadwyżki.

Tak więc warto inwestować i korzystać z OZE , ponieważ zostanie nam zwrócona część poniesionych kosztów. Zadbamy o nasze środowisko , które będzie czyste i wolne od szkodliwych pyłów i gazów , które mają wpływ również na nasze zdrowie. Tym bardziej, że otrzymamy dofinansowanie i część poniesionych na ten cel kosztów zostanie nam zwrócona. Jak wyraźnie widać , jest to opłacalny interes.

Tak więc warto postawić na słońce, które cały czas ogrzewa Ziemię i daje najwięcej energii. Można je wykorzystać stosując fotowoltaikę.

Zasada działania fotowoltaiki

Podstawowe zadanie to zmiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Cały proces możliwy jest dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych, które składają się z wielu połączonych ze sobą ogniw. Minimalna jednostka światła, nazywana fotonem, pada na krzem, z którego zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne, zostaje ona przez niego pochłolnięta, czego skutkiem jest wybicie elektronu ze swojej pozycji. Działanie to zmusza go do ruchu wywołując powstanie prądu elektrycznego. Powstający prąd jest prądem stałym, którym zasilane są urządzenia domowe za pomocą baterii. Aby możliwe było wykorzystanie tego prądu w instalacji domowej, musi on zostać przekształcony na prąd zmienny, do tego wykorzystuje się falowniki. Powstała energia może być transportowana przewodami do akumulatora magazynującego energię lub bezpośrednio przepływać do sieci.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Instalacje sieciowe- wytworzona w nich energia jest transportowana bezpośrednio do sieci. Otzymujemy informację , ile energii zostało dostarczonej , a ile pobraliśmy z sieci. Następnie nasz rachunek zostaje pomniejszony o wartość energii, którą zasililiśmy sieć . Pozytywnym aspektem są niskie koszty montażu.

Instalacje hybrydowe- w nich podstawową różnicą jest połączenie ze sobą różnego rodzaju instalacji. Produkują prąd z ogniw fotowoltaicznych, możemy do naszej instalacji podłączyć turbiny wiatrowe. Energia uzyskana z obu źródeł jest transportowana do sieci.

Instalacje autonomiczne, w których wytwarzana energia nie jest transportowana do sieci energetycznej. ale zostaje zmagazynowana w akumulatorach, następnie może być wykorzystana w odpowiednich momentach. tego rodzaju instalacje wykorzystywane są w miejscach , gdzie nie ma możliwości podpięcia do sieci , np: w domkach letniskowych.

Podział instalacji fotowoltaicznych według montażu:

  • dachowe- umiejscawiane na dachu, skierowane na południe pod kątem 35 stopni
  • montaż paneli na gruncie,
  • montaż większej liczby paneli (farmy fotowoltaiczne)Czynniki

Czynniki  sprzyjające i ograniczające działanie fotowoltaiki

Podejmując decyzję o montażu paneli musimy brać pod uwagę czynniki ograniczające ich wydajność . Jest to natężenie padających promieni świetlnych. Nasłonecznienie musi być wysokie. Co nie znaczy , że gdy nie będzie słońca, panele nie będą produkować energii. Będą wtedy one mniej wydajne. Kolejny czynnik to odpowiedni montaż. Muszą być zamontowane pod kątem 30- 40 stopni w kierunku południowym. Kolejny czynnik, to jakość wykorzystywanych komponentów. Wykorzystując komponenty renomowanych producentów, zwiększamy jakość ich wydajności.

Definicja prosumenta

Jest to osoba , która produkuje oraz wykorzystuje energię powstałą z alternatywnych źródeł Prosument w ciągu dnia produkuje energię i dostarcza ją do sieci, następnie w nocy , pobiera nadwyżkę prądu. Jest to bardzo opłacalne i ekologiczne, ponieważ wspomagamy sieć czystą odnawialną energią, a podczas braku jej produkcji pobieramy potrzebną nam ilość, co w znaczący sposób przekłada się na nasz budżet. Zmniejsza opłaty rachunków.

Jak widzimy , że warto zainwestować w fotowoltaikę. Odniesiemy na tej płaszczyźnie same sukcesu. Wyprodukujemy czystą energię, nie zanieczyścimy środowiska, obniżymy domowe rachunki za opłaty , a tym samym będziemy mieli wpływ na nasze zdrowie. Wiemy że korzystanie ze źrodeł odnawialnych wiąże się z zanieczyszczaniem powietrza. Jeżeli chcemy żyć w czystym środowisku., musimy zainwestować.

źródła wiedzy:

https://www.rachuneo.pl/artykuly/kto – to-jest-prosument

http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto- to-jest-prosument.html

Instalacja Fotowoltaiczna – Co to Jest? Jakie są rodzaje?

https://max-energy.pl/fotowoltaika/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej/

Energia odnawialna w Polsce. Dane dotyczące wykorzystywania OZE

https://www.cire.pl/item,211739,2,0,0,0,0,0,jakie-sa-odnawialne-zrodla-energii.html